Deutscher Gewerkschaftsbund

11.09.2020
Stav: 1.6.2022

Vstup na území Německa: Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Německu

Upozornění: Tato informační stránka je průběžně aktualizována, pokud dojde ke změně stavu.

Na této stránce vás informujeme o podmínkách vstupu přeshraničních pracovníků z Česka, kteří pracují v Německu. Pravidla se mohou velmi rychle měnit. Proto se prosím pravidelně informujte o aktuální situaci.


Vstup z Česka do Německa – aktuální upozornění:

Pozor: Od 1. 6. 2022 se mění předpisy upravující vstup do Německa. Při vstupu ze zemí, které nejsou na seznamu oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru, byla zrušena povinnost mít potvrzení i povinná registrace příjezdu. To znamená, že při vstupu z těchto zemí není potřebné ani potvrzení (o negativním testu, prodělání onemocnění nebo o očkování), ani se elektronicky registrovat při příjezdu do Německa. Při vstupu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru nadále platí předpisy upravující registraci příjezdu, potvrzení (o negativním testu, prodělání onemocnění nebo o očkování) a 14denní karanténu. Tato pravidla platí do 31. 8. 2022. Aktuálně nejsou v Německu na seznamu oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru zařazeny žádné země. Pokud nastanou nějaké změny, budeme informační stránku aktualizovat.


Vstup do Německa

Od 13. 5. 2021 platí v Německu nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN (tzv. spolkové koronavirové nařízení; Coronavirus-Einreiseverordnung), které jednotně pro celé území Spolkové republiky Německo upravuje registrační povinnost, povinnost předložit potvrzení (o testu, o prodělání onemocnění nebo o očkování) a povinnou samoizolaci (domácí izolaci) při příjezdu do Německa. To znamená, že pro vstup na území Německa již neexistují rozdílná pravidla v závislosti na spolkové zemi. Spolkové koronavirové nařízení (Coronavirus-Einreiseverordnung) je v platnosti do 31. 8. 2022.

Informace k povinné registraci, povinné karanténě a povinnosti předložit potvrzení (o testu, prodělání onemocnění či očkování) v Německu:

Pokud jste v posledních 10 dnech nebyl/-a v žádné z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru, nemusíte při vstupu na území Německa předložit potvrzení (o očkování, o prodělání onemocnění či o negativním testu).

Pokud jste v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa (v libovolnou dobu) pobýval/-a v některé z oblastí uvedených v okamžiku vašeho příjezdu do Německa na seznamu  oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru na webových stránkách Institutu Roberta Kocha (RKI) na adrese https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html, musíte před příjezdem do Německa vyplnit elektronický formulář pro registraci příjezdů (tzv. elektronickou registraci cestujících) a ihned po příjezdu se odebrat do 14denní karantény. Osoby, které již dosáhly věku 12 let, potřebují pro příjezd do Německa negativní PCR test. Potvrzení o prodělání onemocnění nebo potvrzení o očkování v tomto případě nestačí.

Oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru najdete na stránce Institutu Roberta Kocha (RKI): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Registrace se provádí před příjezdem elektronicky na adrese https://www.einreiseanmeldung.de

Přeshraniční pracovníci mají výjimku z povinné registrace příjezdů i z povinné karantény, jestliže vykonávají činnost naléhavě nutnou a nezbytnou pro zachování provozu podniku či zařízení. Pokud však nemají potvrzení o dokončeném očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění, musí dvakrát týdně předložit potvrzení o negativním testu. Přeshraniční pracovníci dojíždějící na týdenní bázi, tj. jednou týdně, musí předložit potvrzení o jednom testu.

Důležité upozornění: Při případných kontrolách musíte být schopni prokázat, že jste přeshraniční pracovníci a že vámi vykonávaná činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku či zařízení, v němž pracujete. Jako potvrzení je postačující dopis od zaměstnavatele.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím!

Povinná karanténa:  Při příjezdu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru činí délka karantény pro všechny přijíždějící osoby 14 dní a zpravidla, tj. až na stanovené výjimky, ji nelze zkrátit. Karanténa však končí před uplynutím doby 14 dní v okamžiku, když dotyčná oblast s výskytem mimořádně nebezpečné varianty viru po příjezdu do Německa přestane být klasifikována jako oblast s výskytem mimořádně nebezpečné varianty viru nebo když dotčená osoba po příjezdu zašle příslušnému orgánu potvrzení o očkování, v němž se osvědčuje, že má dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou, u které Institut Roberta Kocha (RKI) určil a výslovně oznámil na svých internetových stránkách s odkazem na toto nařízení (tj. tzv. spolkové koronavirové nařízení; Coronavirus-Einreiseverordnung), že daná vakcína je dostatečně účinná proti variantě viru, kvůli níž byla dotyčná země/oblast zařazena na seznam oblastí s výskytem mimořádně nebezpečné varianty viru.

Povinnost předložit potvrzení: Potvrzením o testu, o prodělání onemocnění nebo o očkování musí vstupující disponovat již při příjezdu do Německa. Potvrzení musí být vystaveno v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce ve fyzické (tj. tištěné) nebo digitální (elektronické) podobě. Podrobnosti ohledně potvrzení upravuje zákon SRN o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz – IfSG) a nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN (tzv. spolkové koronavirové nařízení; Coronavirus-Einreiseverordnung).

Za potvrzení o testu se považuje osvědčení potvrzující nepřítomnost nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Při příjezdu z oblastí/zemí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru je nutný PCR test.

Za potvrzení o prodělání onemocnění se považuje osvědčení o dřívější nákaze koronavirem SARS-CoV-2, pokud test, na němž se průkaz zakládá, byl proveden nejméně před 28 dny, avšak nejdéle před 90 dny.

Za potvrzení o očkování se považuje certifikát osvědčující, že daná osoba absolvovala dokončené očkování proti onemocnění COVID-19. Podrobnější informace najdete v § 2 nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN; viz nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN (tzv. spolkové koronavirové nařízení; Coronavirus-Einreiseverordnung): CoronaEinreiseV - Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (gesetze-im-internet.de).

Osoby, na které se vztahuje povinná registrace příjezdu, musí potřebná potvrzení zaslat příslušnému orgánu prostřednictvím internetového portálu, na němž se vyplňuje také elektronický příjezdový formulář.

Vstup do Německa po předchozím pobytu v oblasti s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru

Einreise cs

DGB Sachsen

Osoby, které v posledních 10 dnech (v libovolnou dobu) pobývaly v některé z oblastí s výskytem mimořádně nebezpečné varianty viru a chtějí jet jakožto přeshraniční pracovníci do Německa do práce, mohou na území Německa vstoupit pouze za předpokladu, že vykonávají činnost naléhavě nutnou a nezbytnou pro zachování provozu podniku či zařízení, a zároveň musí dvakrát týdně předložit potvrzení o negativním testu, pokud nemají potvrzení o dokončeném očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění. Přeshraniční pracovníci dojíždějící na týdenní bázi, tj. jednou týdně, potřebují pouze jeden test. Tato potvrzení byste měli mít s sebou, abyste je mohli předložit při případné kontrole.

Všechny informace najdete v nařízení spolkové vlády na ochranu před šířením koronaviru v souvislosti se vstupem na území SRN (tzv. spolkové koronavirové nařízení) na stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN; Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) - (bundesgesundheitsministerium.de)

Při příjezdu do Německa po dovolené musíte dbát na to, že rozhodující je, ve kterých zemích či oblastech jste (v libovolnou dobu) pobývali v posledních 10 dnech.

Vysvětlení: Vždy je třeba věnovat pozornost klasifikaci všech zemí, v nichž jste pobývali (v libovolnou dobu) v posledních 10 dnech před vstupem na území Německa. Například když byl někdo, kdo je přeshraničním pracovníkem žijícím v Česku a pracujícím v Německu, na dovolené v zemi klasifikované jako oblast s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru, a hned po návratu z dovolené chce jet do práce do Německa, tak může na území Německa vstoupit pouze v případě, že jím vykonávaná činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku či zařízení, v němž pracuje, přičemž zároveň musí dvakrát týdně předložit potvrzení o negativním testu, pokud nemá potvrzení o dokončeném očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění. Platí to po dobu 10 dnů. Rozhodující je vždy, kde jste (v libovolnou dobu) pobývali v posledních 10 dnech.

Pozor:

Věnujte prosím pozornost také předpisům platným v jednotlivých spolkových zemích a zemských okresech! Tyto specifické předpisy neupravují vstup osob na území Německa, nýbrž jejich pobyt v daných spolkových zemích či zemských okresech. Platí tedy také pro všechny zaměstnance/pracovníky, kteří tam pracují. Informujte se prosím o aktuálních předpisech platných v místě vašeho pracoviště či v místě výkonu práce. V závislosti na spolkové zemi, resp. zemském okrese existují různá ustanovení stanovující povinnost předložit potvrzení o očkování, prodělání onemocnění či testu.

POZOR:

Pro sezónní pracovníky, kteří do Německa přijíždějí z některé z rizikových oblastí za účelem výkonu zaměstnání v délce trvání nejméně tří týdnů a jsou ubytování ve společných ubytovnách, platí separátní předpisy.

Na příjezd osob ze zemí mimo EU se mohou vztahovat odlišná pravidla. Informace ke vstupu cizinců ze třetích zemí najdete na stránkách Spolkového ministerstva vnitra SRN: BMI - Bevölkerungsschutz - Coronavirus (bund.de).

 

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 1. 6. 2022

Redakční úprava: Anna Bernstorf

Tato publikace byla podpořena z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020). Další informace najdete na adrese: http://ec.europa.eu/social/easi Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj Evropské komise.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
DGB Sachsen lehnt stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen ab
Wir lehnen stationäre Grenzkontrollen strikt ab. Die politischen Akteure insbesondere auch in Sachsen sollten auf Stimmungsmache und haltlose Forderungen verzichten. Die Freizügigkeit innerhalb der EU ist ein Recht, dass nicht leichtfertig den Populisten geopfert werden darf. Die Rechte der grenzüberschreitend mobilen Beschäftigten müssen gewahrt werden. Zur Pressemeldung
Artikel
Mindestlöhne in Deutschland 2024
Der gesetzliche Mindestlohn ist die unterste Haltelinie bei den Löhnen in Deutschland. Daneben gibt es noch Branchenmindestlöhne, die höher liegen. Richtig gute Löhne gibt es nur mit Tarifvertrag! Für Beschäftigte haben wir eine Kurzinfo in deutscher, tschechischer, polnischer, ukrainischer und russischer Sprache zur Bezahlung, dem gesetzlichen Mindestlohn und den Branchenmindestlöhnen erstellt. weiterlesen …
Pressemeldung
DGB Sachsen fordert Ende der stationären Grenzkontrollen
Die Belastungen für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler sowie im LKW-Verkehr in internationalen Lieferketten wachsen zunehmend und sind unerträglich geworden. Gleichzeitig stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei sind durch die ständigen Einsätze dauerüberlastet. Die EU-Freizügigkeitsrechte dürfen nicht weiter mit Füßen getreten werden. Zur Pressemeldung