Deutscher Gewerkschaftsbund

11.09.2020
Stav: 18.3.2022

Vstup na území Německa: Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku

Upozornění: Tato informační stránka je průběžně aktualizována, pokud dojde ke změně stavu.

Na této stránce vás informujeme o podmínkách vstupu přeshraničních pracovníků z Česka, kteří pracují v Sasku nebo Bavorsku. Pravidla se mohou velmi rychle měnit. Proto se prosím pravidelně informujte o aktuální situaci.


Vstup z Česka do Německa – aktuální upozornění:

Od 2. 3. 2022, 24:00 hod. (tj. od 3. 3. 2022, 0:00 hod.) již Česko není v Německu považováno za zemi/oblast s vysokým rizikem nákazy. To znamená, že dochází ke změně předpisů upravujících vstup do Německa. Po vstupu do země už neplatí povinná karanténa a odpadá také povinná registrace příjezdu. Povinnost předložit potvrzení platí nadále. Pro určité skupiny osob však platí výjimky.

Přeshraniční pracovníci mají výjimku z povinnosti předložit potvrzení. To znamená, že nemusí předkládat potvrzení o očkování, prodělání onemocnění či o testu.

13.5.2021 vstoupilo v platnost novelizované nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN (tzv. spolkové koronavirové nařízení; Coronavirus-Einreiseverordnung). Tím dochází pro celé území Německa ke sjednocení pravidel upravujících registrační povinnost, povinnost předložit potvrzení (o testu, o prodělání onemocnění nebo o očkování) a povinnou samoizolaci (domácí izolaci) při příjezdu do Německa. To znamená, že pro vstup na území Německa již neexistují rozdílná pravidla  v závislosti na spolkové zemi. Spolkové koronavirové nařízení (Coronavirus-Einreiseverordnung) je v platnosti do 28. 4. 2022.

Důležité upozornění: Při případných kontrolách musíte být schopni prokázat, že jste přeshraniční pracovníci a že vámi vykonávaná činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku či zařízení, v němž pracujete. Jako potvrzení je postačující dopis od zaměstnavatele.

Pozor:

Věnujte prosím pozornost také předpisům platným v jednotlivých spolkových zemích a zemských okresech! Tyto specifické předpisy neupravují vstup osob na území Německa, nýbrž jejich pobyt v daných spolkových zemích či zemských okresech. Platí tedy také pro všechny zaměstnance/pracovníky, kteří tam pracují. Informujte se prosím o aktuálních předpisech platných v místě vašeho pracoviště či v místě výkonu práce. V závislosti na spolkové zemi, resp. zemském okrese existují různá ustanovení stanovující povinnost předložit potvrzení o očkování, prodělání onemocnění či testu.

DO 19. 3. 2022

Režim OTN na pracovišti v Německu: Co by měli vědět zaměstnanci.

V Německu byla s účinností od 24. 11. 2021 zavedena nová pravidla. Pro zaměstnance platí na pracovištích režim OTN. V naších stručných informacích najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky. https://sachsen.dgb.de/-/bWh

OD 20. 3. 2022

Nová úprava opatření proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2 v rámci ochrany zdraví při práci

20. března 2022 přestává platit režim OTN na pracovištích. To znamená, že už neplatí zásadní povinnost prokazovat se při vstupu na pracoviště potvrzením o očkování, prodělání onemocnění nebo testu. Kromě toho platí od 20. 3. 2022 nová pravidla podle nařízení o omezení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v rámci ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé již nemají obecnou povinnost umožnit zaměstnancům pracovat v home office nebo jim dát bezplatně k dispozici dva antigenní rychlotesty týdně. Informace k opatřením BOZP v souvislosti s koronavirem najdete na: https://sachsen.dgb.de/-/cV6 


Vstup do Německa

Informace k povinné registraci, povinné karanténě a povinnosti předložit potvrzení (o testu, prodělání onemocnění či očkování) v Německu:

Pokud jste v posledních 10 dnech nebyl/-a v žádné z oblastí s vysokým rizikem nákazy nebo s výskytem mimořádně nakažlivé varianty (mutace) viru, musíte při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o negativním testu, o prodělání onemocnění nebo o dokončeném očkování. Tato povinnost odpadá, pokud patříte k určité skupině osob. Za takovou skupinu osob jsou považováni také přeshraniční pracovníci. To znamená, že přeshraniční pracovníci mohou vstoupit na území Německa, aniž by museli předložit potvrzení, pokud nemají příznaky nemoci COVID-19. Potvrzení nepotřebují také děti mladší 6 let.

Pokud jste v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa (v libovolnou dobu) pobývali v některé z oblastí uvedených v okamžiku vašeho příjezdu do Německa na seznamu  oblastí s vysokým rizikem nákazy či oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty (mutace) viru na webové stránce Institutu Roberta Kocha (RKI) na adrese https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html, musíte před příjezdem do Německa vyplnit elektronický formulář pro registraci příjezdů (tzv. elektronickou registraci cestujících) a ihned po příjezdu se odebrat do karantény.

Oblasti s vysokým rizikem nákazy a oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty (mutace) viru najdete na stránce Institutu Roberta Kocha (RKI): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Registrace se provádí před příjezdem elektronicky na adrese https://www.einreiseanmeldung.de

Přeshraniční pracovníci mají výjimku z povinné registrace příjezdů i z povinné karantény, jestliže vykonávají činnost naléhavě nutnou a nezbytnou pro zachování provozu podniku či zařízení. Pokud však nemají potvrzení o dokončeném očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění, musí dvakrát týdně předložit potvrzení o negativním testu. Přeshraniční pracovníci dojíždějící na týdenní bázi, tj. jednou týdně, musí předložit potvrzení o jednom testu.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím!

Povinná karanténa: Karanténa musí proběhnout neprodleně po příjezdu na vlastní náklady. V případě příjezdu z oblastí/zemí s vysokým rizikem nákazy trvá 10 dní. U osob, které absolvovaly test, prodělaly onemocnění nebo mají dokončené očkování, karanténa končí zasláním potvrzení o testu, o prodělání onemocnění nebo o dokončeném očkování příslušnému orgánu. V případě potvrzení o prodělání onemocnění nebo o očkování karanténa končí okamžitě po jeho zaslání. Test je možné absolvovat nejdříve 5 dní po příjezdu. Zkrácení délky trvání karantény je tedy možné prostřednictvím testu až po 5 dnech. U dětí mladších 12 let karanténa končí 5 dní po příjezdu nebo zasláním potvrzení o (negativním) testu před uplynutím pátého dne po příjezdu. U dětí mladších 6 let karanténa odpadá. Při příjezdu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty (mutace) viru činí délka karantény 14 dní a nelze ji zkrátit.

Povinnost předložit potvrzení: Potvrzením o testu, o prodělání onemocnění nebo o očkování musí vstupující disponovat již při příjezdu do Německa. Potvrzení musí být vystaveno v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce ve fyzické (tj. tištěné) nebo digitální (elektronické) podobě. Podrobnosti ohledně potvrzení upravuje zákon SRN o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz – IfSG).

Za potvrzení o testu se považuje osvědčení potvrzující nepřítomnost nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 24 hodin, V případě testu provedeného v zahraničí tato doba činí 48 hodin. Takzvané samotesty (samoodběrové testy) se neuznávají. V rámci testování na pracovišti mohou testy provádět nebo na jejich provádění dohlížet také pracovníci, kteří mají nezbytné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Při příjezdu z oblastí/zemí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru je nutný PCR test.

Za potvrzení o prodělání onemocnění se považuje osvědčení o dřívější nákaze koronavirem SARS-CoV-2, pokud test, na němž se průkaz zakládá, byl proveden nejméně před 28 dny, avšak nejdéle před 90 dny.

Za potvrzení o očkování se považuje certifikát osvědčující, že daná osoba absolvovala dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii. Podrobnější informace najdete v zákoně SRN o ochraně před infekcemi (IfSG) nebo na stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví s aktuálními informacemi pro cestující: Aktuelle Informationen für Reisende - Bundesgesundheitsministerium

Osoby, na které se vztahuje povinná registrace příjezdu, musí příslušné potvrzení o prodělání onemocnění, o očkování či o testu zaslat příslušnému orgánu prostřednictvím internetového portálu, na němž se vyplňuje také elektronický příjezdový formulář.

Vstup do Německa (ze zemí, které NEJSOU oblastmi s vysokým rizikem nákazy nebo oblastmi s výskytem mimořádně nakažlivé varianty (mutace) viru)

Einreise nomale Gebiete cs

DGB Sachsen

normales Gebiet Famile cs

DGB Sachsen

TIP: Při případné kontrole musíte být schopni prokázat, že jste přeshraniční pracovníci. Proto vám doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení zaměstnavatele, kartu přeshraničního pracovníka nebo kopii pracovní smlouvy.


Osoby, které v posledních 10 dnech (v libovolnou dobu) pobývaly v některé z oblastí s vysokým rizikem nákazy nebo s výskytem mimořádně nebezpečné varianty (mutace) viru a chtějí jet jakožto přeshraniční pracovníci do Německa do práce, mohou na území Německa vstoupit pouze za předpokladu, že vykonávají činnost naléhavě nutnou a nezbytnou pro zachování provozu podniku či zařízení, a zároveň musí dvakrát týdně předložit potvrzení o negativním testu, pokud nemají potvrzení o dokončeném očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění. Přeshraniční pracovníci dojíždějící na týdenní bázi, tj. jednou týdně, potřebují pouze jeden test. Tato potvrzení byste měli mít s sebou, abyste je mohli předložit při případné kontrole.

Upozornění k tabulkám:

Pro všechny osoby, které nepatří ke skupinám, na něž se vztahují výjimky, platí povinná karanténa v délce 10 dní. Předložením potvrzení o prodělání onemocnění nebo o očkování lze karanténu ukončit s okamžitou platností, zatímco prostřednictvím testu ji lze ukončit nejdříve po 5 dnech.

Osoby, na které se vztahuje povinná registrace příjezdu, musí příslušné potvrzení o prodělání onemocnění, o očkování či o testu zaslat příslušnému orgánu prostřednictvím internetového portálu, na němž se vyplňuje také elektronický příjezdový formulář.

Povinná karanténa se v zásadě vztahuje také na děti mladší 12 let. To však neplatí v případech, pokud se na jejich pobyt vztahují výjimky (např. návštěva příbuzných prvního stupně na dobu kratší než 72 hodin).

Stručné shrnutí pro přeshraniční pracovníky:

Vztahuje se na vás výjimka z povinné karantény i z povinné registrace příjezdu. Pro vstup do Německa však musíte prokázat ukončené očkování, prodělání onemocnění nebo dva negativní testy týdně. Pokud nemáte potvrzení o ukončeném očkování či o prodělání onemocnění a dojíždíte do práce přes hranice denně, budete na to potřebovat dva testy týdně. Výsledek testu nemusí být k dispozici již při příjezdu do Německa, testu se můžete podrobit také na pracovišti. Pokud nemáte potvrzení o ukončeném očkování či o prodělání onemocnění a dojíždíte do práce týdně, takže na území Německa vstupujete pouze jednou za týden, tak potřebujete pouze jeden test. Také tento test můžete absolvovat po příjezdu do Německa na pracovišti.

Vstup do Německa po pobytu v oblasti s vysokým rizikem nákazy

Einreise Hochrisikogebiete Beschäftigte cs

DGB Sachsen

Einreise Hochrisikogebiete Familie cs

DGB Sachsen

Všechny informace najdete v nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN (tzv. spolkové koronavirové nařízení); Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) - (bundesgesundheitsministerium.de)


Při příjezdu do Německa po dovolené  musíte dbát na to, že rozhodující je, ve kterých zemích či oblastech jste (v libovolnou dobu) pobývali v posledních 10 dnech.

Vysvětlení: Vždy je třeba věnovat pozornost klasifikaci všech zemí, v nichž jste pobývali (v libovolnou dobu) v posledních 10 dnech před vstupem na území Německa. Například když byl někdo, kdo je přeshraničním pracovníkem žijícím v Česku a pracujícím v Německu, na dovolené v zemi klasifikované jako oblast s vysokým rizikem nákazy či oblast s výskytem mimořádně nakažlivé varianty (mutace) viru, a hned po návratu z dovolené chce jet do práce do Německa, tak může na území Německa vstoupit pouze v případě, že jím vykonávaná činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku či zařízení, v němž pracuje, přičemž zároveň musí dvakrát týdně předložit potvrzení o negativním testu, pokud nemá potvrzení o dokončeném očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění. Platí to po dobu 10 dnů. Rozhodující je vždy, kde jste (v libovolnou dobu) pobývali v posledních 10 dnech.

 

POZOR: Pro sezónní pracovníky, kteří do Německa přijíždějí z některé z rizikových oblastí za účelem výkonu zaměstnání v délce trvání nejméně tří týdnů a jsou ubytování ve společných ubytovnách, platí separátní předpisy.

 

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 18.3.2022

Redakční úprava: Anna Bernstorf

Tato publikace byla podpořena z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020). Další informace najdete na adrese: http://ec.europa.eu/social/easi Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj Evropské komise.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022
Od 1. 1. 2022 činí výše zákonné minimální mzdy v Německu 9,82 €/hod. Kromě zákonné minimální mzdy existuje několik odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i na ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2022 in Deutschland
Ab dem 1.1.2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,82 €. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. weiterlesen …
Artikel
3G am Arbeitsplatz in Deutschland: Was Beschäftigte wissen sollten!
In Deutschland wurden am 24.11.2021 neue Regelungen eingeführt. Für Beschäftigte gilt 3G in Arbeitsstätten. Wir beantworten in dieser kurzen Information die wichtigsten Fragen. Die Information steht in deutscher, tschechischer, polnischer und rumänischer Sprache zur Verfügung. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten