Deutscher Gewerkschaftsbund

04.07.2013

Jugend macht Ansagen - Młodzież ma głos! STOP TALKING - ACT NOW!

Act now!

Act now! DGB Sachsen

 

Die europäische Jugend hat genug von Sparmaßnahmen:
Auf Einladung des DGB kamen am 3. Juli 2013 junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus ganz Europa in Berlin vor dem Kanzleramt zusammen.
Ausführlicher Bericht und Bilder auf der Aktionsseite der DGB - Jugend

 

 

 

Alternativer Jugendgipfel am 3. Juli 2013 in Berlin
Jugend macht Ansagen! STOP TALKING – ACT NOW!

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mehr als sechs Millionen junge Menschen in Europa sind arbeitslos - Tendenz steigend. Nun hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für den 3. Juli 2013 zu einem Gipfel ins Bundeskanzleramt eingeladen. Nein, nicht Vertreterinnen und Vertreter der Jugend, sondern die Staats- und Regierungschefs und die Arbeits- und Sozialminister aus den 27 Mitgliedsstaaten.
Die Gewerkschaftsjugend will durch eine starke Präsenz vor Ort deutlich machen, dass es nicht reicht, noch mehr Beschlüsse zu fassen und Papiere zu produzieren.

Stop talking – act now!

 
Wann: 03. Juli 2013
Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Wo: Tipi am Kanzleramt, Große Querallee, 10117 Berlin
 
Auf Einladung der DGB-Jugenddes Jugendausschusses des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und der französischen Gewerkschaftsjugenden werden Jugendliche aus unterschiedlichen europäischen Ländern teilnehmen. Mit der Aktion sollen die Staats-/Regierungschefs und die Arbeits-/Sozialminister sehen und hören, dass die Jugendlichen in allen Ländern Europas für ihre Zukunft auf die Straße gehen und solidarisch sind.
 
Ganz in Ruhe in Berlin über die Zukunft der Jugendlichen insbesondere in den Krisenländern zu beraten und eine wohlformulierte Resolution als Erfolg zu verkaufen - ist nicht!
 
Auch wenn es extrem kurzfristig ist: Wir möchten euch ganz herzlich zu der Aktion einladen. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein paar Jugendliche für diese Veranstaltung gewinnen könntet. Bitte bildet Fahrgemeinschaften. Die Reisekosten werden vom DGB übernommen.
 
Anmeldung sächsischer Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der DGB - Jugend Sachsen: andre.schnabel@dgb.de  
 
Viele Grüße von 
 
Markus Schlimbach, DGB-Bezirk Sachsen / IGR Elbe-Neisse
Olaf Himmel, DGB-Region Ostbrandenburg / IGR Viadrina
Anna Bernstorf, DGB-Bezirk Sachsen / IGR Elbe-Neisse 
Petra Meyer, DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg / IGR Viadrina
 

Programmablauf: Siehe unten

 

Logoleiste

DGB

 

 

Alternatywny szczyt młodzieżowy dnia 3 lipca 2013 r. w Berlinie
Młodzież ma głos! STOP TALKING - ACT NOW!

 
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
 
ponad sześć milionów młodych ludzi w Europie jest bezrobotnych – z tendencją zwyżkową. Pani kanclerz Angela Merkel zaprosiła na dzień 3 lipca 2013 r. na szczyt do Urzędu Kanclerskiego. Nie, nie przedstawicieli młodzieży, tylko szefów państw i rządów oraz ministrów pracy i polityki społecznej z 27 państw członkowskich.
 
Młodzieżówka związkowa chce poprzez swą silną obecność na miejscu pokazać, że nie wystarczy podejmować jeszcze więcej uchwał i produkować dokumenty.
 

Stop talking - act now!

 
Kiedy: 03 lipca 2013 r.
Godzina: 11:00 do 15:30
Gdzie: Tipi przy Urzędzie Kanclerskim, Große Querallee, 10117 Berlin
 
Na zaproszenie Młodzieży DGB, Komisji Młodzieży Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) i francuskich młodzieżówek związkowych w imprezie weźmie udział młodzież z różnych krajów europejskich. Dzięki tej akcji szefowie państw i rządów oraz ministrowie pracy i polityki społecznej mają zobaczyć i usłyszeć, że młodzież we wszystkich krajach Europy z wyrazami solidarności idzie na ulice za swoją przyszłość.
 
W zaciszu naradzać się w Berlinie o przyszłości młodzieży w szczególności w krajach objętych kryzysem i ładnie sformułowaną rezolucję sprzedać jako sukces – nie z nami!
 
Nawet jeżeli jest to strasznie na szybko: Pragniemy zaprosić Was bardzo serdecznie na tę akcję. Cieszyłoby nas, gdybyście mogli pozyskać parę młodych ludzi na to wydarzenie. Pojedźcie wspólnie samochodami. Koszty podróży przejmuje DGB.
 
Zgłaszajcie uczestników do anna.bernstorf@dgb.de.
 
Pozdrowienia od
 
Markus Schlimbach, DGB-Bezirk Sachsen / IGR Elbe-Neisse
Olaf Himmel, DGB-Region Ostbrandenburg / IGR Viadrina
Anna Bernstorf, DGB-Bezirk Sachsen / IGR Elbe-Neisse 
Petra Meyer, DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg / IGR Viadrina
 
 
Logoleiste

DGB

 

 

Program / Programmablauf

 

Young people demand – Stop talking act now!
Alternative Youth Summit on 3 July 2013 in Berlin

 

Time: July, 3rd 2013, 11:00 to 15:30

Venue: TIPI tent next to the chancellery, Große Querallee, 10557 Berlin

Program 

10:30 am - Arrival and Graffiti Action

11:00 am - Opening statement by Michael Sommer (President of the DGB)

11:05 am  - Time to act for Europe's youth

  • Introductory remarks by Florian Haggenmiller (National Youth Secretary DGB)
  • Introductory remarks by French trade union colleague

11:20 am - Young people have a voice - act now!

  • Roundtable discussion with young people from France, Greece, Italy, Ireland, Lithuania, Spain and Portugal

12:15 am - Closing remarks by Thiébaut Weber (President of the ETUC Youth Committee)

12:30 am - Getting ready for the joint action

01:15 pm - Young people demand: Stop talking – act now! Joint action in front of the chancellery

02:30 pm - Networking among European trade union youth

03:30 pm - End of the event


 

Zeit: 3. Juli 2013,  11:00 bis 15:30 Uhr

Veranstaltungsort: Tipi am Kanzleramt, Große Querallee, 10557 Berlin

Programm

10:30 Uhr - Ankunft und Graffiti-Aktion

11:00 Uhr - Eröffnung durch Michael Sommer (Vorsitzender des DGB)

11:05 Uhr - Zeit zum Handeln für Europas Jugend

  • Einleitende Worte von Florian Haggenmiller (Bundesjugendsekretär DGB)
  • Einleitende Worte von französischem/r Gewerkschaftskollegen/in

11:20 Uhr - Jugend hat eine Stimme – Taten müssen folgen

  • Diskussionsrunde mit Jugendlichen aus Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Litauen, Spanien und Portugal

12:15 Uhr - Schlussworte von Thiébaut Weber (Präsident der EGB Jugend)

12:30 Uhr - Gemeinsame Vorbereitung der Aktion

13:15 Uhr - Jugend macht Ansagen! Stop talking act now! Aktion vor dem Bundeskanzleramt

14:30 Uhr - Vernetzung der europäischen Gewerkschaftsjugend
 
15:30 Uhr - Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen: www.dgb.de

 


 

Termin: 3 lipca 2013 r., godz. 11:00 do 15:30

Miejsce wydarzenia: Tipi przy Urzędzie Kanclerskim, Große Querallee, 10557 Berlin

Program

godz. 10:30 – Przyjazd i akcja graffiti

godz. 11:00 – Otwarcie przez Michaela Sommera (przewodniczącego DGB)

godz. 11:05 – Czas na działanie na rzecz młodzieży Europy

  • Słowa wprowadzenia Floriana Haggenmillera (federalny sekretarz ds. młodzieży DGB)
  • Słowa wprowadzenia francuskiego kolegi związkowca

godz. 11:20 – Młodzież ma głos - Trzeba działać

  • Runda dyskusji z młodzieżą z Francji, Grecji, Włoch, Irlandii, Litwy, Hiszpanii i Portugalii

godz. 12:15 – Słowa zakończenia Thiébaut Weber (przewodniczący EKZZ Młodzieży)

godz. 12:30 – Wspólne przygotowanie akcji

godz. 13:15 – Młodzież ma głos! Stop talking act now! Akcja przed Urzędem Kanclerskim

godz. 14:30 – Usieciowienie europejskiej młodzieżówki związkowej
 
godz. 15:30 – Koniec wydarzenia


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Soziale Sicherheit in Deutschland, Polen und Tschechien
Bei der Aufnahme einer Arbeit im Nachbarland, entstehen viele Fragen. Zur Krankenversicherung, zum Kindergeld, zur Rentenversicherung oder zur Unfallversicherung. Das gilt besonders für Grenzgänger, die in einem Land arbeiten und in einem anderen Land wohnen. Auf dieser Seite werden die wichtigsten Fragen kurz und konkret beantwortet. weiterlesen …
Artikel
Sociální zabezpečení v Německu, v Polsku, v Česku
Nástup do zaměstnání v sousedním státě je spojen s mnoha otázkami ohledně zdravotního pojištění, příspěvků na děti, důchodového pojištění či úrazového pojištění zaměstnanců. Platí to zejména pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují v jedné zemi a bydlí v jiné zemi. Na této stránce jsou stručně a konkrétně zodpovězeny nejdůležitější otázky. weiterlesen …
Artikel
Zabezpieczenie społeczne w Niemczech, w Polsce i w Czechach
Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku rodzinnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego czy ubezpieczenia wypadkowego. Dotyczy to w szczególności pracowników przygranicznych, mieszkających w jednym kraju i pracujących w drugim. Na tej stronie w sposób krótki i konkretny odpowiadamy na najważniejsze pytania. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten