Deutscher Gewerkschaftsbund

18.10.2017

Internationale Konferenz: Für ein soziales Europa! Gute Arbeit und Faire Mobilität in Europa und in den Grenzräumen.

Nach einigen Jahren des Stillstands und der Rückschritte hat die Entwicklung eines sozialeren Europas durch die Diskussion um eine soziale Säule für Europa an Bedeutung gewonnen. Für die Gewerkschaften in Europa und im Grenzraum sind sozialer Zusammenhalt, Gute Arbeit und faire Mobilität wesentliche Ziele. Vor zehn Jahren hat sich im Dreiländereck Sachsen-Niederschlesien-Nordböhmen die grenzüberschreitende Arbeits­marktpartnerschaft EURES-TriRegio offiziell gegründet. Arbeitsverwaltungen, Gewerk­schaften und Arbeitgeber setzen sich gemeinsam für die Integration des Arbeitsmarktes im Dreiländereck unter fairen Bedingungen ein. In der Konferenz wollen wir die aktuellen Auseinandersetzungen um ein sozialeres Europa aufgreifen, Bedingungen der Arbeitnehmermobilität in Europa und im Grenzraum beleuchten, den Beratungsbedarf mobiler Beschäftigter, die aktuelle Lage und Entwicklungs­perspektiven im Grenzraum diskutieren. Dazu laden wir herzlich ein.

Die Konferenzsprachen sind Deutsch, Tschechisch und Polnisch. Wir bitten um Anmeldung mit dem Anmeldeformular anbei. Reisekosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können leider nicht erstattet werden.

Anmeldungen ohne Übernachtung sind noch bis zum 17.11.2017 möglich.

 

Mezinárodní konference:  Za sociální Evropu! Dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek v Evropě a v pohraničních regionech.

Po několika letech stagnace či obratu k horšímu opět vzrostl význam rozvoje sociálnější Evropy díky diskusi na téma Evropského pilíře sociálních práv. Sociální soudržnost, dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek jsou z hlediska odborových svazů v Evropě i v pohraničních regionech důležitými cíli. Před deseti lety došlo v Trojzemí severních Čech, Saska a Dolního Slezska k oficiálnímu založení partnerství EURES-TriRegio, v jehož rámci se veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a zaměstnavatelé společně zasazují za integraci trhu práce v Trojzemí za spravedlivých podmínek. Na konferenci se chceme zabývat aktuálními spory v souvislosti se sociálnější Evropou, objasnit podmínky mobility pracovníků v Evropě i v pohraničních regionech a projednat potřebu poradenství pro mobilní pracovníky i aktuální situaci a perspektivy dalšího vývoje v pohraničí. Srdečně Vás zveme k účasti.

Konferenčními jazyky jsou němčina, čeština a polština. Prosíme o přihlášení pomocí přiloženého formuláře. Cestovní náklady vzniklé účastníkům bohužel není možné proplatit.

V případě, že ubytování nepotřebujete, je možné zaslat přihlášku nejpozději do 17. 11. 2017.

 

Międzynarodowa konferencja:  Dla prospołecznej Europy! Dobra Praca i Uczciwa Mobilność w Europie i w obszarach przygranicznych.

Po kilku latach zastoju i regresu rozwój bardziej prospołecznej Europy zyskał na znaczeniu dzięki dyskusji na temat filaru praw socjalnych dla Europy. Istotnymi celami dla związków zawodowych w Europie i na pograniczu jest spójność socjalna, Dobra Praca i uczciwa mobilność. Przed dziesięciu laty na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy oficjalnie utworzono transgraniczne partnerstwo ­rynku pracy EURES-TriRegio. Służby zatrudnienia, związki­ zawodowe i pracodawcy wspólnie angażują się na rzecz integracji rynku pracy na Trójstyku na uczciwych warunkach. Na konferencji chcemy zająć się aktualnymi sporami wokół bardziej prospołecznej Europy, naświetlić warunki mobilności pracowniczej w Europie i na pograniczu oraz przedyskutować potrzeby doradcze pracowników mobilnych, aktualną sytuację i perspektywy ­rozwojowe na pograniczu. Serdecznie zapraszamy.

Języki konferencji to polski, niemiecki i czeski. Prosimy o zgłoszenia przy użyciu załączonego formularza zgłoszeniowego. Niestety nie możemy zwrócić kosztów podróży uczestników.

Zgłoszenia bez noclegu możliwe są do dnia 17.11.2017.

 


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Gewerkschaftliche Tagung von Beschäftigten der Post und DHL in Wrocław
Zum Informationsaustausch haben sich am 15./16.03.2017 mehr als 30 Beschäftigte der Post und DHL aus Sachsen und Niederschlesien getroffen. Deutlich wurde, dass einige Probleme (Arbeitsverdichtung, Outsourcing, fehlende Personalentwicklung) in den beiden Ländern ähnlich sind und von den Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften mit unterschiedlichen Instrumenten angegangen werden. weiterlesen …
Pressemeldung
Gewerkschaften veröffentlichen Informationen für Grenzgänger aus Polen und Tschechien
Die Gewerkschaften im Dreiländereck Sachsen-Nordböhmen-Niederschlesien haben aktuelle Informationen zum Arbeitsrecht und zur sozialen Sicherheit in deutscher, tschechischer und polnischer Sprache veröffentlicht. Kurz und Konkret informieren die Broschüren zu A wie Arbeitsvertrag über M wie Mindestlohn bis Z wie Zuzahlungen. Zur Pressemeldung
Artikel
Problémy v podniku? Rady zaměstnanců – důležití aktéři v Německu!
Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí. Při problé­mech na pracovišti jsou nejdůležitějšími kontaktními subjekty rady zaměstnanců. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten