Deutscher Gewerkschaftsbund

09.05.2017

Info für Grenzgänger aus Polen und Tschechien: Arbeitsunfall oder Wegeunfall – was nun?

Auch wenn die Arbeitssicherheit in den Betrieben in der Regel ernst genommen wird, gab es im Jahr 2015 in Sachsen fast 59.000 meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle. Arbeitsunfälle können in allen Berufen passieren. Bei der Arbeit an Maschinen, auf der Baustelle, bei der Gebäudereinigung oder als Zimmermädchen. Wenn ein Unfall eintritt, ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist. Deshalb haben wir hier einige grundsätzliche Informationen zusammengestellt. Sie gelten für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitgeber in Deutschland haben. Selbstverständlich auch für Grenzgänger, die in Deutschland arbeiten und in Tschechien oder Polen leben.

 

Pracownicy przygraniczni w Niemczech: Wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy – co teraz?

Nawet jeżeli bezpieczeństwo pracy w zakładach z reguły traktowane jest poważnie, to w 2015 r. w Saksonii miało miejsce prawie 59.000 wypadków przy pracy oraz do/z pracy podlegających zgłoszeniu. Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się we wszystkich zawodach. W pracy przy maszynach, na placu budowy, przy sprzątaniu budynków czy jako pokojówka. Kiedy nastąpi wypadek, ważne jest wiedzieć, co robić. Dlatego zebraliśmy tu kilka zasadniczych informacji. Dotyczą one wszystkich pracowników mających umowę o pracę z pracodawcą w Niemczech. Oczywiście dotyczą one też pracowników przygranicznych, którzy pracują w Niemczech, a mieszkają w Polsce.

 

Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět?

Ačkoliv se BOZP v podnicích bere zpravidla vážně, došlo v roce 2015 v Sasku k 59 000 pracovním úra­zům nebo úrazům na cestě do zaměstnání a zpět podléhajícím ohlašovací povinnosti. K pracovním úrazům může dojít ve všech profesích, při obsluze strojů, na stavbě, při úklidu budov, ale i při pracovní činnosti pokojské. Dojde-li k pracovnímu úrazu, je důležité vědět, co je třeba podniknout. Proto jsme sestavili přehled ně­kterých zásadních informací. Tyto informace platí pro všechny zaměstnance, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavate­lem v Německu. Vztahují se samozřejmě také na přeshraniční pracovníky, kteří pracují v Německu a bydlí v Česku nebo v Polsku.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Gewerkschaften aus Polen und Tschechien in der Beratungsstelle BABS
Vertreter der polnischen NSZZ „Solidarność“ und der tschechischen ČMKOS haben heute die Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen (BABS) in Dresden besucht, um sich über die Arbeit und aktuelle Fälle der Beratungsstelle zu informieren. Gemeinsames Ziel ist es, Ungleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen und Arbeitnehmerrechte unabhängig von der Herkunft der Beschäftigten durchzusetzen. weiterlesen …
Datei
Informationen für Grenzgänger: Arbeitsrecht 2018
Häufig stellen wir fest, dass Informationsdefizite zu geltenden Arbeits- und Sozialstandards am Arbeitsort bestehen. Uns werden Fälle bekannt, dass Grenzgänger schlechter bezahlt, Arbeitszeiten nicht eingehalten oder unzulässige Kündigungen bei Krankheit oder im Mutterschutz ausgesprochen werden. Damit mobile Beschäftigte ihre Rechte kennen, haben wir die wichtigsten Informationen in einer Broschüre für den Grenzraum Deutschland-Polen-Tschechien zusammengestellt. weiterlesen …
Datei
Informace pro přeshraniční pracovníky: Pracovní právo 2018
Nezřídka zjišťujeme nedostatečnou informovanost zaměstnanců o pracovních a sociálních standardech platných v místě výkonu práce. Dozvídáme se o případech horšího odměňování přeshraničních pracovníků, nedodržování pracovní doby nebo nepřípustných výpovědí daných zaměstnavatelem během dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či během mateřské dovolené. Aby byli mobilní pracovníci seznámeni se svými právy, sestavili jsme pro ně nejdůležitější informace v brožuře pro česko-německo-polské pohraničí. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten