Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2020

In­for­mace pro přeshra­niční pra­cov­níky: Sociální zabezpečení 2020


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Datei
Informationen für Grenzgänger: Soziale Sicherheit 2020
Bei der grenzüberschreitenden Beschäftigung entstehen viele Fragen. Zur Krankenversicherung, zu Familienleistungen, zur Pflegeversicherung, zur Unfallversicherung oder auch Rentenversicherung. Damit mobile Beschäftigte ihre Rechte kennen, haben wir die wichtigsten Informationen in einer Broschüre für den Grenzraum Deutschland-Polen-Tschechien zusammengestellt. weiterlesen …
Artikel
Zabezpieczenie społeczne w Niemczech, w Polsce i w Czechach
Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku rodzinnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego czy ubezpieczenia wypadkowego. Dotyczy to w szczególności pracowników przygranicznych, mieszkających w jednym kraju i pracujących w drugim. Na tej stronie w sposób krótki i konkretny odpowiadamy na najważniejsze pytania. weiterlesen …
Datei
In­for­macje dla pra­cow­ni­ków przy­gra­nicz­ny­ch: Zabezpieczenie społeczne 2020
W przypadku transgranicznego zatrudnienia powstaje wiele pytań. O ubezpieczenie zdrowotne, o świadczenia rodzinne, o ubezpieczenie pielęgnacyjne, o ubezpieczenie wypadkowe czy ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …