Deutscher Gewerkschaftsbund

11.09.2020
Stav: 24. 11. 2020, 18:00 hod.

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku

Upozornění: Tato informační stránka je průběžně aktualizována, pokud dojde ke změně stavu.

Na této stránce vás informujeme o podmínkách vstupu přeshraničních pracovníků z Česka, kteří pracují v Sasku nebo Bavorsku.

VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY

Od 9. 11. 2020 platí v České republice nový systém klasifikace zemí, tzv. semafor, a změněná ustanovení pro vstup na její území. Jednotlivé země jsou rozděleny do tří kategorií dle rizika nákazy: zelené, oranžové a červené. Pro příjezd z červených nebo oranžových zemí platí určitá omezení.

Zelené země: žádná omezení.

Žluté země: žádná omezení. Ale pozor: Cizinci, kteří v Česku pracují nebo studují, budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce předložit výsledek testu.

Červené země: před vstupem do Česka budou muset občané ČR i cizinci vyplnit příjezdový formulář a absolvovat test.

Omezení platí pro osoby, které v posledních 14 dnech pobývaly déle než 12 hodin v některém ze států zařazených do příslušné kategorie.

Důležitá výjimka pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty: Pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, neplatí povinnost vyplnit před příjezdem do Česka příjezdový formulář a předložit výsledek PCR testu.

Dále platí výjimky pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod jejich vstupu doložen odpovídajícím dokumentem.

Kromě toho platí výjimky pro děti mladší 5 let, tranzity přes Českou republiku trvající nejdéle 12 hodin a cesty do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin z naléhavých zdravotních, rodinných, pracovních nebo obchodních důvodů.

Aktuální mapa a stručné informace:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Podrobné informace:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-17-11-2020-do-odvolani.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf

 

VSTUP DO SASKA A BAVORSKA

Stručná verze:

Pokud jste v posledních 10 dnech nebyl/-a v některé z rizikových oblastí, můžete do Německa vstoupit bez jakýchkoliv omezení, tj. i bez karantény či bez negativního testu na koronavirus.

Pokud jste v posledních 10 dnech byl/-a v některé z rizikových oblastí, můžete do Německa vstoupit bez povinné karantény pouze tehdy, pokud patříte k určité skupině osob a zároveň nemáte příznaky nemoci COVID-19. Za takovou skupinu osob jsou považováni také přeshraniční pracovníci. To znamená, že i přeshraniční pracovníci mohou vstoupit na území Saska či Bavorska, aniž by se museli podrobit povinné karanténě, pokud nemají příznaky nemoci COVID-19. Platí to i v případě, že bydlí v některé z rizikových oblastí.

Popis jednotlivých skupin osob, na něž se v Sasku a Bavorsku vztahují výjimky, najdete níže na této stránce.

!! Dnešním dnem pozastavil Bavorský správní soud testovací povinnost pro přeshraniční pracovníky v Bavorsku.

Upozornění pro přeshraniční pracovníky: Povinnost předložit negativní test na koronavirus.

V Bavorsku a v Sasku v současnosti platí rozdílné předpisy.

Při vstupu do Bavorska potřebují přeshraniční pracovníci potvrzení o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2. Bližší informace najdete níže na této stránce v části „Právní úprava v Bavorsku“.

Při vstupu do Saska přeshraniční pracovníci potvrzení o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2. Bližší informace najdete níže v části „Právní úprava v Sasku“.

Pokud nepatříte k žádné z uvedených skupiny osob, vztahuje se na vás při vstupu do Německa povinnost podrobit se 10denní karanténě. Povinnou karanténu lze zkrátit nejdříve po 5 dnech prostřednictvím negativního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Test smí být proveden nejdříve po 5 dnech od vstupu a musí být předložen hygienické stanici (Gesundheitsamt) do 10 dnů od příjezdu. Potvrzení o testu musí být předloženo v německém, anglickém nebo francouzském jazyce.

Rizikové oblasti: Aktuálně jsou rizikovými oblastmi například Česká republika, Slovensko, Polsko, Španělsko, Chorvatsko atd. Rizikové oblasti najdete na stránce Institutu Roberta Kocha (RKI): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Důležité upozornění: Hranice nejsou zavřené. Dodržujte prosím platné povinnosti, jako jsou nutné rozestupy nebo povinnost nosit roušky. Nepodnikejte prosím žádné cesty, které nejsou nezbytně nutné! Dodržujete prosím na pracovišti všechny předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci!

 

Dlouhá verze: Podrobný popis platné právní úpravy

Na osoby, které přijíždějí do Spolkové republiky Německo a v posledních 10 dnech před vstupem na území Německa pobývaly v některé z rizikových oblastí, se v závislosti na příslušném nařízení upravující karanténní opatření proti šíření koronaviru platné v dané spolkové zemi může vztahovat povinná karanténa.

Konkrétní pravidla jsou upravena v nařízeních jednotlivých spolkových zemí a mohou se lišit.

Pro vstup osob z rizikových oblastí existují ve spolkových zemích výjimky z povinné karantény pro určité skupiny osob, například pro přeshraniční pracovníky.

Právní úprava v Sasku od 17. 11. 2020:

Podle saského nařízení o karanténních opatřeních za účelem boje proti koronaviru (Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung) platí pro osoby, které vstupují na území Svobodného státu Sasku a v posledních 10 dnech před vstupem do Saska pobývaly v některé z rizikových oblastí, povinnost vydat se neprodleně po vstupu přímo do svého bytu nebo jiného vhodného ubytování a izolovat se tam nepřetržitě po dobu 10 dní od příjezdu. Dále jsou tyto osoby povinné neprodleně kontaktovat příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) a upozornit ji na skutečnost, že se na ně vztahuje povinná karanténa. Za tímto účelem je potřeba vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Délku karantény lze zkrátit nejdříve po 5 dnech prostřednictvím negativního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Test smí být proveden nejdříve po 5 dnech od vstupu na území a musí být předložen hygienické stanici (Gesundheitsamt) do 10 dnů od příjezdu. Potvrzení o provedeném testu musí být předloženo v německém, anglickém nebo francouzském jazyce.

Důležitá informace: Povinná karanténa, resp. požadavek předložení negativního testu na koronavirus se nevztahuje na určité skupiny osob, k nimž patří také přeshraniční pracovníci, ale i osoby vstupující do Saska na omezenou dobu z nezbytných a neodkladných pracovních důvodů.

Povinná karanténa se nevztahuje mj. na

 • osoby, které do Saska vstupují jen za účelem průjezdu (tranzit) a opustí území Saska nejrychlejším možným způsobem;
 • osoby, které v rámci hraničního styku se sousedními státy z pádného důvodu pobývaly v některé z rizikových oblastí méně než 12 hodin nebo vstupují na území Německa na dobu kratší než 12 hodin a jejichž pobyt neslouží nebo nesloužil účelu nákupu, soukromé účasti na kulturní nebo sportovní akci, veřejné slavnosti či jiné volnočasové akci,
 • osoby, které na území vstupují z důvodu návštěvy příbuzných prvního stupně, manželky, resp. manžela, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, či družky/druha anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem;
 • přeshraniční pracovníky, studenty nebo učně, jejichž bydliště se nachází v některé z rizikových oblastí a kteří do Saska vstupují z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy a pravidelně alespoň jednou týdně, se vracejí do místa svého bydliště. Totéž platí pro stejný okruh osob, jež mají své bydliště na území Saska a z výše uvedených důvodů cestují do některé z rizikových oblastí;
 • osoby, které nejsou přeshraničními pracovníky a které na omezenou dobu s délkou trvání nepřesahující 72 hodin z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy vstupují do Saska nebo pobývaly v některé z rizikových oblastí;
 • osoby, které se přeshraničně pohybují z pracovních důvodů v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy osob nebo zboží.

Povinná karanténa se nevztahuje také na následující osoby, pokud předloží negativní test na přítomnost SARS-CoV-2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před příjezdem:

 • osoby, jejichž činnost je nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví. Jedná se zejména o lékaře, ošetřovatelský či zdravotnický personál včetně pracovníků zajišťujících sociální péči a osoby poskytující 24hodinovou péči;
 • osoby, které na území vstupují z důvodu návštěvy příbuzných druhého stupně, naléhavého lékařského ošetření/vyšetření nebo z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob.

POZOR: Pokud máte příznaky nemoci COVID-19, uvedené výjimky se na vás nevztahují. V případě příznaků onemocnění se obraťte telefonicky na orgán ochrany veřejného zdraví příslušný pro místo vašeho pobytu nebo na svého lékaře. Příslušné orgány jsou uvedeny v nařízení.

Saské nařízení o karanténních opatřeních za účelem boje proti koronaviru (Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung) ze dne 30. 10. 2020

(včetně změn ze dne 16. 11. 2020)

Právní úprava v Bavorsku od 9. 11. 2020:

Podle nařízení o karanténních opatřeních při vstupu na území Bavorska (Einreise-Quarantäneverordnung – EQV) platí pro osoby, které vstupují na území Svobodného státu Bavorsko a v posledních 10 dnech před vstupem do Bavorska pobývaly v některé z rizikových oblastí, povinnost vydat se neprodleně po vstupu přímo do svého bytu nebo jiného vhodného ubytování a izolovat se tam nepřetržitě po dobu 10 dní od příjezdu. Dále jsou tyto osoby povinné neprodleně kontaktovat příslušný okresní úřad a upozornit ho na skutečnost, že se na ně vztahuje povinná karanténa. Za tímto účelem je potřeba vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Délku karantény lze zkrátit nejdříve po 5 dnech prostřednictvím negativního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Test smí být proveden nejdříve po 5 dnech od vstupu na území a musí být předložen okresnímu úřadu do 10 dnů od příjezdu. Potvrzení o provedeném testu musí být předloženo v německém, anglickém nebo francouzském jazyce.

Důležitá informace: Povinná karanténa se nevztahuje na určité skupiny osob, k nimž patří také přeshraniční pracovníci, ale i osoby vstupující do Bavorska na omezenou dobu z nezbytných a neodkladných pracovních důvodů.

Povinná karanténa se nevztahuje mj. na

 • osoby, které do Bavorska vstupují jen za účelem průjezdu (tranzit) a území Bavorska přímou cestou neprodleně opustí;
 • osoby, které v rámci pohraničního styku se sousedními státy v některé z rizikových oblastí pobývaly méně než 24 hodin nebo které do Bavorska vstupují z některé z rizikových oblastí na dobu kratší než 24 hodin;
 • přeshraniční pracovníky, studenty nebo učně, jejichž bydliště se nachází v některé z rizikových oblastí a kteří do Bavorska vstupují z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy a pravidelně alespoň jednou týdně, se vracejí do místa svého bydliště. Totéž platí pro stejný okruh osob, jež mají své bydliště na území Bavorska a z výše uvedených důvodů cestují do některé z rizikových oblastí. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem, zadavatelem zakázky nebo vzdělávací institucí; Pozor: Pro přeshraniční pracovníky dojíždějící do práce do Bavorska platí povinnost podrobit se testu. Další informace viz níže.
 • osoby, které v Německu pobývají po dobu kratší než 72 hodin a
  • které na území vstupují z důvodu návštěvy příbuzných prvního stupně, manželky, resp. manžela, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, či družky/druha anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem;
  • jejichž činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví a pro ošetřování a péči o osoby závislé na pomoci jiných osob a osoby se zdravotním postižením, přičemž tato skutečnost musí být potvrzena veřejným nebo soukromým zaměstnavatelem nebo zadavatelem zakázky;
  • které se přeshraničně pohybují z pracovních důvodů v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy osob nebo zboží.

Povinná karanténa se nevztahuje také na následující osoby, pokud předloží negativní test na přítomnost SARS-CoV-2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před příjezdem:

 • osoby, jejichž činnost je nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví. Jedná se zejména o lékaře, ošetřovatelský či zdravotnický personál včetně pracovníků zajišťujících sociální péči a osoby poskytující 24hodinovou péči. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem;
 • osoby, které na území vstupují z důvodu a) návštěvy příbuzných prvního nebo druhého stupně, manželky, resp. manžela, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, či družky/druha anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem, b) naléhavého lékařského ošetření/vyšetření nebo c) z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob;
 • osoby, které do Bavorska vstupují na dobu nepřesahující 5 dní nebo které pobývaly v některé z rizikových oblastí po dobu nepřesahující 5 dní z nezbytně nutných a neodkladných pracovních důvodů, z důvodu jejich studia či odborného vzdělávání a přípravy. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem, zadavatelem zakázky nebo vzdělávací institucí.

POZOR: Pokud máte příznaky nemoci COVID-19, uvedené výjimky se na vás nevztahují. V případě příznaků onemocnění se obraťte telefonicky na orgán ochrany veřejného zdraví příslušný pro místo vašeho pobytu nebo na svého lékaře. Příslušné orgány jsou uvedeny v nařízení.

!! Dnešním dnem pozastavil Bavorský správní soud testovací povinnost pro přeshraniční pracovníky v Bavorsku.

Povinné testy pro přeshraniční pracovníky dojíždějící do práce do Bavorska

Pokud na území Bavorska vstupujete pravidelně alespoň jednou týdně, musíte se v každém kalendářním týdnu bez vyzvání podrobit testu. V kalendářních týdnech, v nichž do Bavorska nevstoupíte, tato povinnost odpadá.

Uvedená ustanovení platí pro všechny osoby, které do Bavorska vstupují pravidelně alespoň jednou týdně za účelem pobytu na území Bavorska z pracovních důvodů, za účelem odborného vzdělávání a přípravy nebo návštěvy školy či vysoké školy. Výsledek testu musí být bez vyzvání a neprodleně předložen příslušnému okresnímu úřadu nebo jinému, tímto úřadem pověřenému subjektu.

Potvrzení o výsledku testu musí být vystaveno v německém nebo anglickém jazyce. Test musí být proveden molekulárně-biologickou metodou a musí proběhnout nejpozději do 7 dnů od vašeho vstupu anebo nejdříve 48 hodin před vaším vstupem do Bavorska.

Nově platí, že potvrzení subjektu provádějícího test vystavené v německém, anglickém nebo francouzském jazyce o negativním výsledku testu provedeného antigenním rychlotestem, který je schválený a má CE certifikaci, je považováno za rovnocenné potvrzení o testu provedeném molekulárně-biologickou metodo.

V případě výskytu příznaků nasvědčujících onemocnění COVID-19 musíte o této skutečnosti bez prodlení informovat příslušný okresní úřad nebo jiný, tímto úřadem pověřený subjekt.

Nařízení o karanténních opatřeních při vstupu na území Bavorska (Einreise-Quarantäneverordnung – EQV)

 

POZOR: Pro sezónní pracovníky, kteří do Německa přijíždějí z některé z rizikových oblastí za účelem výkonu zaměstnání v délce trvání nejméně tří týdnů a jsou ubytování ve společných ubytovnách, platí separátní předpisy.

 

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 24.11.2020, 18:00 Uhr


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Polen, die in Sachsen arbeiten
Die Zahl der COVID19-Infektionen in Polen ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Polen. Wenn Sie keine Symptome haben, können Sie ohne Quarantäne und ohne COVID-19-Test auch aus Risikogebieten nach Sachsen zur Arbeit pendeln! weiterlesen …
Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Tschechien, die in Sachsen oder Bayern arbeiten
Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Tschechien. Wenn sie keine Symptome haben, können Grenzgänger*innen ohne Quarantäne aus Risikogebieten nach Bayern und nach Sachsen zur Arbeit pendeln. Aktuelle Informationen hier. weiterlesen …
Pressemeldung
DGB Sachsen und IG BAU: Saisonarbeiter schützen und ordentlich bezahlen!
Heute sollen die ersten Saisonarbeiter aus Rumänien in Sachsen per Flugzeug eintreffen. Die Saisonarbeiter müssen vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus und vor Arbeits- und Sozialdumping geschützt werden. Der Tod eines rumänischen Erntehelfers in Baden-Württemberg muss Warnung genug sein, hier endlich grundlegende Verbesserungen durchzusetzen! Zur Pressemeldung

Zuletzt besuchte Seiten