Deutscher Gewerkschaftsbund

18.03.2022

Neue Regelungen zum Corona-Arbeitsschutz

Am 20.03.2022 treten die 3G-Regelungen am Arbeitsplatz außer Kraft. Demnach gibt es keine grundsätzliche Pflicht mehr, einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzulegen, um die Arbeitsstätte zu betreten.

Außerdem gelten ab dem 20.03.2022 neue Regelungen nach der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Der Arbeitgeber ist nicht mehr generell verpflichtet, den Beschäftigten Homeoffice anzubieten oder wöchentlich zwei Schnelltests kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Was gilt ab dem 20.03.2022?

Es soll weiterhin Basisschutzmaßnahmen geben, die aber nicht mehr in der Verordnung vorgeschrieben sind. Die Betriebe müssen eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen und die notwendigen Basisschutzmaßnahmen in einem Hygienekonzept festlegen. Bei der Gefährdungsbeurteilung sollen das örtliche Infektionsgeschehen und tätigkeitsspezifische Infektionsschutzgefahren wie z.B. räumliche Begebenheiten berücksichtigt werden.

Als Basisschutzmaßnahmen gelten beispielsweise Abstand halten, Maske tragen, regelmäßiges Lüften und die Bereitstellung mindestens eines Schelltests die Woche. Außerdem kann den Beschäftigten Homeoffice angeboten werden.

Hinweis: in bestimmten Branchen gelten abweichende Regelungen bei der Nachweispflicht. Dies ist insbesondere im Gesundheitswesen und in der Pflege der Fall. Diese Regelungen sind Bestandteil der Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer.

Was ist neu?

Der Arbeitgeber entscheidet, welche Basismaßnahmen umgesetzt werden sollen. Es gibt keine generelle bundesweite Regelung mehr, sondern unterschiedliche Maßnahmen je nach Betrieb. Der Arbeitgeber ist nicht mehr verpflichtet, Homeoffice anzubieten oder zwei Schnelltests die Woche kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Wir empfehlen

Bitte haltet euch an die Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und zum Schutz vor einer Infektion am Arbeitsplatz. Die Zahl der Infektionen ist aktuell sehr hoch. Wo immer möglich, haltet Abstand, tragt Masken und testet euch regelmäßig. Bei Fragen wendet euch an euren Betriebs- oder Personalrat oder an eure Gewerkschaft.

Wir fordern

Die in den letzten Monaten von den Arbeitgebern mit den Betriebs- und Personalräten entwickelten Schutzmaßnahmen haben Infektionen verhindert und sollten fortgesetzt werden. Die Zahl der Neuinfektionen ist hoch und die Beschäftigten müssen vor Infektionen geschützt werden. In die Gefährdungsbeurteilung und die Erstellung der Hygienekonzepte müssen die Betriebs- und Personalräte einbezogen werden.

Informationen des BMAS.


Nová úprava opatření proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2 v rámci ochrany zdraví při práci

20. března 2022 přestává platit režim OTN na pracovištích. To znamená, že už neplatí zásadní povinnost prokazovat se při vstupu na pracoviště potvrzením o očkování, prodělání onemocnění nebo testu.

Kromě toho platí od 20. 3. 2022 nová pravidla podle nařízení o omezení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v rámci ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé již nemají obecnou povinnost umožnit zaměstnancům pracovat v home office nebo jim dát bezplatně k dispozici dva antigenní rychlotesty týdně.

Co platí od 20. 3. 2022?

Nadále mají platit ochranná opatření v tzv. režimu základ, která však již nařízení konkrétně nestanovuje. Jednotlivé podniky musí provést posouzení rizik a stanovit ve své koncepci hygienických opatření na pracovišti nezbytná základní ochranná opatření. Při posouzení rizika by se měl zohlednit vývoj infekcí v daném místě či oblasti a také specifické riziko nákazy v souvislosti s výkonem dané činnosti, jako např. prostorové podmínky.

Za ochranná opatření v režimu základ se považuje např. dodržování rozestupů, nošení roušek či respirátorů, pravidelné větrání či poskytnutí nejméně jednoho antigenního rychlotestu týdně. Kromě toho je možné nabídnout zaměstnancům pracovat v home office.

Upozornění: Ohledně povinnosti prokazovat se potvrzením platí v některých odvětví odlišné předpisy. Týká se to zejména zdravotnictví a sociální péče. Tyto předpisy jsou upraveny v nařízeních o ochraně před koronavirem platných v jednotlivých spolkových zemích.

Co je nové?

O tom, která základní ochranná opatření mají být implementována, rozhoduje zaměstnavatel. Už neexistují obecně platné celostátní předpisy, nýbrž pouze různá opatření v závislosti na daném podniku. Odpadá povinnost zaměstnavatele umožnit zaměstnancům pracovat v home office nebo jim dát bezplatně k dispozici dva antigenní rychlotesty týdně.

Co doporučujeme?

Dodržujte prosím veškerá opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a opatření na ochranu před nákazou na pracovišti. Počet případů infekcí je aktuálně velmi vysoký. Všude, kde je to možné, dodržujte rozestupy, noste roušky/respirátory a pravidelně se testujte! S případnými dotazy se obraťte na radu zaměstnanců nebo na váš odborový svaz.

Co požadujeme?

Ochranná opatření, která zaměstnavatelé v uplynulých měsících vypracovali spolu s radami zaměstnanců, zabránila infekcím a měla by se nadále uplatňovat. Počet nových případů infekcí je vysoký a je třeba chránit zaměstnance před nákazou. Do analýzy rizika a vypracování koncepce hygienických opatření je nutné zapojit také rady zaměstnanců.

Informace Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí (BMAS).

Vstup na území Německa: Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku. Na této stránce vás informujeme o podmínkách vstupu přeshraničních pracovníků z Česka, kteří pracují v Sasku nebo Bavorsku. Pravidla se mohou velmi rychle měnit. Proto se prosím pravidelně informujte o aktuální situaci.


Nowe regulacje BHP w związku z koronawirusem

W dniu 20.03.2022 przestaje obowiązywać zasada 3G w miejscu pracy. W związku z tym nie ma już zasadniczego obowiązku przedstawiania dowodu szczepienia, ozdrowienia lub testu w celu wejścia na teren zakładu pracy.

Ponadto od 20.03.2022 obowiązują nowe przepisy rozporządzenia o ochronie pracy w związku z koronawirusem. Pracodawca nie jest już zasadniczo zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym pracy zdalnej ani do bezpłatnych dwóch szybkich testów tygodniowo.

Co obowiązuje od 20.03.2022?

Nadal mają istnieć podstawowe środki ochronne, które jednak nie są już określone w rozporządzeniu. Zakłady muszą przeprowadzić ocenę ryzyka i określić niezbędne podstawowe środki ochronne w ramach koncepcji higieny. Ocena ryzyka powinna uwzględniać lokalną dynamikę zakażeń oraz zagrożenia związane z ochroną przed zakażeniami, charakterystyczne dla danej czynności, takie jak warunki przestrzenne.

Podstawowe środki ochrony obejmują przykładowo zachowanie dystansu, noszenie maski, regularne wietrzenie i wykonywanie co najmniej jednego szybkiego testu tygodniowo. Ponadto pracownikom można zaoferować pracę zdalną.

Uwaga: w niektórych branżach obowiązują odmienne przepisy dotyczące obowiązku przedkładania zaświadczeń. Dotyczy to w szczególności ochrony zdrowia i opieki. Przepisy te są elementem składowym rozporządzeń w sprawie ochrony przed koronawirusem poszczególnych krajów związkowych.

Co jest nowe?

Pracodawca decyduje, jakie podstawowe środki należy wdrożyć. Nie ma już generalnych ogólnoniemieckich przepisów, lecz różne środki w zależności od zakładu. Pracodawca nie ma już obowiązku oferowania pracownikom pracy zdalnej ani zapewnienia bezpłatnych dwóch szybkich testów tygodniowo.

Zalecamy

Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed zakażeniami w miejscu pracy. Liczba zakażeń jest obecnie bardzo wysoka. W miarę możliwości zachowujcie dystans, noście maski i regularnie się testujcie. W przypadku pytań skontaktujcie się ze swoją radą zakładową, radą pracowniczą lub swoim związkiem zawodowym.

Postulujemy

Środki ochronne opracowane w ostatnich miesiącach przez pracodawców wraz z radami zakładowymi i pracowniczymi zapobiegły zakażeniom i powinny być kontynuowane. Liczba nowych zakażeń jest wysoka, a pracownicy muszą być chronieni przed zakażeniami. Rady zakładowe i rady pracownicze muszą być zaangażowane w ocenę ryzyka i przygotowywanie koncepcji higieny.

Informacje Ministerstwa BMAS.

Wjazd do Niemiec: Ważne informacje dla zatrudnionych z Polski, którzy pracują w Saksonii: Na tej stronie informujemy o warunkach wjazdu dla pracowników przygranicznych, którzy pracują w Saksonii a wjeżdżają z Polski. Ponieważ przepisy bardzo szybko się zmieniają, sprawdzaj informacje regularnie.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
DGB Sachsen fordert von Arbeitgebern hohen Infektionsschutz für die Beschäftigten sicherzustellen
Die Arbeitgeber sind gefordert, die Beschäftigten mit konkreten Maßnahmen in den Betrieben und Dienststellen vor Infektionen zu schützen. Die in den letzten Monaten entwickelten Maßnahmen müssen in Abstimmung mit den Betriebs- und Personalräten fortgesetzt werden. Wir brauchen einen starken Infektionsschutz, um die Beschäftigten zu schützen und die Tätigkeit der Betriebe aufrechterhalten zu können. Zur Pressemeldung
Pressemeldung
DGB Sachsen fordert hohen Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte
Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Lockerung der Maßnahmen in der Freizeit, dürfen nicht zu einem Laissez-faire in den Betrieben führen. Vor allem diejenigen, die nicht mobil arbeiten können, sind darauf angewiesen, ihre Arbeit im Betrieb oder in der Dienststelle zu erbringen. Sie müssen weiterhin mit Maßnahmen des Infektionsschutzes geschützt werden. Zur Pressemeldung
Pressemeldung
DGB Sachsen lehnt Ausweitung von Minijobs ab und mahnt soziale Absicherung der Beschäftigten an
Minijobs sind während der Pandemie einfach ersatzlos weggefallen. Jetzt die Minijobs wieder hochfahren zu wollen und mit der Anhebung der Verdienstgrenze auf 520 Euro auszuweiten, führt in die falsche Richtung. Ziel muss es sein, jede Beschäftigung sozial abzusichern und den Übergang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu forcieren. Zur Pressemeldung

Zuletzt besuchte Seiten