Deutscher Gewerkschaftsbund

19.07.2017
Informace pro zaměstnance z České republiky

Problémy v podniku? Rady zaměstnanců – důležití aktéři v Německu!

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí základní odborové organizace. Při problé­mech na pracovišti jsou nejdůležitějšími kontaktními subjekty rady zaměstnanců. Rada zaměstnanců je zákonným zastoupením zájmů zaměstnanců na pra­covišti. Zpravidla úzce spolupracuje s příslušným odborovým svazem, který ji také podporuje. Mimoto v některých podnicích existují tzv. odboroví důvěrníci, na něž se mohou obracet členové odborů pracující v daném podniku.

Důležité: V případě sporů mají nárok na právní ochra­nu pouze členové odborů.

 • Jaké úkoly má rada zaměstnanců?

  Rada zaměstnanců zastupuje zájmy zaměstnanců na podnikové úrovni. Dohlíží nad tím, aby zaměstnavatel dodržoval platné zákony, vyhlášky, nařízení a předpi­sy BOZP či kolektivní smlouvy a podnikové dohody.

  Rada zaměstnanců

  • musí dát souhlas s přijetím nových zaměstnanců,
  • stará se o spravedlivé zařazení zaměstnanců do mzdových tříd,
  • spolurozhoduje o pracovních podmínkách: začátku a konci pracovní doby, přestávkách, přesčasech, pracovní pohotovosti, práci na kratší pracovní do­bu, pružné/klouzavé pracovní době atd.,
  • projednává se zaměstnavatelem každou výpověď,
  • zasazuje se za práva učňů,
  • dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

  Rada zaměstnanců se zasazuje za rovné zacházení se všemi zaměstnaci a za integraci zahraničních zaměstnanců. Národnost, náboženství apod. nesmějí hrát žádnou roli. K jejím úkolům patří také navrhovat opatření na boj proti rasismu a xenofobii v podniku.

  Sociální záležitosti
  Rada zaměstnanců má právo na spolurozhodování ve všech otázkách úpravy pracovní doby a základních principů odměňování. Přitom musí být dodrženy zákonné předpisy a ustanovení platných kolektivních smluv.
  • umístění pracovní doby a její rozvržení
  • klouzavá pracovní doba, konta pracovní doby, práce na směny
  • dovolená
  • vyplácení mezd/výdělků
  • podniková úprava odměňování
  • stanovení akordů, prémií a vý­konnostních složek mzdy
  Personální záležitosti a odborné vzdělávání
  Rada zaměstnanců má právo spolurozhodovat v otázkách personální politiky. Musí s ní být projednáno přijetí nových zaměstnanců, zařazení do mzdových tříd i přeřazení do jiných tříd, převedení na jinou práci a výpovědi.
  • zajištění pracovních míst 
  • přijímání nových zaměstnanců či jejich převedení na jinou práci
  • pracovní posudky
  • výpovědi
  • personální plánování
  • odborné vzdělávání a příprava
  • další odborné vzdělávání
  BOZP a návrh pracovišť
  Ochrana a prevence v zájmu zaměstnanců. Cílem je efektivní implementace zákonných předpisů BOZP na pracovišti.
  • prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • prevence zdravotních rizik
  • obecné úkoly v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP
  • humanizace práce
  • úprava pracovních postupů a pracovního prostředí
  Hospodářské záležitosti
  Rada zaměstnanců musí být informována o hos-podářské situaci podniku či o důležitých plánech i jejich dopadech na zaměstnance a spolurozhoduje.
  • organizační změny podniku
  • zajištění rovnováhy zájmů
  • sociální plán
  • hospodářský výbor v podnicích, které mají zpravidla více než 100 zaměstnanců

   

 • Existuje rada zaměstnanců v každém podniku?

  Bohužel ne. Zásadně platí, že radu zaměstnanců lze založit v každém podniku s 5 a více zaměstnanci oprávněnými volit. Ovšem rady zaměstnanců existují jen tam, kde se najde dost angažovaných zaměst­nanců ochotných založit radu zaměstnanců.

 • Kteří zaměstnanci mají právo volit a popř. i být voleni?

  Oprávnění volit a být voleni mají všichni zaměstnanci podniku, kteří dosáhli věku 18 let. Agenturní pracovníci mají právo volit od prvního dne nasazení u uživatele, pokud má doba jejich nasazení u uživatele trvat déle než tři měsíce.

 • Mohu být členem rady zaměstnanců i jako přeshraniční pracovník z ČR nebo Polska?

  Jasně! Kandidovat ve volbách může každý zaměst­nanec starší 18 let, který je v podniku či koncernu zaměstnán nejméně šest měsíců. Pokud daný podnik existuje méně než šest měsíců, udělá se výjimka. Státní občanství a místo bydliště nehrají žádnou roli.

  Agenturní pracovníci nemohou kandidovat do rady zaměstnanců v podniku uživatele. Mohou ovšem kan­didovat do rady zaměstnanců v agentuře práce, která je k uživateli dočasně přidělila.

 • Mohu dostat výpověď, když jsem členem rady zaměstnanců a zaměstnavateli se to nelíbí?

  Ne! Právě naopak! Na členy rady zaměstnanců se vztahuje zvláštní ochrana před výpovědí. Byť se třeba zaměstnavateli nelíbí, že byl někdo zvolen do rady zaměstnanců, nemůže mu jen tak dát výpověď. Podle § 15 zákona o ochraně před výpovědí (KSchG) platí zákaz jednostranného rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem řádnou výpovědí danou členům rady zaměstnanců. Ochrana před výpovědí začíná dnem navržení kandidatury a končí rok po ukončení členství v radě zaměstnanců. Ve srovnání se zeměmi, jako je např. Polsko, jsou výpovědi po vytvoření rady zaměstnanců méně časté.

 • Kolik členů má rada zaměstnanců?

  To závisí na celkovém počtu zaměstnanců. V podnicích s 5 až 20 zaměstnanci oprávněnými volit se rada zaměstnanců skládá z jedné osoby, u 21 až 50 zaměstnanců ze tří členů, u 51 až 100 zaměstnanců ze sedmi členů, u 201 až 400 zaměstnanců z devíti členů atd. Odstupňování počtu členů je upraveno v zákoně o organizaci pracovních vztahů v podnicích (BetrVG). V podnicích s 200 a více zaměstnanci je jeden z členů rady zaměstnanců uvolněn pro výkon funkce zástupce zaměstnanců.

 • Co to je „zastoupení mladých a učňů“ (Jugend- und Auszubildendenvertretung – JAV)?

  Tzv. zastoupení mladých a učňů (JAV) je orgánem zastupujícím zájmy mladistvých zaměstnanců (do 18 let) a učňů (do 25 let) v podniku. Stejně jako rada zaměstnanců se stará o dodržování platných zákonů, vyhlášek, nařízení a předpisů BOZP či kolektivních smluv a podnikových dohod. Těžištěm činnosti jsou otázky odborného vzdělávání a přípravy a převzetí učňů po vyučení do pracovního poměru. Volí se v podnicích s nejméně 5 zaměstnanci mladšími 18 let nebo učni zaměstnanými v učebním poměru, kteří ještě nedosáhli věku 25 let.

 • Kdo jsou odboroví důvěrníci v podniku?

  Odboroví důvěrníci mají jiný úkol než rada zaměst­nanců. Rada zaměstnanců je zákonným zastoupením všech zaměstnanců daného podniku, zatímco odbo­roví důvěrníci jsou mluvčími členů odborů, kteří je volí, a zastupují jejich zájmy.

 • Kdo nám poskytne podporu při volbě rady zaměstnanců?

  Rada zaměstnanců nevzniká pouhým založením, nýbrž je demokraticky volena všemi zaměstnanci. Jedná se o orgán chráněný zákonem o organizaci pracovních vztahů v podnicích (BetrVG), při jehož ustavení je nutno dodržet určité právní předpisy a proceduru voleb. Proto byste si měli vyžádat podporu.

  Odborový svaz příslušný pro Váš podnik Vám poskyt­ne podporu při volbě rady zaměstnanců i při její ná­sledné činnosti. Odborníci odborového svazu znají právní základy či byrokratická úskalí a vědí, co dělat v případě, když se zaměstnavatel pokusí zabránit volbě rady zaměstnanců.

  Pokud nevíte, který odborový svaz je příslušný pro Váš podnik, obraťte se na odborový svaz, jehož jste členkou/členem, anebo na místní kancelář Německé konfederace odborových svazů DGB. Tam Vám poradí, na koho se můžete obrátit.

Všechny dotazy a odpovědi na letáku ke stažení:


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Kurzarbeit: Co powinni wiedzieć zatrudnieni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!
Dla zatrudnionych z Polski i Czech, pracujących u pracodawcy w Saksonii, zebraliśmy kilka istotnych pytań i odpowiedzi w temacie skróconego czasu pracy (Kurzarbeit) w Niemczech. weiterlesen …
Artikel
Koronavirus: Co by měli vědět přeshraniční pracovníci z Česka a Polska, kteří pracují v Německu.
Pro přeshraniční pracovníky, kteří bydlí v Česku nebo Polsku a pracují u zaměstnavatele v Sasku, jsme sestavili několik důležitých otázek a odpovědí. Doporučujeme vám sledovat aktuální vývoj situace jak v zemi, v níž pracujete, tak i v zemi, v níž bydlíte. weiterlesen …
Artikel
Corona: Was Grenzgänger aus Tschechien und Polen, die in Deutschland arbeiten, wissen sollten!
Für Grenzgänger, die in Tschechien und Polen wohnen und bei einem Arbeitgeber in Sachsen arbeiten, haben wir einige wichtige Fragen und Antworten zusammengestellt. Wir empfehlen Ihnen, die aktuelle Lage sowohl in dem Land, in dem Sie arbeiten, als auch in dem Land, in dem Sie wohnen, zu verfolgen. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten