Deutscher Gewerkschaftsbund

19.07.2017
Informacje dla pracowników z Polski

Problemy w zakładzie? Rady zakładowe – ważne podmioty w Niemczech!

Pracując w Niemczech stale mogą pojawiać się pytania i problemy. Na przykład w związku z przysługującym wynagrodzeniem, czasem pracy, wymiarem urlopu, podziałem na zmiany, bezpieczeństwem i higieną pracy czy w przypadku zwolnienia.

W Niemczech w przeciwieństwie do Polski i Czech nie ma organizacji związkowych w zakładach. W przypadku problemów w zakładzie to rady zakładowe są najważniejszymi podmiotami kontaktowymi. Rada zakładowa jest ustawową reprezentacją interesów pracowniczych z zakładzie. Z reguły współpracuje ona ze związkiem zawodowym i jest przez niego wpierana. Poza tym w niektórych zakładach istnieją związkowi mężowie zaufania, którzy są osobami kontaktowymi dla członków związku w zakładzie.

Ważne: Ochrona prawna w przypadku konfliktów przysługuje tylko członkom związku zawodowego.

 • Jakie są zadania rady zakładowej?

  Rada zakładowa reprezentuje zakładowe interesy pracowników. Monitoruje, czy pracodawca przestrzega obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów o zapobieganiu wypadkom, układów zbiorowych i porozumień zakładowych.

  Rada zakładowa

  • musi wyrazić zgodę na angaż nowych pracowników
  • dba o sprawiedliwie zaszeregowanie
  • współdecyduje o warunkach pracy: o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, godzinach przerw, nadgodzinach, dyżurach, niepełnym wymiarze czasu pracy, równoważnym czasie pracy itp.
  • musi być konsultowana przed każdym zwolnieniem
  • angażuje się na rzecz praw uczniów zawodu
  • dba o bezpieczeństwo i higienę pracy

  Rada zakładowa angażuje się na rzecz równego traktowania wszystkich pracowników i integracji pracowników z zagranicy. Narodowość, wyznanie itp. nie mogą odgrywać żadnej roli. Do jej zadań należy też wnioskowanie o działania na rzecz zwalczania rasizmu i wrogości wobec cudzoziemców w zakładzie.

   

  Sprawy socjalne
  Rada zakładowa ma prawo do współdecydowania we wszystkich kwestiach kształtowania czasu pracy i zasad wynagradzania. Regulacje ustawowe czy wynikające z układów zbiorowych muszą być przestrzegane.
  • Wymiar i podział czasu pracy
  • Równoważny czas pracy, konta czasu pracy, praca zmianowa
  • Urlop
  • Wypłata wynagrodzenia
  • Zakładowe kształtowanie wynagrodzeń
  • Ustalanie akordu, premii i płac zależnych od wyników
  Sprawy kadrowe i kształcenie zawodowe
  Rada zakładowa ma prawa do współdecydowania w polityce personalnej. Musi być konsultowana przed każdym zatrudnieniem, zaszeregowaniem, zmianą zaszeregowania, przeniesieniem, zwolnieniem.
  • Zatrudnienia, przeniesienia
  • Oceny
  • Wypowiedzenia
  • Plany personalne
  • Kształcenie zawodowe
  • Doskonalenie zawodowe
  • Zabezpieczenie zatrudnienia
  Ochrona zdrowia i kształtowanie miejsca pracy
  Ochrona i prewencja w interesie pracowników. Celem jest efektywne wdrażanie ustawowej ochrony pracy w zakładzie.
  • Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
  • Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia
  • Ogólne zadania w ochronie środowiska i pracy
  • Humanizacja pracy
  • Kształtowanie procesów pracy i środowiska pracy
  Sprawy ekonomiczne
  Rada zakładowa musi być informowana i współdecyduje o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, o ważnych planach i ich konsekwencjach dla zatrudnionych.
  • Zmiany w zakładzie
  • Porozumienia
  • Pakiet socjalny
  • Komitet ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwach z zazwyczaj ponad 100 pracowników
 • Czy w każdym zakładzie jest rada zakładowa?

  Niestety nie. Co do zasady pracownicy w każdym zakładzie zatrudniającym co najmniej 5 pracowników uprawnionych do głosowania mają prawo utworzyć radę zakładową. Rady zakładowe istnieją jednak tylko tam, gdzie znajdą się dostatecznie zaangażowani pracownicy, którzy gotowi są utworzyć radę.

 • Kogo zalicza się do pracowników uprawnionych do głosowania?

  Głosować mogą wszyscy pracownicy zakładu, którzy ukończyli 18. rok życia. Pracownicy tymczasowi są uprawnieni do głosowania od pierwszego dnia pracy u pracodawcy-użytkownika, jeżeli mają tam pracować ponad trzy miesiące.

 • Czy jako pracownik transgraniczny z Polski lub Czech mogę działać w radzie zakładowej?

  No jasne! Każdy pełnoletni zatrudniony z ponad 6-miesięcznym stażem pracy w przedsiębiorstwie lub koncernie, może kandydować w wyborach. Jeżeli zakład istnieje krócej niż sześć miesięcy, robi się wyjątek. Narodowość i miejsce zamieszkania nie odgrywają żadnej roli.

  Jeżeli pracujesz w zakładzie jako pracownik tymczasowy, nie możesz kandydować do rady zakładowej. Możesz za to jednak kandydować w swoim zakładzie pracy tymczasowej, który oddelegował Cię do zakładu pracy.

 • Czy pracodawca może mnie zwolnić, jeżeli jestem członkiem rady zakładowej, a jemu się to nie podoba?

  Nie! Wręcz przeciwnie! Członkowie rady zakładowej korzystają ze specjalnej ochrony przed wypowiedzeniem. Nawet jeżeli pracodawcy nie pasuje, że wybrano radę zakładową, nie może tak po prostu Cię zwolnić. Wypowiedzenia zwyczajne wobec członków rad zakładowych, zgodnie z § 15 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem są zabronione. Ochrona przed wy-powiedzeniem obowiązuje od momentu wystawienia swej kandydatury aż do upłynięcia roku od zakończenia członkostwa w radzie zakładowej. W porównaniu z takimi krajami jak Polska, zwolnienie po utworzeniu rady zakładowej zdarza się w Niemczech rzadziej.

 • Ilu członków liczy rada zakładowa?

  To zależy od liczby pracowników. W zakładach liczących od 5 do 20 pracowników uprawnionych do głosowania rada zakładowa składa się z jednej osoby, od 21 do 50 - z trzech członków, od 51 do 100 - z pięciu członków, od 101 do 200 - z siedmiu członków, od 201 do 400 z 9 osób itd. Te progi wyczytać można z ustawy o ustroju zakładu pracy (Betriebsverfassungsgesetz). W zakładzie zatrudniającym co najmniej 200 pracowników jeden członek rady zakładowej jest oddelegowany do pracy w radzie.

 • Kim są Przedstawiciele Młodzieży i Uczniów Zawodu (JAV)?

  JAV reprezentują interesy młodocianych pracowników (do 18 lat) i uczniów zawodu (do 25 lat). Tak jak członkowie rad zakładowych dbają o przestrzeganie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów o zapobieganiu wypadkom, układów zbiorowych i porozumień zakładowych. Priorytetami ich pracy są kwestie kształcenia zawodowego i przejmowania uczniów zawodu na etat. Wybierani są w zakładach z co najmniej 5 pracownikami, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia lub zatrudnieni są w celu nauki zawodu, a nie ukończyli jeszcze 25. roku życia.

 • Kim są mężowie zaufania w zakładzie?

  Mężowie zaufania (Vertrauensleute) mają inne zadanie, niż rada zakładowa. Rada zakładowa jest ustawową reprezentacją interesów wszystkich pracowników w zakładzie. Związkowi mężowie zaufania są reprezentantami interesów i rzecznikami członków związku w zakładzie, przez których są wybierani.

 • Kto wspiera nas w wyborze rady zakładowej?

  Rada zakładowa nie jest tak po prostu zakładana, tylko jest demokratycznie wybierana przez pracowników. Jest ona ustawowo chroniona ustawą o ustroju zakładu pracy. Należy przestrzegać kilku wytycznych prawnych i procedur wyborczych. Dlatego powinniście zapewnić sobie wsparcie.

  Związek zawodowy odpowiedzialny za wasz zakład wesprze was zarówno w wyborach do rady zakładowej jak też w późniejszej pracy. Specjaliści ze związku zawodowego znają podstawy prawne, biurokratyczne rafy i wiedzą też, co trzeba zrobić, gdy pracodawca próbuje uniemożliwić wybory.

  Jeżeli nie wiecie, który związek zawodowy jest odpowiedzialny za wasz zakład, to zwróćcie się do związku zawodowego, w którym jesteście członkiem lub do miejscowego biura Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB). Tam dowiecie się, kto jest Waszą osobą kontaktową.

Wszystkie pytania i odpowiedzi na ulotce do pobrania:


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Datei
Informacje dla pracowników przygranicznych: Prawo pracy 2020
Często stwierdzamy, że istnieją niedobory informacji na temat obowiązujących standardów pracy i standardów socjalnych w miejscu pracy. Informowano nas o przypadkach, w których pracownicy transgraniczni byli gorzej opłacani, nie przestrzegano czasu pracy czy wręczano niedopuszczalne wypowiedzenia w przypadku choroby czy macierzyństwa. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …
Datei
Informationen für Grenzgänger: Arbeitsrecht 2020
Häufig stellen wir fest, dass Informationsdefizite zu geltenden Arbeits- und Sozialstandards am Arbeitsort bestehen. Uns werden Fälle bekannt, dass Grenzgänger schlechter bezahlt, Arbeitszeiten nicht eingehalten oder unzulässige Kündigungen bei Krankheit oder im Mutterschutz ausgesprochen werden. Damit mobile Beschäftigte ihre Rechte kennen, haben wir die wichtigsten Informationen in einer Broschüre für den Grenzraum Deutschland-Polen-Tschechien zusammengestellt. weiterlesen …
Datei
Informace pro přeshraniční pracovníky: Pracovní právo 2020
Nezřídka zjišťujeme nedostatečnou informovanost zaměstnanců o pracovních a sociálních standardech platných v místě výkonu práce. Dozvídáme se o případech horšího odměňování přeshraničních pracovníků, nedodržování pracovní doby nebo nepřípustných výpovědí daných zaměstnavatelem během dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či během mateřské dovolené. Aby byli mobilní pracovníci seznámeni se svými právy, sestavili jsme pro ně nejdůležitější informace v brožuře pro česko-německo-polské pohraničí. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten