Deutscher Gewerkschaftsbund

Eurovolby 2019 - Jděte volit! Za sociální Evropu!

Odborové svazy působící v Trojzemí severních Čech, Saska a Dolního Slezska vyzývají všechny občany, aby šli volit a svými hlasy spolurozhodli o so­ciálnějším a spravedlivějším směřování Evropy.

V květnu se na území Evropské unie uskuteční volby nového Evropského parlamentu. Evropský parlament je jediným orgánem EU voleným přímo občany. Oprávnění voliči jsou vyzváni, aby v jednotlivých členských státech EU odevzdali svůj hlas a zvolili poslance, kteří je budou zastupovat v Evropském parlamentu.

Evropský parlament je nejdůležitější protiváhou k Evropské radě sestávající ze zástupců vlád členských států EU a k Evropské komisi. Při zlepšování sociálních podmínek se Evropský parlament už vícekrát dokázal prosadit!

Se silnějším proevropským parlamentem to půjde ještě lépe!

Volby do Evropského parlamentu 2019:

24. a 25. května 2019 v Česku

26. května 2019 v Německu a Polsku

 

Evropa. Ale tentokrát správně! Investice do důstojné práce! Volte kandidátky a kandidáty, kteří se za to zasadí!

 

Požadavky Meziregionální odborové rady Labe-Nisa

Sociální soudržnost v Evropě. Ale tentokrát silnější!

EU je více než pouhý hospodářský prostor. Evropský parlament musí věnovat hlavní pozornost zlepšování životních a pracovních podmínek lidí ve všech regionech Evropy. Evropská unie se musí stát garantem sociální spravedlnosti. Jen solidární a sociální Evropa bude schopna odolávat krizím a dokáže získat zpět důvěru lidí. Nikdo by neměl být nucen opustit svou zemi v důsledku nedostatečných vyhlídek. Přístup k fungujícím systémům sociálního zabezpečení, spravedlivým důchodům, bydlení a sociálním dávkám musí být zaručen pro všechny. Je nutné důsledně realizovat evropský pilíř sociálních práv. K tomu patří zavedení pravidel pro přiměřené minimální příjmy a minimálních standardů pro pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Důstojná práce a mzdy v Evropě. Ale tentokrát pro všechny!

Důstojná práce a důstojné mzdy se musí stát význačným rysem EU. Je nutné bojovat proti prekérním formám zaměstnání v podobě smluv o dílo, nízkých mezd, švarcsystému apod. Požadujeme větší rozsah pokrytí kolektivními smlouvami v celé EU, lepší možnosti spolurozhodování zaměstnanců a minimální mzdy, jež zaměstnance ochrání před chudobou, ve všech členských státech EU. Fungující a solidní systémy odměňování sjednané sociálními partnery jsou účinným obranným valem proti mzdovému dumpingu v celé EU. Všechny instituce a členské státy musí respektovat autonomii sociálních partnerů a sociální partnerství! Je třeba posílit spolurozhodování jako jedno ze základních sociálních práv. Přednost základních sociálních práv před svobodami vnitřního trhu se musí stát součástí Smluv EU prostřednictvím připojení Protokolu o sociálním pokroku k těmto smlouvám. V zájmu lepšího zohlednění práv zaměstnanců a sociálních zájmů je nutné zřídit u Soudního dvora Evropské unie odborný senát pro pracovní a sociální právo.

Pracovat v celé Evropské unii. Ale tentokrát férově!

Možnost pracovat v jiných členských státech je jednou z vymožeností EU. Mobilita však musí být dobrovolná a spravedlivá. Zásada „stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě“ musí platit pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich národnost či pohlaví a také ve všech odvětvích. Požadujeme provádění zásady rovného zacházení! Je třeba skoncovat s vykořisťováním mobilních pracovníků! Je nutné rozšířit poskytování informací a poradenství pro mobilní pracovníky ohledně jejich práv a posílit kontroly! Požadujeme asertivní Evropský orgán pro pracovní záležitosti, jenž bude spolupracovat se sociálními partnery! Je nutné zlepšit ochranu vyslaných a přes­hraničních pracovníků i pracovní podmínky v silniční a železniční dopravě v Evropě.

Investice v Evropě. Ale tentokrát pro lidi!

Dobrá nabídka veřejných služeb a dostatečné infrastruktury ve městech i venkovských regionech musí být zajištěna na celém území EU. Jinak hrozí, že někteří lidé zůstanou pozadu a že zaměstnanci či podnikatelé nebudou mít žádnou motivaci, aby v postižených regionech zůstali nebo se v nich usadili. Žádáme rozsáhlý plán investic pro ekonomicky silnou a sociálně spravedlivou Evropu lidí a regionů! Veřejné služby v oblastech zásobování vodou, zdravotnictví, dopravy, vzdělávání apod. se musí řídit potřebami lidí a nesmějí být prostřednictvím privatizace vydány napospas maximalizaci zisku. Požadujeme dodržování platných kolektivních smluv a sociálních standardů při poskytování veřejných prostředků a prostředků EU! Odmítáme veřejnou podporu dumpingu!

Strukturální změny v Evropě. Ale tentokrát spravedlivě!

Přechod na nízkouhlíkovou a digitální ekonomiku musí být řízen tak, aby nikdo nezůstal opomenut. O utváření procesu strukturálních změn musí rozhodovat společně odbory a zaměstnavatelé se zástupci politiky a toto rozhodnutí nesmí být přenecháno trhu. Žádáme novou průmyslovou politiku pro EU, aby byla vytvářena nová pracovní místa a nové příležitosti a aby se zároveň zajistilo, že nebude docházet k omezování zaměstnaneckých a odborových práv. Žádáme silná práva zaměstnanců na zapojení do rozhodování při změnách ve světě práce a ofenzivu zaměřenou na odborné vzdělávání a přípravu a zvyšování kvalifikace v souvislosti s digitalizací, automatizací a energetickou transformací ve všech odvětvích. Musí to být jednou z hlavních priorit budoucí podpory v rámci ESF+. Pro zaměstnance pracující v platformové ekonomice žádáme dobré mzdy, přístup k sociálnímu zabezpečení a práva zaměstnanců. 

Mládež v Evropě. Ale tentokrát s perspektivou!

V uplynulých letech výrazně vzrostl podíl mladých lidí pracujících v prekér­ních pracovních režimech. Požadujeme vytváření skutečných perspektiv pro mladé lidi v podobě důstojné práce a odborného vzdělávání a přípravy místo neplacených stáží a praxí, smluv na dobu určitou a čekacích smyček! Na to v EU potřebujeme minimální standardy, které se budou také prosazovat. Mnoho mladých lidí má zájem získávat zkušenosti v jiných zemích EU. Zahraniční pobyty jsou ziskem pro mladé lidi i pro otevřenost Evropy vůči okolnímu světu. Proto žádáme zvýšení finančních prostředků pro program Erasmus a výrazné zlepšení podpory výměnných pobytů pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy v rámci iniciativy ErasmusPro. Je nutné zjednodušit a zlepšit uznávání kvalifikací a kompetencí získaných v zahraničí.

Jetzt aber richtig

DGB


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Gewerkschaften aus Deutschland, Polen und Tschechien: Freizügigkeit muss im Dreiländereck umgehend wieder hergestellt werden!
Wir fordern die Regierungen von Deutschland, Polen und Tschechien auf, die Freizügigkeit auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt im Dreiländereck umgehend wieder für alle grenzüberschreitend Beschäftigten herzustellen. Grenzschließungen sind kein Instrument zur Corona-Bekämpfung, sondern eine akute Gefährdung von Arbeitsplätzen und Existenzen von Grenzgängern. Zur Pressemeldung
Artikel
Gemeinsame Erklärung des Interregionalen Gewerkschaftsrats Elbe-Neiße
Wir fordern die Regierungen von Deutschland, Polen und Tschechien auf, die Freizügigkeit auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt im Dreiländereck umgehend wieder für alle grenzüberschreitend Beschäftigten herzustellen! weiterlesen …
Artikel
Wspólne oświadczenie Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa
Wzywamy rządy Polski, Niemiec i Czech do niezwłocznego przywrócenia swobody przemieszczania się na transgranicznym rynku pracy na Trójstyku dla wszystkich pracowników transgranicznych! weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten