Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2015

Deutschland hat den Mindestlohn – Informationen für Beschäftigte aus Polen und Tschechien

DGB

DGB

Ab dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde.

Damit Beschäftigte aus Polen und Tschechien über ihre Ansprüche informiert sind, hat der DGB Bezirk Sachsen im Rahmen der EURES-TriRegio eine Broschüre in deutscher, polnischer und tschechischer Sprache veröffentlicht.

Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn und die verbindlichen Branchenmindestlöhne haben sowohl ausländische als auch deutsche Beschäftigte, die in Deutschland tätig sind. Dies gilt sowohl für Beschäftigte von Arbeitgebern aus Deutschland als auch aus dem Ausland.

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gelten weiterhin für verbindlich erklärte Branchenmindestlöhne, die in der Regel über 8,50 Euro liegen, aber auch darunter liegen können. Spätestens 2017 müssen auch die Branchenmindestlöhne mindestens 8,50 Euro die Stunde betragen.

Ausnahmen vom Mindestlohn gibt es noch für Jugendliche, Praktikanten, Auszubildende etc.

Die Broschüre enthält die wesentlichen Fragen und Antworten für Beschäftigte aus Polen und Tschechien zur Höhe, Zahlung und Einklagbarkeit des Mindestlohns, zu den Ausnahmen für bestimmte Gruppen sowie die Höhe der Branchenmindestlöhne.

In gedruckter Form kann sie beim DGB Bezirk Sachsen anna.bernstorf@dgb.de oder bei den DGB-Regionsgeschäftsstellen bestellt werden http://sachsen.dgb.de/uber-uns/regionen

 

  

Niemcy mają płacę minimalną – informacje dla zatrudnionych z Polski i Czech

 

DGB

DGB

Od dnia 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę.

Aby pracownicy z Polski i Czech byli poinformowani o swoich prawach, DGB Region Saksonia w ramach EURES-TriRegio wydała broszurę w języki polskim, niemieckim i czeskim.

Ustawowa płaca minimalna oraz wiążące branżowe płace minimalne przysługują zarówno zagranicznym, jak też niemieckim zatrudnionym pracującym w Niemczech. Dotyczy to zarówno zatrudnionych przez pracodawców z Niemiec, jak też przez pracodawców z zagranicy.

Obok ustawowej płacy minimalnej nadal obowiązują branżowe płace minimalne uznane za powszechnie obowiązujące, które z reguły wynoszą ponad 8,50 euro, ale mogą wynosić też mniej. Najpóźniej w 2017 r. również branżowe płace minimalne muszą mieć wysokość co najmniej 8,50 euro za godzinę.

Wyjątki od płacy minimalnej istnieją jeszcze dla młodzieży, praktykantów, uczniów zawodu etc.

Broszura zawiera istotne pytania i odpowiedzi dla zatrudnionych z Polski i Czech na temat wysokości, wypłaty i możliwości jej zaskarżenia, na temat wyjątków dla pewnych grup oraz wysokości branżowych płac minimalnych.

W formie drukowanej można ją zamówić w DGB Region Saksonia anna.bernstorf@dgb.de lub w biurach regionalnych DGB.

  

Situace v Německu po zavedení zákonné minimální mzdy – informace pro zaměstnance z České republika a Polska

DGB

DGB

Od 1. ledna 2015 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,50 eur za hodinu.

Aby byla zajištěna informovanost zaměstnanců z České republiky a Polska o tom, na co mají nárok, rozhodl se Obvod DGB Sasko publikovat v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio brožuru s informacemi v německém, českém a polském jazyce.

Nárok na zákonnou minimální mzdu či na závaznou odvětvovou minimální mzdu mají jak zahraniční, tak i němečtí zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa. Platí to nejen pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel má sídlo v Německu, ale také pro zaměstnance pracující pro zahraniční zaměstnavatele.

Vedle zákonné minimální mzdy jsou i nadále v platnosti a účinnosti závazné odvětvové minimální mzdy založené na kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla rozšířena vyhláškou také na ostatní zaměstnavatele v daném odvětví. Úroveň odměňování sjednaná v těchto kolektivních smlouvách je zpravidla vyšší než 8,50 eur, ale v některých odvětvích může být i pod touto hranicí. Nicméně nejpozději od roku 2017 musí i výše odvětvových minimální mezd činit nejméně 8,50 eur za hodinu.

Výjimky ze zákonné minimální mzdy zatím platí pro mladistvé, praktikanty/stážisty, učně atd.

Brožura obsahuje nejdůležitější otázky a odpovědi pro zaměstnance z České republiky a Polska ohledně výše, výplaty a soudní vymahatelnosti zákonné minimální mzdy, ale i o výjimkách vztahujících se na určité skupiny pracovníků a o výši odvětvových minimálních mezd.

V tištěné podobě si ji můžete objednat u Obvodu DGB Sasko na adrese anna.bernstorf@dgb.de anebo v jednotlivých regionálních kancelářích DGB.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2020
Od 1. ledna 2020 činí výše zákonné minimální mzdy v Německu 9,35 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje několik odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i na ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná. weiterlesen …
Artikel
Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2020 r. w Niemczech
Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustawowa płaca minimalna wynosi w Niemczech 9,35 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. Obowiązują dla wszystkich zakładów branży - również tych, które nie są związane układem zbiorowym. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2020 in Deutschland
Seit dem 1. Januar 2020 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,35 Euro. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten