Deutscher Gewerkschaftsbund

24.11.2021
Stav 18. 3. 2022

Režim OTN na pracovišti v Německu: Co by měli vědět zaměstnanci.

*** Nová úprava opatření proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2 v rámci ochrany zdraví při práci ***

20. března 2022 přestává platit režim OTN na pracovištích. To znamená, že už neplatí zásadní povinnost prokazovat se při vstupu na pracoviště potvrzením o očkování, prodělání onemocnění nebo testu. Kromě toho platí od 20. 3. 2022 nová pravidla podle nařízení o omezení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v rámci ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé již nemají obecnou povinnost umožnit zaměstnancům pracovat v home office nebo jim dát bezplatně k dispozici dva antigenní rychlotesty týdně.

Nová úprava opatření proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2 v rámci ochrany zdraví při práci


DO 19. 03. 2022

V Německu se od 24. 11. 2021 zavádí nová pravidla. Pro zaměstnance platí na pracovištích režim OTN. V následujících stručných informacích najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky.

Co znamená zkratka OTN (či O-T-N; německy: 3G)?

Zaměstnanci i zaměstnavatelé (vč. živnostníků), kteří mohou přicházet do styku s jinými osobami, mohou vstoupit na pracoviště pouze tehdy, pokud se mohou prokázat tzv. potvrzením OTN (tj. dokladem o očkování, testu či prodělání nemoci). Za „jiné osoby“ se považují kolegyně či kolegové, ale také externí osoby, jako např. zákazníci či zadavatelé.

Co je považováno za pracoviště?

Pojem pracoviště zahrnuje všechny oblasti v podniku, tj. kancelářské prostory, výrobní haly, ale také vnější prostory v areálu podniku. Za pracoviště se považují také stavby a ubytovny. Za pracoviště nejsou považována místa výkonu práce v home office, ve vozidlech či v dopravních prostředcích.

Co je považováno za potvrzení?

Uznávají se tři různé typy potvrzení: potvrzení o očkování, potvrzení o prodělání nemoci a potvrzení o testu. Potvrzení musí být vystavena v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a mohou být ve fyzické (tj. tištěné) nebo digitální formě.

Za potvrzení o očkování se považuje certifikát osvědčující, že daná osoba absolvovala dokončené očkování proti nemoci COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii a že od podání poslední dávky potřebné pro dokončené očkování uběhlo nejméně 14 dní, resp. pokud se jedná o osobu s prodělaným onemocněním, že ji byla podána jedna dávka vakcíny.

Za potvrzení o prodělání onemocnění se považuje osvědčení o dřívější nákaze koronavirem SARS-CoV-2, pokud test, na němž se průkaz zakládá, byl proveden metodou RT-PCR nejméně před 28 dny, avšak nejdéle před 90 dny.

Za potvrzení o testu se považuje osvědčení potvrzující nepřítomnost nákazy. V případě PoC antigenního testu nesmí být test proveden dříve než 24 hodin před vstupem na pracoviště, v případě PCR testu tato doba činí 48 hodin. Potvrzení o testu musí být platné v okamžiku kontroly vstupu na pracoviště.

V rámci testování na pracovišti může testy provádět nebo na jejich provádění dohlížet také zaměstnavatel nebo pracovníci, kteří mají nezbytné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Výsledky testování musí být dokumentovány. Doma provedené samoodběrové testy se neuznávají.

Jaké povinnosti mají zaměstnanci?

Zaměstnanci musí na vlastní odpovědnost zajistit, aby byli schopni prokázat se platným potvrzením OTN. Nejsou povinni uvést, že mají dokončené očkování nebo že nemoc prodělali. V tom případě se však musí denně testovat. Pokud zaměstnanci nejsou ochotni prokázat se jedním ze tří uvedených potvrzení, hrozí jim vyvození pracovněprávních důsledků.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel?

Zaměstnavatelé jsou povinni provádět kontrolu potvrzení. V případě potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci je postačující jednorázová kontrola potvrzení a její zdokumentování. Potvrzení o testu se musí kontrolovat a dokumentovat denně.

Jak se mohu nechat otestovat?

Zaměstnavatelé jsou povinni poskytnou zaměstnancům dva testy týdně. Avšak tyto testy jsou považovány za potvrzení pouze tehdy, pokud je provedl nebo na jejich provádění dohlížel personál disponující nezbytným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi.

Kromě testů na pracovišti je možné využít také bezplatné testování veřejnosti. Přehled možností testování najdete např. na adrese: https://map.schnelltestportal.de/

Platí tato úprava také pro přeshraniční pracovníky?

Ano. Uvedená pravidla platí pro všechny zaměstnance pracující v Německu, a to nezávisle na pravidlech upravujících vstup na území Německa. Potvrzení je možné používat jak při vstupu do Německa, tak i v rámci režimu OTN na pracovišti. Je však třeba mít na zřeteli, že testy uplatňované v rámci režimu OTN na pracovišti je nutné „obnovovat“ každých 24 hodin.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete na stránkách Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html

S případnými dotazy či problémy na pracovišti se obraťte na vaši podnikovou či personální radu zaměstnanců nebo na váš odborový svaz!

Upozornění: Pro pracovníky ve zdravotnictví a sociální péči, resp. sociálních službách, platí zvláštní pravidla.

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky.

DGB Bezirk Sachsen, Anna Bernstorf, Stav 18. 3. 2022

 

Tato publikace byla podpořena z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020). Další informace najdete na adrese: http://ec.europa.eu/social/easi Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj Evropské komise.

 


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022
Zákonná minimální mzda se od 1. října zvyšuje na 12 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje řada odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví. weiterlesen …
Artikel
Ab 1. Oktober 2022: Mindestlohn 12 Euro!
Zum 1. Oktober 2022 wird der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Ein Erfolg der Gewerkschaften. Für Beschäftigte haben wir eine Kurzinfo in deutscher, tschechischer, polnischer, ukrainischer und russischer Sprache zur Bezahlung, dem gesetzlichen Mindestlohn und den Branchenmindestlöhnen erstellt. weiterlesen …
Artikel
Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2022 r. w Niemczech
W Niemczech obowiązuje powszechna ustawowa płaca minimalna jako dolna granica. Z dniem 1.10.2022 wzrasta ona do 12 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. weiterlesen …