Deutscher Gewerkschaftsbund

11.09.2020
Stav: 16. 9. 2020

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Německu

Upozornění: Tato informační stránka je průběžně aktualizována, pokud dojde ke změně stavu. Stav: 16. 9. 2020

Na této stránce vás informujeme o podmínkách vstupu přeshraničních pracovníků z Česka, kteří pracují v Sasku nebo Bavorsku.

Stručná verze:

Pokud jste v posledních 14 dnech nebyl/-a v některé z rizikových oblastí, můžete do Německa vstoupit bez jakýchkoliv omezení, tj. i bez karantény či bez negativního testu na koronavirus.

Pokud jste v posledních 14 dnech byl/-a v některé z rizikových oblastí, můžete do Německa vstoupit bez povinné karantény nebo bez negativního testu na koronavirus pouze tehdy, pokud patříte k určité skupině osob a zároveň nemáte příznaky nemoci COVID-19. Za takovou skupinu osob jsou považováni také přeshraniční pracovníci. To znamená, že i přeshraniční pracovníci mohou do Saska či Bavorska vstoupit bez povinné karantény a bez negativního testu na koronavirus, pokud nemají příznaky nemoci COVID-19. Platí to i v případě, že bydlí v některé z rizikových oblastí (např. v Praze).

Popis jednotlivých skupin osob, na něž se v Sasku a Bavorsku vztahují výjimky, najdete níže na této stránce.

Pokud nepatříte k žádné z uvedených skupiny osob, musíte se při vstupu do Německa podrobit 14denní povinné karanténě nebo předložit potvrzení v německém nebo anglickém jazyce o negativním testu na koronavirus, který nesmí být starší než 48 hodin.

Rizikové oblasti: Aktuálně jsou rizikovými oblastmi například Praha, Středočeský kraj, Španělsko, některé oblasti Chorvatska atd. Rizikové oblasti najdete na stránce Institutu Roberta Kocha (RKI): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Důležité upozornění: Hranice nejsou zavřené. Dodržujte prosím platné povinnosti, jako jsou nutné rozestupy nebo povinnost nosit roušky.

 

Dlouhá verze: Podrobný popis platné právní úpravy

Na osoby, které přijíždějí do Spolkové republiky Německo a v posledních 14 dnech před vstupem na území Německa pobývaly v některé z rizikových oblastí, se v závislosti na příslušné vyhlášce upravující karanténní opatření proti šíření koronaviru platné v dané spolkové zemi může vztahovat povinná karanténa.

Konkrétní pravidla jsou upravena v nařízeních jednotlivých spolkových zemí a mohou se lišit.

Pro vstup osob z rizikových oblastí existují ve spolkových zemích výjimky z povinné karantény a z povinnosti předložit negativní test na koronavirus pro určité skupiny osob, například pro přeshraniční pracovníky.

 

Právní úprava v Sasku:

Podle saské vyhlášky o karanténních opatřeních za účelem boje proti koronaviru (Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung) platí pro osoby, které vstupují na území Svobodného státu Sasku a v posledních 14 dnech před vstupem do Saska pobývaly v některé z rizikových oblastí, povinnost vydat se neprodleně po vstupu přímo do svého bytu nebo jiného vhodného ubytování a izolovat se tam nepřetržitě po dobu 14 dní od vstupu do Saska. Dále jsou tyto osoby povinné neprodleně kontaktovat příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) a upozornit ji na skutečnost, že se na ně vztahuje povinná karanténa. Výjimky platí pro osoby, které Saskem pouze projíždí (tranzit), a pro osoby, které mohou předložit negativní výsledek testu na koronavirus v německém nebo anglickém jazyce, který není starší než 48 hodin.

Důležitá informace: Povinná karanténa, resp. požadavek předložení negativního testu na koronavirus se nevztahuje na určité skupiny osob, k nimž patří také přeshraniční pracovníci, ale i osoby vstupující do Saska na omezenou dobu z nezbytných a neodkladných pracovních důvodů.

Povinná karanténa se nevztahuje mj. na

  • osoby, které se přeshraničně pohybují z pracovních důvodů v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy osob nebo zboží,
  • osoby, které se mimo území Spolkové republiky Německo zdržovaly jako pracovníci dopravců v letecké, lodní, železniční či autobusové dopravě nebo jako členové posádek letadel, lodí, vlaků a autobusů,
  • příslušníky ozbrojených složek a policejních sborů, kteří se do Spolkové republiky Německo vracejí ze zahraničí z důvodu jejich nasazení v zahraničí nebo plnění jiných povinností v souvislosti s nasazením těchto složek v zahraničí, a na
  • osoby, které pravidelně překračují státní hranice mezi svým bydlištěm a pracovištěm (přeshraniční pracovníci / pendleři) nebo které na území Spolkové republiky Německo vstupují na omezenou dobu z nezbytných a neodkladných pracovních nebo zdravotních či sociálních důvodů.

POZOR: Pokud máte příznaky nemoci COVID-19, uvedené výjimky se na vás nevztahují. V případě příznaků onemocnění se obraťte telefonicky na orgán ochrany veřejného zdraví příslušný pro místo vašeho pobytu nebo na svého lékaře.

Saská vyhláška o karanténních opatřeních za účelem boje proti koronaviru (Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung) ze dne 25. 6. 2020

(včetně změn ze dne 10. 9. 2020)

 

Právní úprava v Bavorsku:

Také v Bavorsku existují důležité výjimky z povinné karantény pro určité skupiny osob.

Podle vyhlášky o karanténních opatřeních při vstupu na území Bavorska (Einreise-Quarantäneverordnung – EQV) z 15. června 2020 se povinná karanténa nevztahuje mj. na tyto osoby:

  • osoby, které se přeshraničně pohybují z pracovních důvodů v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy osob či produktů a zboží,
  • osoby, které se mimo území Spolkové republiky Německo zdržovaly jako pracovníci dopravců v letecké, lodní, železniční či autobusové dopravě nebo jako členové posádek letadel, lodí, vlaků a autobusů,
  • osoby, které na území Spolkové republiky Německo vstupují z nezbytných a neodkladných pracovních nebo zdravotních důvodů, nebo
  • osoby, které se v zahraničí zdržovaly po dobu kratší než 48 hodin nebo které měly jiný závažný důvod cesty; k těmto důvodům patří zejména sociální aspekty jako např. společný výkon rodičovské péče o dítě, návštěvy partnera/partnerky, s nímž/níž cestující nežije ve společné domácnosti, neodkladná lékařská péče nebo podpora či péče o osoby vyžadující zvláštní ochranu či péči.

POZOR: Pokud máte příznaky nemoci COVID-19, uvedené výjimky se na vás nevztahují. V případě příznaků onemocnění se obraťte telefonicky na orgán ochrany veřejného zdraví příslušný pro místo vašeho pobytu nebo na svého lékaře.

Vyhláška o karanténních opatřeních při vstupu na území Bavorska (Einreise-Quarantäneverordnung – EQV) z 15. června 2020

 

POZOR: Pro sezónní pracovníky, kteří do Německa přijíždějí z některé z rizikových oblastí za účelem výkonu zaměstnání v délce trvání nejméně tří týdnů a jsou ubytování ve společných ubytovnách, platí separátní předpisy.

 

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 16. 09. 2020


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
DGB Sachsen und IG BAU: Saisonarbeiter schützen und ordentlich bezahlen!
Heute sollen die ersten Saisonarbeiter aus Rumänien in Sachsen per Flugzeug eintreffen. Die Saisonarbeiter müssen vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus und vor Arbeits- und Sozialdumping geschützt werden. Der Tod eines rumänischen Erntehelfers in Baden-Württemberg muss Warnung genug sein, hier endlich grundlegende Verbesserungen durchzusetzen! Zur Pressemeldung
Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Tschechien, die in Deutschland arbeiten
Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Tschechien. Wenn sie keine Symptome haben, können Grenzgänger*innen ohne Quarantäne und ohne COVID-19-Test aus Risikogebieten nach Bayern und auch nach Sachsen zur Arbeit pendeln. Dafür hat sich der DGB Sachsen stark gemacht! weiterlesen …
Artikel
Kurzarbeit: Co powinni wiedzieć zatrudnieni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!
Dla zatrudnionych z Polski i Czech, pracujących u pracodawcy w Saksonii, zebraliśmy kilka istotnych pytań i odpowiedzi w temacie skróconego czasu pracy (Kurzarbeit) w Niemczech. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten