Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2019

Informace pro přeshraniční pracovníky: Pracovní právo 2019


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Datei
Informationen für Grenzgänger: Arbeitsrecht 2019
Häufig stellen wir fest, dass Informationsdefizite zu geltenden Arbeits- und Sozialstandards am Arbeitsort bestehen. Uns werden Fälle bekannt, dass Grenzgänger schlechter bezahlt, Arbeitszeiten nicht eingehalten oder unzulässige Kündigungen bei Krankheit oder im Mutterschutz ausgesprochen werden. Damit mobile Beschäftigte ihre Rechte kennen, haben wir die wichtigsten Informationen in einer Broschüre für den Grenzraum Deutschland-Polen-Tschechien zusammengestellt. weiterlesen …
Datei
Informacje dla pracowników przygranicznych: Prawo pracy 2019
Często stwierdzamy, że istnieją niedobory informacji na temat obowiązujących standardów pracy i standardów socjalnych w miejscu pracy. Informowano nas o przypadkach, w których pracownicy transgraniczni byli gorzej opłacani, nie przestrzegano czasu pracy czy wręczano niedopuszczalne wypowiedzenia w przypadku choroby czy macierzyństwa. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …
Datei
In­for­macje dla pra­cow­ni­ków przy­gra­nicz­ny­ch: Zabezpieczenie społeczne 2019
W przypadku transgranicznego zatrudnienia powstaje wiele pytań. O ubezpieczenie zdrowotne, o świadczenia rodzinne, o ubezpieczenie pielęgnacyjne, o ubezpieczenie wypadkowe czy ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten