Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2020

Informationen für Grenzgänger: Soziale Sicherheit 2020


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Datei
In­for­mace pro přeshra­niční pra­cov­níky: Sociální zabezpečení 2020
V souvislosti s přeshraničním zaměstnáváním vyvstává řada otázek týkajících se například zdravotního pojištění, rodinných dávek, pojištění pro případ dlouhodobé péče, úrazového pojištění zaměstnanců či důchodového pojištění. Aby byli mobilní pracovníci seznámeni se svými právy, sestavili jsme pro ně nejdůležitější informace v brožuře pro česko-německo-polské pohraničí. weiterlesen …
Datei
In­for­macje dla pra­cow­ni­ków przy­gra­nicz­ny­ch: Zabezpieczenie społeczne 2020
W przypadku transgranicznego zatrudnienia powstaje wiele pytań. O ubezpieczenie zdrowotne, o świadczenia rodzinne, o ubezpieczenie pielęgnacyjne, o ubezpieczenie wypadkowe czy ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …
Artikel
Kinderbonus v Německu – nárok, výše, výplata
Účelem jednorázového příspěvku k přídavku na dítě (Kinderbonus) je podpořit rodiny v těžké době pandemie koronaviru. Máte otázky k příspěvku Kinderbonus v Německu? Sestavili jsme pro Vás několik důležitých informací. Stručně a konkrétně. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten