Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2015

Deutschland hat den Mindestlohn – Informationen für Beschäftigte aus Polen und Tschechien

DGB

DGB

Ab dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde.

Damit Beschäftigte aus Polen und Tschechien über ihre Ansprüche informiert sind, hat der DGB Bezirk Sachsen im Rahmen der EURES-TriRegio eine Broschüre in deutscher, polnischer und tschechischer Sprache veröffentlicht.

Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn und die verbindlichen Branchenmindestlöhne haben sowohl ausländische als auch deutsche Beschäftigte, die in Deutschland tätig sind. Dies gilt sowohl für Beschäftigte von Arbeitgebern aus Deutschland als auch aus dem Ausland.

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gelten weiterhin für verbindlich erklärte Branchenmindestlöhne, die in der Regel über 8,50 Euro liegen, aber auch darunter liegen können. Spätestens 2017 müssen auch die Branchenmindestlöhne mindestens 8,50 Euro die Stunde betragen.

Ausnahmen vom Mindestlohn gibt es noch für Jugendliche, Praktikanten, Auszubildende etc.

Die Broschüre enthält die wesentlichen Fragen und Antworten für Beschäftigte aus Polen und Tschechien zur Höhe, Zahlung und Einklagbarkeit des Mindestlohns, zu den Ausnahmen für bestimmte Gruppen sowie die Höhe der Branchenmindestlöhne.

In gedruckter Form kann sie beim DGB Bezirk Sachsen anna.bernstorf@dgb.de oder bei den DGB-Regionsgeschäftsstellen bestellt werden http://sachsen.dgb.de/uber-uns/regionen

 

  

Niemcy mają płacę minimalną – informacje dla zatrudnionych z Polski i Czech

 

DGB

DGB

Od dnia 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę.

Aby pracownicy z Polski i Czech byli poinformowani o swoich prawach, DGB Region Saksonia w ramach EURES-TriRegio wydała broszurę w języki polskim, niemieckim i czeskim.

Ustawowa płaca minimalna oraz wiążące branżowe płace minimalne przysługują zarówno zagranicznym, jak też niemieckim zatrudnionym pracującym w Niemczech. Dotyczy to zarówno zatrudnionych przez pracodawców z Niemiec, jak też przez pracodawców z zagranicy.

Obok ustawowej płacy minimalnej nadal obowiązują branżowe płace minimalne uznane za powszechnie obowiązujące, które z reguły wynoszą ponad 8,50 euro, ale mogą wynosić też mniej. Najpóźniej w 2017 r. również branżowe płace minimalne muszą mieć wysokość co najmniej 8,50 euro za godzinę.

Wyjątki od płacy minimalnej istnieją jeszcze dla młodzieży, praktykantów, uczniów zawodu etc.

Broszura zawiera istotne pytania i odpowiedzi dla zatrudnionych z Polski i Czech na temat wysokości, wypłaty i możliwości jej zaskarżenia, na temat wyjątków dla pewnych grup oraz wysokości branżowych płac minimalnych.

W formie drukowanej można ją zamówić w DGB Region Saksonia anna.bernstorf@dgb.de lub w biurach regionalnych DGB.

  

Situace v Německu po zavedení zákonné minimální mzdy – informace pro zaměstnance z České republika a Polska

DGB

DGB

Od 1. ledna 2015 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,50 eur za hodinu.

Aby byla zajištěna informovanost zaměstnanců z České republiky a Polska o tom, na co mají nárok, rozhodl se Obvod DGB Sasko publikovat v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio brožuru s informacemi v německém, českém a polském jazyce.

Nárok na zákonnou minimální mzdu či na závaznou odvětvovou minimální mzdu mají jak zahraniční, tak i němečtí zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa. Platí to nejen pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel má sídlo v Německu, ale také pro zaměstnance pracující pro zahraniční zaměstnavatele.

Vedle zákonné minimální mzdy jsou i nadále v platnosti a účinnosti závazné odvětvové minimální mzdy založené na kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla rozšířena vyhláškou také na ostatní zaměstnavatele v daném odvětví. Úroveň odměňování sjednaná v těchto kolektivních smlouvách je zpravidla vyšší než 8,50 eur, ale v některých odvětvích může být i pod touto hranicí. Nicméně nejpozději od roku 2017 musí i výše odvětvových minimální mezd činit nejméně 8,50 eur za hodinu.

Výjimky ze zákonné minimální mzdy zatím platí pro mladistvé, praktikanty/stážisty, učně atd.

Brožura obsahuje nejdůležitější otázky a odpovědi pro zaměstnance z České republiky a Polska ohledně výše, výplaty a soudní vymahatelnosti zákonné minimální mzdy, ale i o výjimkách vztahujících se na určité skupiny pracovníků a o výši odvětvových minimálních mezd.

V tištěné podobě si ji můžete objednat u Obvodu DGB Sasko na adrese anna.bernstorf@dgb.de anebo v jednotlivých regionálních kancelářích DGB.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Deutsche, Polen, Tschechen: Gewerkschafter zur Europawahl
Aus Polen? Deutschland? Tschechien? Unter Gewerkschaftsmitgliedern spielt daskeine Rolle. Im Zeichen der bevorstehenden Europawahl Ende Mai treffen sich am 12./13. April Mitglieder des interregionalen Gewerkschaftsrats (IGR) Elbe-Neiße in Dresden."Europa.Jetzt aber richtig!" ist ihr Motto, Solidarität ist ihr Thema. Und Austausch darüber, wie sich die Arbeitsbedingungen in den drei Ländern verbessern lassen. Der IGR Elbe-Neiße ist einer von 45 Interregionalen Gewerkschaftsräten in Europa. weiterlesen …
Datei
Informace pro přeshraniční pracovníky: Pracovní právo 2019
Nezřídka zjišťujeme nedostatečnou informovanost zaměstnanců o pracovních a sociálních standardech platných v místě výkonu práce. Dozvídáme se o případech horšího odměňování přeshraničních pracovníků, nedodržování pracovní doby nebo nepřípustných výpovědí daných zaměstnavatelem během dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či během mateřské dovolené. Aby byli mobilní pracovníci seznámeni se svými právy, sestavili jsme pro ně nejdůležitější informace v brožuře pro česko-německo-polské pohraničí. weiterlesen …
Datei
Informationen für Grenzgänger: Arbeitsrecht 2019
Häufig stellen wir fest, dass Informationsdefizite zu geltenden Arbeits- und Sozialstandards am Arbeitsort bestehen. Uns werden Fälle bekannt, dass Grenzgänger schlechter bezahlt, Arbeitszeiten nicht eingehalten oder unzulässige Kündigungen bei Krankheit oder im Mutterschutz ausgesprochen werden. Damit mobile Beschäftigte ihre Rechte kennen, haben wir die wichtigsten Informationen in einer Broschüre für den Grenzraum Deutschland-Polen-Tschechien zusammengestellt. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten