Deutscher Gewerkschaftsbund

11.09.2020
Stav: 16.02.2021, 21:00 hod.

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku

Upozornění: Tato informační stránka je průběžně aktualizována, pokud dojde ke změně stavu.

Na této stránce vás informujeme o podmínkách vstupu přeshraničních pracovníků z Česka, kteří pracují v Sasku nebo Bavorsku. Pravidla se mohou velmi rychle měnit. Proto se prosím pravidelně informujte o aktuální situaci.

***************************************

12. února 2021 Německo zařadilo Českou republiku na seznam zemí s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru. To znamená, že od neděle 14. února 2021, 00:00 hod. platí výrazně přísnější podmínky pro vstup na území i povinnou karanténu. V Sasku platí povinná 14denní karanténa bez možnosti zkrácení. V Bavorsku nadále platí povinná 10denní karanténa, jejíž délku lze zkrátit nejdříve po 5 dnech.

POZOR: Ve Spolkové republice Německo platí celostátní zákaz vstupu z České republiky. Z tohoto zákazu existuje jen několik málo výjimek. Jedná se o případy, v nichž můžete vstoupit na území Německa. To znamená, že i když se na vás v Sasku nebo Bavorsku vztahuje výjimka z povinné karantény, můžete na území Německa vstoupit pouze v případě, pokud se na vás vztahuje také výjimka ze zákazu vstupu. Dle aktuálního stavu pro přeshraniční pracovníky neplatí žádná všeobecná výjimka ze zákazu vstupu na území Německa. Výjimku ze zákazu vstupu na území mají např. osoby s bydlištěm v Německu, pracovníci v nákladní dopravě nebo pracovníci ve zdravotnictví.

AKTUALIZACE 16. 2. 2021: Výjimku ze zákazu vstupu na území Německa mají přeshraniční pracovníci, resp. zaměstnanci vykonávající tzv. kritické funkce, resp. tzv. kritická povolání. Spolkové země Bavorsko a Sasko stanovily, o která konkrétní povolání se jedná.

Pro účely kontrol jsou potřebné tyto doklady:

BAVORSKO: Od 17. 2. 2021 musíte mít u sebe při vstupu individuální úřední potvrzení. V Bavorsku tato potvrzení vystavují okresní úřady. Kontaktujte svého zaměstnavatele za účelem objasnění, zdali bude i pro vás takového potvrzení vystaveno. Základem pro vystavování potvrzení je seznam povolání uvedený v příslušném sdělení Evropské komise na adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=DE (de)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=DE (cs)

Elektronická registrace vstupu vyplněním příjezdového formuláře a potvrzení o negativním testu, u něhož nesmí být odběr vzorku (výtěr) proveden dříve než 48 hodin před vstupem na území, jsou i nadále povinné.

SASKO: Do 18. 2. 2021 platí, že při vstupu na území musíte věrohodným způsobem prokázat, že vykonáváte, resp. zastáváte některou z funkcí podle Saského nařízení o karanténních opatřeních. Za tímto účelem je potřebné, abyste u sebe měli svou pracovní smlouvu jako doklad potvrzující tuto skutečnost. Od 19. 2. 2021 u sebe musíte mít potvrzení vystavené okresním úřadem (viz níže). Výčet výjimek ze zákazu vstupu je v Sasku bohužel mnohem méně rozsáhlý než seznam povolání uvedených ve sdělení Evropské komise.

Elektronická registrace vstupu vyplněním příjezdového formuláře a potvrzení o negativním testu, u něhož nesmí být odběr vzorku (výtěr) proveden dříve než 48 hodin před vstupem na území, jsou i nadále povinné. Pozor: Výjimky z povinné karantény v SASKU platí pouze za podmínky každodenního testování.

Pokud nespadáte do kategorie tzv. kritických povolání, resp. kritických funkcí, tak do Německa přijet nesmíte.

SASKO: Výjimky z povinné 14denní karantény platí pro:

 • osoby, které na území Svobodného státu Sasko vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu). Tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test;
 • osoby, které z pracovních důvodů přeshraničně přepravují osoby, zboží nebo produkty v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké dopravy, pokud pobývají na území Německa nebo pobývaly v některé z rizikových oblastí po dobu kratší než 72 hodin a za předpokladu dodržování přiměřených koncepcí ochranných a hygienických opatření. Rovněž tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test;
 • zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče za předpokladu denního testování;
 • zaměstnance v zemědělských podnicích v odvětví chovu hospodářských zvířat, pokud je přítomnost těchto zaměstnanců nezbytná pro zachování fungování těchto podniků, rovněž za předpokladu denního testování;
 • policisty vracející se z nasazení nebo z plnění obdobných povinností ze zahraničí;
 • zaměstnance,
  a) kteří působí v oblasti zásobování vodou a energií, likvidace odpadních vod a odpadového hospodářství, v přepravě a dopravě, v oblasti lékárenství, ve farmaceutickém odvětví, v oblasti pohřebních služeb, v odvětví potravinářství, informační a telekomunikační techniky, v laboratořích zdravotnických zařízení a
  b) kteří jsou denně testování na nepřítomnost nákazy koronavirem SARS-CoV-2.
  Výjimka z povinné karantény platí pro zaměstnance pouze tehdy, pokud je jejich činnost nezbytná pro udržení chodu těchto podniků a pokud je tato skutečnost prokázána potvrzením vystaveným příslušným orgánem územní samosprávy (zemského okresu). Potvrzení je nutné mít u sebe při každém vstupu a na požádání ho předložit příslušnému orgánu územní samosprávy či subjektu pověřenému tímto orgánem nebo orgánu pověřenému prováděním policejní kontroly přeshraniční dopravy. Do čtvrtku 18. února 2021, 24:00 hod., platí přechodné období, v němž je možné výjimku věrohodným způsobem prokázat také předložením pracovní smlouvy.

Dále platí několik málo výjimek z humanitárních důvodů. Tyto důvody najdete na informační stránce dole.

BAVORSKO: Výjimky z povinné 10denní karantény platí pro:

 • osoby, které na území Svobodného státu Bavorskou vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu) a území přímou cestou neprodleně opustí. Tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test;
 • osoby, které z pracovních důvodů přeshraničně přepravují osoby, zboží nebo produkty v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké dopravy. Tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test;
 • osoby, které v Německu pobývají po dobu kratší než 72 hodin nebo které pobývaly v některé z rizikových oblastí po dobu kratší než 72 hodin a jejichž činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování chodu zdravotnictví a sociální péče, jakož i péče o osoby závislé na pomoci jiných osob a o osoby se zdravotním postižením, přičemž tato skutečnost musí být potvrzena veřejným či soukromým zaměstnavatelem nebo zadavatelem zakázky;
 • přeshraniční pracovníky, studenty nebo učně, jejichž bydliště se nachází v některé z rizikových oblastí a kteří na území Bavorska vstupují z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy a pravidelně, alespoň jednou týdně, se vracejí do místa svého bydliště. Totéž platí pro stejný okruh osob, jež mají své bydliště na území Bavorska a z výše uvedených důvodů cestují do některé z rizikových oblastí. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem, zadavatelem zakázky nebo vzdělávací institucí. Pozor: Výjimka pro přeshraniční pracovníky platí od 14. 2. 2021 pouze tehdy, pokud je jejich činnost naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku a pokud je tato skutečnost doložena potvrzením veřejného či soukromého zaměstnavatele nebo zadavatele zakázky; od 17. 2. 2021 jsou pracovníci vstupující na území povinni mít toto potvrzení zaměstnavatele či zadavatele u sebe při každém vstupu a na požádání ho předložit příslušnému okresnímu úřadu či subjektu pověřenému tímto úřadem nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou přeshraniční dopravy.

Všechny přijíždějící osoby budou muset vstup na území oznámit předem elektronicky vyplněním příjezdového formuláře a již při vstupu budou muset předložit test. Výtěr, na němž je test založen, nesmí být proveden dříve než 48 hodin před vstupem. Potvrzení o výsledku testu musí být předloženo v německém, anglickém nebo francouzském jazyce. Postačující je také tzv. rychlotest (antigenní test). Je třeba věnovat pozornost také ochranným opatřením zemských okresů.

Pro všechny ostatní skupiny osob již výjimka z povinné karantény při vstupu z oblasti s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru neplatí!

Pravidelné dojíždění do práce (pendlování) se tím zcela znemožní. Kontaktujte svého zaměstnavatele a pokuste se spolu s ním objasnit, jaké možnosti řešení existují. Pokud byste se rozhodli zůstat na neurčitou dobu v SASKU, může váš zaměstnavatel zažádat o poskytnutí příspěvku na ubytování od Svobodného státu Sasko ve výši 40 EUR za každé přenocování. Pokud byste se rozhodli vzít s sebou do Německa také své rodinné příslušníky, obdrží za ně váš zaměstnavatel příspěvek ve výši 20 EUR za každé přenocování. Poskytování příspěvku na ubytování dnes bylo rozšířeno na všechna odvětví.

Jedná se o uzavření hranic spojené s posílenými kontrolami. Přesné informace o tom, které hraniční přechody zůstanou otevřené a které budou uzavřené, zatím bohužel nemáme k dispozici.

****************************************

VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY

V Česku platí systém klasifikace zemí, tzv. semafor, upravující pravidla vstupu do České republiky. Jednotlivé státy jsou rozděleny do několika kategorií na základě rizika nákazy. Kromě dosavadních kategorií zelených, oranžových a červených zemí se s platností od 5. února 2021 zavádí kategorie tzv. tmavě červených zemí. Do zelené kategorie aktuálně patří např. Austrálie, Nový Zéland či Vatikán, do oranžové kategorie Finsko, Řecko, Island a Norsko, do červené kategorie většina zemí EU včetně Německa a Rakouska. Do kategorie tmavě červených zemí jsou v současnosti zařazeny např. Slovensko, Španělsko, Portugalsko, Irsko či Velká Británie. Pro jednotlivé kategorie států platí různá omezení vstupu.

POZOR: Od 30. ledna 2021 do 14. února 2021 platí pro cizince bez bydliště v České republice omezení vstupu a pobytu. Přicestovat do České republiky mohou jen z nezbytných důvodů, jako např. z důvodu výkonu zaměstnání či podnikatelské činnosti, z důvodu účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, z důvodu nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými či z nezbytných zdravotních důvodů. Omezení platí pro všechny státy, tj. i pro státy zelené kategorie, ale netýká se občanů České republiky. Avšak i pro ně platí omezení vycházení a volného pohybu.

Od 5. února 2021 dochází ke změně pravidel vstupu do České republiky.

Pro země s nízkým rizikem nákazy (zelené země) obecně neplatí žádná omezení vstupu (je však potřeba věnovat pozornost omezením platným od 31. ledna do 14. února 2021; viz výše).

Všechny osoby přijíždějící do České republiky, které v posledních 14 dnech pobývaly déle než 12 hodin v některé zemi spadající do jiné kategorie, než je kategorie zelených zemí, musí vstup na území České republiky oznámit krajské hygienické stanici místně příslušné pro místo bydliště nebo pobytu v České republice vyplněním elektronického příjezdového formuláře na adrese www.prijezdovyformular.cz nebo https://plf.uzis.cz.

Pro osoby vstupující na území České republiky, které v posledních 14 dnech pobývaly déle než 12 hodin na území některého státu uvedeného na seznamu zemí se středním rizikem nákazy (oranžové země) kromě toho platí, že před vstupem na území České republiky musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, přičemž antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty. (I v tomto případě je potřeba věnovat pozornost omezením platným od 31. ledna do 14. února 2021; viz výše.)

Pro osoby vstupující na území České republiky, které v posledních 14 dnech pobývaly déle než 12 hodin na území některého státu uvedeného na seznamu zemí se vysokým rizikem nákazy (červené země) rovněž platí, že před vstupem na území České republiky musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, přičemž antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Kromě toho se musí do 5 dnů po vstupu do České republiky na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně předložit elektronicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři, pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.

Pro osoby vstupující na území České republiky, které v posledních 14 dnech pobývaly déle než 12 hodin na území některého státu uvedeného na seznamu zemí se vysokým rizikem nákazy (červené země) platí, že před vstupem na území České republiky musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Kromě toho se musí nejdříve 5 dnů od vstupu do České republiky na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně předložit elektronicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři, pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. (Při vstupu do České republiky s využitím služeb mezinárodního dopravce platí přechodné období do 14. února 2021, v němž je jako náhradní možnost postačující také antigenní test.)

Pozor: Cizinci, kteří v Česku pracují nebo studují a přicestovali z některé z oranžových, červených nebo tmavě červených zemí, budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce předložit výsledek testu.

Důležitá výjimka pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty: Pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, neplatí povinnost vyplnit před příjezdem do Česka příjezdový formulář a předložit výsledek antigenního nebo RT-PCR testu.

Dále platí výjimky pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod jejich vstupu doložen odpovídajícím dokumentem.

Kromě toho platí výjimky pro cesty do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin (přičemž je nutné respektovat aktuálně platná omezení vstupu pro cizince; viz upozornění výše), pro děti mladší 5 let, pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním či pro tranzity přes Českou republiku trvající nejdéle 12 hodin.

Výjimku mají také osoby, které předloží písemné potvrzení v českém nebo anglickém jazyce vystavené lékařem působícím v Česku nebo jiném členském státě EU o tom, že prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, nemají klinické příznaky COVID-19, absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

V této souvislosti je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že na osoby vstupující do České republiky v rámci výše uvedených výjimek se částečně vztahuje povinnost nosit na veřejnosti respirátory FFP2 nebo alespoň zdravotnické obličejové masky (pracovníci mezinárodní dopravy, osoby vstupující do Česka na dobu nepřesahující 12 hodin, osoby tranzitující přes Českou republiku a osoby vstupující na základě lékařského potvrzení o prodělaném onemocněním Covid-19).

Upozornění: V případě nejasností vám doporučujeme obrátit se s konkrétními dotazy na telefonickou informační linku Ministerstva vnitra ČR. Dále najdete odkazy na informační stránky příslušných českých ministerstev.

Aktuální mapa a stručné informace Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Aktuální informace Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Podrobné informace:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-5.-2.-2021-do-odvolání.pdf

a

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-0079.pdf

 

VSTUP DO SASKA A BAVORSKA

Stručná verze:

Pokud jste v posledních 10 dnech nebyl/-a v některé z rizikových oblastí, můžete do Německa vstoupit bez jakýchkoliv omezení, tj. i bez karantény či bez negativního testu na koronavirus.

Pokud jste v posledních 10 dnech byl/-a v některé z rizikových oblastí, vztahuje se na vás zpravidla povinná karanténa. Bez povinné karantény můžete na území Německa vstoupit pouze tehdy, pokud patříte k určité skupině osob a zároveň nemáte příznaky nemoci COVID-19. Za takovou skupinu osob jsou považováni také přeshraniční pracovníci. To znamená, že i přeshraniční pracovníci mohou vstoupit na území Saska či Bavorska, aniž by se museli podrobit povinné karanténě, pokud nemají příznaky nemoci COVID-19. Platí to i v případě, že bydlí v některé z rizikových oblastí.

Pokud jste v posledních 10 dnech byl/-a v některé z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru, platí pro vás zvláštní pravidla a nevztahují se na vás téměř žádné výjimky z povinné karantény. Viz níže.

Pozor: I v případě, že se pro vás platí výjimka z povinné karantény, je možné, že se na vás vztahuje povinnost registrovat se při příjezdu a povinnost předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Popis jednotlivých skupin osob, na něž se v Sasku a Bavorsku vztahují výjimky z povinné karantény, a informace k povinným testům najdete níže na této stránce.

Rizikové oblasti: Rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí a oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru najdete na stránce Institutu Roberta Kocha (RKI): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Důležité upozornění: Dodržujte prosím platné povinnosti, jako jsou nutné rozestupy nebo povinnost nosit roušky. Nepodnikejte prosím žádné cesty, které nejsou nezbytně nutné! Dodržujete prosím na pracovišti všechny předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci!

Informace k elektronické registraci cestujících v Německu:

Pokud jste v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývali v některé z rizikových oblastí uvedených na webové stránce Institutu Roberta Kocha (RKI) na adrese https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete, musíte před příjezdem do Německa vyplnit elektronický formulář pro registraci příjezdů (tzv. elektronickou registraci cestujících).

Z povinnosti vyplnit elektronickou registraci cestujících jsou vyjmuty tyto skupiny osob:

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely, aniž by tam cestu přerušily,
 • osoby, které do Spolkové republiky Německo vstupují pouze za účelem tranzitu,
 • osoby, které v rámci pohraničního styku se sousedními státy v rizikové oblasti pobývaly po dobu kratší než 24 hodin nebo které do Spolkové republiky Německo vstupují nejdéle na 24 hodin,
 • osoby, které do Spolkové republiky Německo vstupují z pracovních důvodů za účelem přepravy osob, zboží nebo produktů v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké dopravy.

Původním účelem registrace příjezdu je vlastně sledovat dodržování karantény. V jednotlivých spolkových zemích existují další výjimky z povinné karantény. Tyto výjimky platí i nadále!

Podle názoru Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN se však mají očividně elektronicky registrovat i ti cestující, na něž se podle výjimek stanovených v nařízení jednotlivých spolkových zemí povinná karanténa nevztahuje.

Shrnutí: Výjimky z povinné karantény v jednotlivých spolkových zemích zůstávají nadále v platnosti! To znamená, že do karantény jít nemusíte. Pokud však nepatříte k výše uvedeným výjimkám, měli byste se před vstupem do Německa pro jistotu elektronicky zaregistrovat, abyste neporušili nařízení Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN ukládající cestujícím povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář. Registrovat se nemusí například osoby, které v Sasku nebo Bavorsku pobývají méně než 24 hodin (např. přeshraniční pracovníci (pendleři), kteří dojíždějí denně). Registrovat by se měli ty osoby, které v Sasku nebo Bavorsku pobývají déle než 24 hodin (např. přeshraniční pracovníci (pendleři), kteří dojíždějí na týdenní bázi, či osoby přijíždějící do Německa z pracovních důvodů na dobu nepřesahující 72 hodin).

POZOR: Při příjezdu z oblastí s vysokou incidencí se musí prostřednictvím elektronického formuláře registrovat také osoby vstupující na území Německa z pracovních důvodů za účelem přepravy osob, zboží nebo produktů v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké dopravy. V tom případě se na ně totiž nevztahuje výše uvedená výjimka.

Při příjezdu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru se musí elektronicky registrovat všechny osoby. Výše uvedené výjimky v tom případě totiž neplatí.

Tip: Do některého z polí elektronického příjezdového formuláře napište, že se na vás vztahuje výjimka podle příslušného zemského nařízení dané spolkové země o karanténních opatřeních k ochraně před koronavirem; např. text „výjimka pro přeshraniční pracovníky“ – německy: „Ausnahme als Grenzgänger“.

Na následujících adresách najdete FAQ Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN

v němčině: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea/faq-dea.html

v češtině: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/FAQ_Tschechisch.pdf

Elektronický příjezdový formulář najdete na stránce: https://www.einreiseanmeldung.de

Dlouhá verze: Podrobný popis platné právní úpravy

Na osoby, které přijíždějí do Spolkové republiky Německo a v posledních 10 dnech před vstupem na území Německa pobývaly v některé z rizikových oblastí, se v závislosti na příslušném nařízení upravující karanténní opatření proti šíření koronaviru platné v dané spolkové zemi může vztahovat povinná karanténa.

Konkrétní pravidla jsou upravena v nařízeních jednotlivých spolkových zemí a mohou se lišit.

Pro vstup osob z rizikových oblastí existují ve spolkových zemích výjimky z povinné karantény pro určité skupiny osob, například pro přeshraniční pracovníky.

Právní úprava v SASKU včetně změn platných od 17.2.2021:

Podle saského nařízení o karanténních opatřeních za účelem boje proti koronaviru (Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung) platí pro osoby, které vstupují na území Svobodného státu Sasku a v posledních 10 dnech před vstupem do Saska pobývaly v některé z rizikových oblastí, povinnost vydat se neprodleně po vstupu přímo do svého bytu nebo jiného vhodného ubytování a izolovat se tam nepřetržitě po dobu 10 dní od příjezdu. V případě vstupu po pobytu v oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru to je 14 dní.

Další informace k povinnosti předložit při vstupu na území výsledek testu a oznámit vstup elektronicky vyplněním příjezdového formuláře najdete níže.

Délku karantény lze zkrátit nejdříve po 5 dnech prostřednictvím negativního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Test smí být proveden nejdříve po 5 dnech od vstupu na území a musí být předložen hygienické stanici (Gesundheitsamt) do 10 dnů od příjezdu. Potvrzení o provedeném testu musí být předloženo v německém, anglickém nebo francouzském jazyce. V případě vstupu z oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru délku karantény nelze zkrátit.

Důležitá informace: Povinná karanténa se nevztahuje na určité skupiny osob. Upozorňujeme však na to, že i na tyto osoby se může vztahovat povinnost absolvovat test (viz níže k povinným testům v Sasku a podle spolkového nařízení o vstupu na území SRN k ochraně před koronavirem).

Povinná karanténa neplatí

 • osoby, které na území Svobodného státu Sasko vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu). Tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test;
 • osoby, které z pracovních důvodů přeshraničně přepravují osoby, zboží nebo produkty v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké dopravy, pokud pobývají na území Německa nebo pobývaly v některé z rizikových oblastí po dobu kratší než 72 hodin a za předpokladu dodržování přiměřených koncepcí ochranných a hygienických opatření. Rovněž tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test;
 • zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče za předpokladu denního testování;
 • zaměstnance v zemědělských podnicích v odvětví chovu hospodářských zvířat, pokud je přítomnost těchto zaměstnanců nezbytná pro zachování fungování těchto podniků, rovněž za předpokladu denního testování.
 • zaměstnance,
  a) kteří působí v oblasti zásobování vodou a energií, likvidace odpadních vod a odpadového hospodářství, v přepravě a dopravě, v oblasti lékárenství, ve farmaceutickém odvětví, v oblasti pohřebních služeb, v odvětví potravinářství, informační a telekomunikační techniky, v laboratořích zdravotnických zařízení a
  b) kteří jsou denně testování na nepřítomnost nákazy koronavirem SARS-CoV-2.
  Výjimka z povinné karantény platí pro zaměstnance pouze tehdy, pokud je jejich činnost nezbytná pro udržení chodu těchto podniků a pokud je tato skutečnost prokázána potvrzením vystaveným příslušným orgánem územní samosprávy (zemského okresu). Potvrzení je nutné mít u sebe při každém vstupu a na požádání ho předložit příslušnému orgánu územní samosprávy či subjektu pověřenému tímto orgánem nebo orgánu pověřenému prováděním policejní kontroly přeshraniční dopravy.
 • Osoby, které na území vstupují z následujících naléhavých humanitárních důvodů za předpokladu každodenního testování na nepřítomnost nákazy koronavirem SARS-CoV-2:
  a) příbuzní prvního stupně v případě úmrtí příbuzného,
  b) v souvislosti s porodem dítěte,
  c) dva příbuzní prvního nebo druhého stupně, pokud nejsou k dispozici žádné jiné osoby oprávněné vykonávat rodičovskou péči,
  d) v případě potřeby nezbytné zdravotní péče,
  e) v individuálních případech osob z důvodu jejich přijetí z humanitárních důvodu v případě ohrožení jejich zdraví či života.
  Tyto důvody musí být vhodným způsobem věrohodně prokázány.

Povinná karanténa se dále nevztahuje na určité osoby, pokud nepobývaly v některé z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru. Jedná se mj. o

 • osoby, které v rámci hraničního styku se sousedními státy z pádného důvodu pobývaly v některé z rizikových oblastí méně než 12 hodin nebo vstupují na území Německa na dobu kratší než 12 hodin a jejichž pobyt neslouží nebo nesloužil účelu nákupu, soukromé účasti na kulturní nebo sportovní akci, veřejné slavnosti či jiné volnočasové akci,
 • přeshraniční pracovníky, studenty nebo učně, jejichž bydliště se nachází v některé z rizikových oblastí a kteří do Saska vstupují z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy a pravidelně alespoň jednou týdně, se vracejí do místa svého bydliště. Totéž platí pro stejný okruh osob, jež mají své bydliště na území Saska a z výše uvedených důvodů cestují do některé z rizikových oblastí;
 • v případě pobytu kratšího než 72 hodin o osoby, které na území vstupují z důvodu návštěvy příbuzných prvního stupně, manželky, resp. manžela, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, životní partnerky, resp. životního partnera, či družky/druha anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem;
 • posádky plavidel ve vnitrozemské plavbě, pokud budou učiněna opatření na předcházení kontaktům, zejména upuštění od všech vycházek na břeh, jež nejsou nezbytně nutné.

Povinná karanténa se nevztahuje také na následující osoby, pokud nepobývaly v oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru a za předpokladu, že disponují potvrzením o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2 v souladu s nařízením spolkové vlády o vstupu na území SRN k ochraně před koronavirem:

 • osoby, které nejsou přeshraničními pracovníky a které na omezenou dobu s délkou trvání nepřesahující 72 hodin z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy vstupují do Saska nebo pobývaly v některé z rizikových oblastí;
 • osoby, jejichž činnost je nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví. Jedná se zejména o lékaře, ošetřovatelský či zdravotnický personál včetně pracovníků zajišťujících sociální péči a osoby poskytující 24hodinovou péči;
 • osoby, které na území vstupují z důvodu návštěvy příbuzných prvního nebo druhého stupně, naléhavého lékařského ošetření/vyšetření nebo z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob.

V odůvodněných případech může příslušná hygienická stanice (Gesundheitsamt) na žádost na základě pádného důvodu povolit další výjimky.

POZOR: Pokud máte příznaky nemoci COVID-19, uvedené výjimky se na vás nevztahují. V případě příznaků onemocnění se obraťte telefonicky na orgán ochrany veřejného zdraví příslušný pro místo vašeho pobytu nebo na svého lékaře. Příslušné orgány jsou uvedeny v nařízení.

Saské nařízení o karanténních opatřeních za účelem boje proti koronaviru (Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung)

Povinné testy v Sasku od 18. 1. 2021 podle Saského nařízení o karanténních opatřeních

V Sasku byly od 18. 1. 20201 zavedeny povinné testy pro přeshraniční pracovníky, studenty a učně. Tyto osoby budou muset týdně předkládat potvrzení o negativním testu. Testy mohou být provedeny u všeobecných či odborných lékařů, v některých lékárnách, v podnicích atd. Postačující je také rychlotest (tzv. rapid test; jsou tím myšleny také antigenní testy). Uznávají se také testy provedené v Česku.

Test nemusí být předložen hned první den, tj. v den vstupu. Můžete si ho tedy nechat udělat také v Německu. Informujte se u svého zaměstnavatele, zdali nabízí provádění testů v podniku, resp. na pracovišti, nebo jestli vám uhradí náklady spojené s provedením testu. Pokud jste zdravotně pojištěn/-a v Německu nebo v Česku, máte v Česku jednou za 5 dní nárok na bezplatný rychlotest. Pokud se necháte testovat v Německu, tak vám zdravotní pojišťovny tento úkon neproplatí. Další informace k možnostem testování, dokumentům potvrzujícím provedení testu apod. najdete na stránce https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html

Upozornění: Doporučujeme vám nechat se testovat v Německu, neboť v případě pozitivního testu a návazné karantény vznikne vám nebo vašemu zaměstnavateli v Německu nárok na úhradu s tím spojených nákladů podle zákona SRN o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz). V současnosti platí, že předpokladem poskytnutí této úhrady je, že karanténu musí nařídit německá hygienická stanice (Gesundheitsamt). Není postačující, když karanténu nařídí česká hygienická stanice nebo když vám ji potvrdí český lékař. Pokud máte příznaky onemocnění COVID-19, jste považován/-a za nemocného, resp. nemocnou. Dbejte však na tom, aby v lékařském potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti byla uvedena diagnóza, a ne karanténa. V případě nemoci totiž máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele a následně na nemocenskou od své zdravotní a nemocenské pojišťovny (Krankenkasse). Zdravotní a nemocenské pojišťovny totiž v Německu nejsou příslušné pro vyplácení dávek v karanténě. Proto vám neuznají potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, v němž bude uvedeno, že se jedná o karanténu.

Toto povinné testování se vztahuje pouze na výjimku z povinné karantény v Sasku. Kromě toho existuje povinnost podrobit se testu za účelem vstupu na území Německa a Saska, která je upravena v nařízení spolkové vlády o vstupu na území SRN k ochraně před koronavirem a v ochranném opatření Svobodného státu Sasko.

Povinné testy podle spolkového nařízení o vstupu na území SRN k ochraně před koronavirem pro rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí a oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru

V nařízení spolkové vlády o vstupu na území SRN k ochraně před koronavirem, které vstoupilo v platnost 14. 1. 2021, se rozlišují rizikové oblasti, oblasti s vysokou incidencí a oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru.

Osoby přijíždějící z rizikových oblastí musí do 48 hodin po příjezdu předložit příslušnému orgánu potvrzení o absolvovaném testu. Výtěr, na němž je test založen, nesmí být proveden dříve než 48 hodin před vstupem. Potvrzení musí být předloženo v německém, anglickém nebo francouzském jazyce.

Uvedená povinnost se nevztahuje na tyto skupiny osob:

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely, aniž by tam cestu přerušily;
 • osoby, které na území Spolkové republiky Německo vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu);
 • osoby, které v rámci hraničního styku se sousedními státy pobývaly v rizikové oblasti méně než 24 hodin nebo vstupují na území Německa na dobu kratší než 24 hodin;
 • osoby vstupující na území Spolkové republiky Německo za účelem přeshraniční silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy osob, zboží nebo nákladu;
 • v případě pobytu kratšího než 72 hodin
  • osoby přijíždějící z důvodu návštěvy příbuzných prvního stupně, manželky, resp. manžela, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, životní partnerky, resp. životního partnera, či družky/druha anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem,
  • osoby, jejichž činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví, u nichž je tato skutečnost potvrzena veřejným či soukromým zaměstnavatelem nebo zadavatelem;
 • příslušníci výkonných složek policie;
 • přeshraniční pracovníci, studenti nebo učni, jejichž bydliště se nachází v některé z rizikových oblastí a kteří na území Německa vstupují z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy a pravidelně alespoň jednou týdně, se vracejí do místa svého bydliště. Totéž platí pro stejný okruh osob, jež mají své bydliště na území Německa a z výše uvedených důvodů cestují do některé z rizikových oblastí.

V případě příjezdu z oblastí s vysokou incidencí či z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru musí mít přijíždějící osoby potvrzení o absolvování testu u sebe již při vstupu na území Německa a na výzvu ho předložit příslušným orgánům.

Výjimku z této povinnosti při vstupu z oblastí s vysokou incidencí mají tyto skupiny osob:

 • osoby, které oblastí s vysokou incidencí pouze projely, aniž by tam cestu přerušily;
 • osoby, které na území Spolkové republiky Německo vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu);
 • v případě pobytu kratšího než 72 hodin a za předpokladu dodržení přiměřených ochranných a hygienických opatření osoby, které z pracovních důvodů přeshraničně přepravují osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici, lodí nebo letadlem;
 • osoby, kterým orgán příslušný podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) v odůvodněných jednotlivých případech udělil další výjimky v případě pádného důvodu (může se to týkat také přeshraničních pracovníků).

Pro vstup z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru neexistují žádné výjimky z povinnosti absolvovat test.

Povinnost absolvovat test při vstupu z oblasti jakéhokoliv typu se nevztahuje na děti mladší 6 let.

Jednotlivé oblasti stanovuje Institut Roberta Kocha (RKI). Seznam oblastí je dostupný na stránce https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

!!! 12. února 2021 Německo zařadilo Českou republiku na seznam zemí s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru. To znamená, že od neděle 14. února 2021, 00:00 hod. platí výrazně přísnější podmínky pro vstup na území i povinnou karanténu.

Povinné testy v Sasku: Ochranné opatření upravující výjimky z povinnosti podrobit se testu při vstupu z oblastí s vysokou incidencí

V SASKU vstoupilo ochranné opatření v platnost 23. 1. 2021. Přeshraniční pracovníci, kteří pracují v Sasku na základě pracovní smlouvy, se musí nechat testovat dvakrát týdně. Při příjezdu jsou povinni mít u sebe pracovní smlouvu. Pokud bude test proveden před příjezdem, nesmí být výtěr, na němž se test zakládá, proveden dříve než 48 hodin před vstupem. V případě, že potvrzení o negativním testu není k dispozici při příjezdu, musí být test proveden neprodleně po příjezdu, a sice ještě před vstupem na pracoviště, resp. před zahájením výkonu práce. V ochranném opatření není stanoveno, kdy musí být absolvován druhý test. Nechat se otestovat je tedy možné také přímo po příjezdu na pracovišti v Sasku! Doklady, resp. potvrzení o provedených testech musí mít testované osoby u sebe, jakmile budou k dispozici.

Saské ochranné opatření (Allgemeinverfügung Sachsen): https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Ausnahmeregelung-Testpflicht-Einreise-2021-01-22.pdf

Einreiseverordnung des Bundes: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html#c18588

!! 12. února 2021 Německo zařadilo Českou republiku na seznam zemí s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru. To znamená, že od neděle 14. února 2021, 00:00 hod. platí výrazně přísnější podmínky pro vstup na území i povinnou karanténu.

Právní úprava v BAVORSKU od 14.2.2021:

Podle nařízení o karanténních opatřeních při vstupu na území Bavorska (Einreise-Quarantäneverordnung – EQV) platí pro osoby, které vstupují na území Svobodného státu Bavorsko a v posledních 10 dnech před vstupem do Bavorska pobývaly v některé z rizikových oblastí, povinnost vydat se neprodleně po vstupu přímo do svého bytu nebo jiného vhodného ubytování a izolovat se tam nepřetržitě po dobu 10 dní od příjezdu. Dále jsou tyto osoby povinné neprodleně kontaktovat příslušný okresní úřad a upozornit ho na skutečnost, že se na ně vztahuje povinná karanténa. Za tímto účelem je potřeba vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Délku karantény lze zkrátit nejdříve po 5 dnech prostřednictvím negativního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Test smí být proveden nejdříve po 5 dnech od vstupu na území a musí být předložen okresnímu úřadu do 10 dnů od příjezdu. Potvrzení o provedeném testu musí být předloženo v německém, anglickém nebo francouzském jazyce. Věnujte prosím pozornost ustanovením ochranného opatření k prokazování testů vstupujících osob, z něhož by pro vás mohla vyplynout povinnost podrobit se testu již při příjezdu (viz níže).

Povinná karanténa se nevztahuje mj. na

 • osoby, které do Bavorska vstupují jen za účelem průjezdu (tranzit) a území Bavorska přímou cestou neprodleně opustí;
 • které se přeshraničně pohybují z pracovních důvodů v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy osob nebo zboží;
 • přeshraniční pracovníky, studenty nebo učně, jejichž bydliště se nachází v některé z rizikových oblastí a kteří do Bavorska vstupují z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy a pravidelně alespoň jednou týdně, se vracejí do místa svého bydliště. Totéž platí pro stejný okruh osob, jež mají své bydliště na území Bavorska a z výše uvedených důvodů cestují do některé z rizikových oblastí. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem, zadavatelem zakázky nebo vzdělávací institucí;
 • osoby, které v Německu pobývají po dobu kratší než 72 hodin nebo které pobývaly v rizikové oblasti po dobu kratší než 72 hodin a
  • které na území vstupují z důvodu návštěvy příbuzných prvního nebo druhého stupně, manželky/manžela nebo družky/druha, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem;
  • jejichž činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví a pro ošetřování a péči o osoby závislé na pomoci jiných osob a osoby se zdravotním postižením, přičemž tato skutečnost musí být potvrzena veřejným nebo soukromým zaměstnavatelem nebo zadavatelem zakázky.

Povinná karanténa se nevztahuje také na následující osoby, pokud předloží negativní test na přítomnost SARS-CoV-2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před příjezdem:

 • osoby, jejichž činnost je nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví. Jedná se zejména o lékaře, ošetřovatelský či zdravotnický personál včetně pracovníků zajišťujících sociální péči a osoby poskytující 24hodinovou péči. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem;
 • osoby, které na území vstupují z důvodu a) návštěvy příbuzných prvního nebo druhého stupně, manželky, resp. manžela, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, životní partnerky, resp. životního partnera, či družky/druha anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem, b) naléhavého lékařského ošetření/vyšetření nebo c) z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob;
 • osoby, které do Bavorska vstupují na dobu nepřesahující 5 dní nebo které pobývaly v některé z rizikových oblastí po dobu nepřesahující 5 dní z nezbytně nutných a neodkladných pracovních důvodů, z důvodu jejich studia či odborného vzdělávání a přípravy. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem, zadavatelem zakázky nebo vzdělávací institucí.

POZOR: Pokud máte příznaky nemoci COVID-19, uvedené výjimky se na vás nevztahují. V případě výskytu příznaků nasvědčujících onemocnění COVID-19 musíte o této skutečnosti bez prodlení informovat příslušný okresní úřad nebo jiný, tímto úřadem pověřený subjekt.

POZOR: V případě vstupu z oblasti s výskytem mimořádně nebezpečné varianty viru platí výjimky z povinné karantény již pouze pro tranzit, přeshraniční přepravu a pobyt kratší než 72 hodin v souvislosti s výkonem činnosti sloužící k zachování fungování zdravotnictví či sociální péče. Pozor: Výjimka pro přeshraniční pracovníky platí od 14. 2. 2021 pouze tehdy, pokud je jejich činnost naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku a pokud je tato skutečnost doložena potvrzením veřejného či soukromého zaměstnavatele nebo zadavatele zakázky; od 17. 2. 2021 jsou pracovníci vstupující na území povinni mít toto potvrzení zaměstnavatele či zadavatele u sebe při každém vstupu a na požádání ho předložit příslušnému okresnímu úřadu či subjektu pověřenému tímto úřadem nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou přeshraniční dopravy. Ale pozor: Platí zákaz vstupu na území!

Nařízení o karanténních opatřeních při vstupu na území Bavorska (Einreise-Quarantäneverordnung – EQV)

POZOR: Pokud pracujete v domově či rezidenci pro seniory, zařízení sociální péče nebo domově či zařízení pro osoby se zdravotním postižením, musíte mít na zřeteli, že všichni zaměstnanci těchto zařízení se musí v pravidelných odstupech nejméně dvakrát týdně podrobit testu na přítomnost SARS-CoV-2. Tato povinnost se týká VŠECH zaměstnanců, nejen přeshraničních pracovníků. Potřebná testování mají organizovat jednotlivá zařízení. Informace vám poskytne váš zaměstnavatel nebo rada zaměstnanců.

Desáté bavorské nařízení o ochranných opatřeních proti šíření infekčních onemocnění

Dbejte prosím také na pravidla upravující omezení kontaktů, omezení volného pohybu či vycházení apod., která platí pro všechny lidi na území Bavorska nebo jednotlivých zemských okresů.

Zpráva z jednání bavorské zemské vlády 6. prosince 2020 na webu zemské vlády | Bayerisches Landesportal (bayern.de)

Povinné testy v Bavorsku – zemské ochranné opatření k prokazování testů vstupujících osob a nařízení spolkové vlády o vstupu na území SRN k ochraně před koronavirem

Bavorsko schválilo ochranné opatření pro konkretizaci nařízení spolkové vlády o vstupu na území SRN k ochraně před koronavirem, jež nabylo platnosti 14. 1. 2021. V nařízení se rozlišuje mezi rizikovými oblastmi, oblastmi s vysokou incidencí a oblastmi s výskytem mimořádně nebezpečné varianty viru. Jako doplnění spolkového nařízení se zavádí povinné testy pro přeshraniční pracovníky z rizikových oblastí. Tato povinnost absolvovat test nabývá účinnost 18. 1. 2021.

Osoby přijíždějící z rizikových oblastí musí do 48 hodin po vstupu předložit příslušnému okresnímu úřadu potvrzení o provedeném testu, přičemž výtěr, na jehož základě byl test proveden, nesmí být proveden dříve než 48 hodin před příjezdem.

Uvedená povinnost se nevztahuje na tyto skupiny osob:

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely, aniž by tam cestu přerušily;
 • osoby, které na území Spolkové republiky Německo vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu);
 • osoby, které v rámci hraničního styku se sousedními státy pobývaly v rizikové oblasti méně než 24 hodin nebo vstupují na území Německa na dobu kratší než 24 hodin;
 • osoby vstupující na území Spolkové republiky Německo za účelem přeshraniční silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy osob, zboží nebo nákladu;
 • v případě pobytu kratšího než 72 hodin
  • osoby přijíždějící z důvodu návštěvy příbuzných prvního stupně, manželky, resp. manžela, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, životní partnerky, resp. životního partnera, životní partnerky, resp. životního partnera, či družky/druha anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem,
  • osoby, jejichž činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví, u nichž je tato skutečnost potvrzena veřejným či soukromým zaměstnavatelem nebo zadavatelem;
 • příslušníci výkonných složek policie.

Přeshraniční pracovníci musí mít v každém kalendářním týdnu, v němž přicestují na území Bavorska, jedno potvrzení o provedeném testu a na výzvu musí toto potvrzení předložit příslušnému okresnímu úřadu.

V případě příjezdu z oblastí s vysokou incidencí či z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru musí mít přijíždějící osoby u sebe již při příjezdu potvrzení o absolvování testu a neprodleně, nejpozději do 24 hodin po vstupu, ho předložit příslušnému okresnímu úřadu. Výtěr, na jehož základě byl test proveden, nesmí být proveden dříve než 48 hodin před příjezdem. Není-li test při příjezdu k dispozici, musí se vstupující osoba při vstupu nebo neprodleně po vstupu nechat testovat a potvrzení o testu neprodleně předložit příslušnému okresnímu úřadu.

Výjimku z této povinnosti při vstupu z oblastí s vysokou incidencí mají tyto skupiny osob:

 • osoby, které oblastí s vysokou incidencí pouze projely, aniž by tam cestu přerušily;
 • osoby, které na území Spolkové republiky Německo vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu);
 • v případě pobytu kratšího než 72 hodin a za předpokladu dodržení přiměřených ochranných a hygienických opatření osoby, které z pracovních důvodů přeshraničně přepravují osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici, lodí nebo letadlem.

Pro vstup z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru neexistují žádné výjimky z povinnosti absolvovat test.

Povinnost absolvovat test při vstupu z oblasti jakéhokoliv typu se nevztahuje na děti mladší 6 let.

Jednotlivé oblasti stanovuje Institut Roberta Kocha (RKI). Seznam oblastí je dostupný na stránce https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

!! 12. února 2021 Německo zařadilo Českou republiku na seznam zemí s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru. To znamená, že od neděle 14. února 2021, 00:00 hod. platí výrazně přísnější podmínky pro vstup na území i povinnou karanténu.

Platí výše uvedená pravidla. To znamená, že už nestačí týdenní test.

Einreiseverordnung des Bundes: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html#c18588

Allgemeinverfügung Bayern: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-38/

 

POZOR: Pro sezónní pracovníky, kteří do Německa přijíždějí z některé z rizikových oblastí za účelem výkonu zaměstnání v délce trvání nejméně tří týdnů a jsou ubytování ve společných ubytovnách, platí separátní předpisy.

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 16.2.2021, 21:00 Uhr

Redakční úprava: Anna Bernstorf

Tato publikace byla podpořena z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020). Další informace najdete na adrese: http://ec.europa.eu/social/easi Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj Evropské komise.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Tschechien, die in Sachsen oder Bayern arbeiten
Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Tschechien. Wenn sie keine Symptome haben, können Grenzgänger*innen ohne Quarantäne aus Risikogebieten nach Bayern und nach Sachsen zur Arbeit pendeln. Aktuelle Informationen hier. weiterlesen …
Pressemeldung
DGB Sachsen und IG BAU: Saisonarbeiter schützen und ordentlich bezahlen!
Heute sollen die ersten Saisonarbeiter aus Rumänien in Sachsen per Flugzeug eintreffen. Die Saisonarbeiter müssen vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus und vor Arbeits- und Sozialdumping geschützt werden. Der Tod eines rumänischen Erntehelfers in Baden-Württemberg muss Warnung genug sein, hier endlich grundlegende Verbesserungen durchzusetzen! Zur Pressemeldung
Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Polen, die in Sachsen arbeiten
Die Zahl der COVID19-Infektionen in Polen ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Polen. Wenn Sie keine Symptome haben, können Sie ohne Quarantäne und ohne COVID-19-Test auch aus Risikogebieten nach Sachsen zur Arbeit pendeln! weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten