Deutscher Gewerkschaftsbund

Eurowybory 2019 - Idźcie głosować za prospołeczną Europą!

Związki zawodowe na Trójstyku Dolnego Śląska, Saksonii, północnych Czech wzywają do pójścia do wyborów i do współdecydowania w kierunku bardziej prospołecznej i sprawiedliwej Europy.

W maju w Unii Europejskiej wybrany zostanie nowy Parlament Europejski. Jest on jedynym organem UE wybieranym bezpośrednio przez społeczeństwo. Uprawnieni do głosowania w krajach członkowskich UE są powołani do oddania swego głosu i wybrania posłów jako swych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

Parlament Europejski tworzy ważną przeciwwagę dla Rady Europejskiej, czyli rządów państw unijnych, oraz Komisji Europejskiej. W przypadku udoskonaleń społecznych Parlamentowi już wielokrotnie udawało się przeforsować swe postulaty!

Z silniejszym proeuropejskim Parlamentem będzie to jeszcze łatwiejsze!

Eurowybory 2019:

24 i 25 maja 2019 r. w Czechach

26 maja 2019 r. w Polsce i Niemczech

 

Europa. Teraz tak naprawdę! Inwestować w Dobrą Pracę dla wszystkich! Wybierzcie kandydatów, którzy się za tym opowiedzą!

 

Postulaty Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Spójność społeczna w Europie. Ale teraz silniejsza!

UE to więcej niż obszar gospodarczy. Dla Parlamentu Europejskiego poprawa warunków życia i pracy ludzi we wszystkich regionach Europy musi stać na pierwszym planie. Europa musi stać się gwarantem sprawiedliwości społecznej. Tylko solidarna i prospołeczna Europa jest odporna na kryzysy i może odzyskać zaufanie społeczeństwa. Żaden człowiek nie powinien być zmuszony do emigracji do innego kraju z powodu braku perspektyw. Dostęp do sprawnych systemów zabezpieczenia społecznego, sprawiedliwych emerytur, mieszkania i świadczeń socjalnych musi być zagwarantowany dla wszystkich. Filar Praw Socjalnych musi być konsekwentnie wdrażany. Oznacza to wprowadzenie reguł dotyczących należytego minimalnego wynagrodzenia i minimalnych standardów w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dobra praca i wynagrodzenie w Europie. Ale teraz dla wszystkich!

Dobra praca i wynagrodzenie muszą stać się znakiem firmowym UE. Trzeba zwalczać niepewne zatrudnienie w formie umów o dzieło, niskich płac, pozornego samozatrudnienia itd. Żądamy ogólnoeuropejskiego wzmocnienia układów zbiorowych, lepszych możliwości współdecydowania pracowników oraz płac minimalnych niegrożących ubóstwem w każdym kraju członkowskim UE. Sprawne i silne systemy układów zbiorowych stanowią wspólny bastion chroniący przed ogólnoeuropejskim dumpingiem płacowym. Autonomia negocjowania układów zbiorowych oraz partnerstwo społeczne muszą być respektowane przez wszystkie instytucje i państwa członkowskie! Współdecydowanie musi zostać wzmocnione jako podstawowe prawo socjalne, a pierwszeństwo podstawowych praw socjalnych przed swobodami rynku wewnętrznego musi znaleźć się w traktatach unijnych w formie klauzuli postępu w sprawach społecznych. Aby prawa zatrudnionych oraz sprawy społeczne były lepiej uwzględniane, należy przy Europejskim Trybunale Sprawiedliwości utworzyć izbę ds. prawa pracy i prawa socjalnego. 

Mobilność pracownicza w Europie. Ale teraz uczciwie!

Możliwość pracy w innym państwie członkowskim jest jedną ze zdobyczy UE. Jednak mobilność musi być dobrowolna i uczciwa. Zasada „Taka sama płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu“ musi obowiązywać dla wszystkich zatrudnionych, niezależnie od narodowości czy płci we wszystkich branżach. Żądamy realizacji równego traktowania! Koniec z wyzyskiem mobilnych pracowników! Należy poszerzyć informację i doradztwo dla pracowników mobilnych na temat ich praw! Trzeba wzmocnić kontrole, żądamy sprawnej Europejskiej Inspekcji Pracy, współpracującej z partnerami społecznymi! Trzeba poprawić ochronę pracowników delegowanych i pracowników przygranicznych oraz warunki pracy w europejskim transporcie drogowym i kolejowym.

Inwestycje w Europę. Ale teraz dla ludzi!

Dobra oferta usług publicznych i dostatecznej infrastruktury zarówno w miastach jak też w regionach wiejskich musi być zapewniona w całej UE. W przeciwnym razie ludzie pozostaną w tyle i nie będzie zachęty dla pracowników czy firm, by pozostać czy też się osiedlić. Żądamy kompleksowego planu inwestycyjnego na rzecz ekonomicznie silnej i społecznie sprawiedliwej Europy ludzi i regionów! Usługi publiczne w dziedzinie wodociągów, zdrowia, transportu, edukacji itp. muszą być ukierunkowane na potrzeby ludzi, a nie być wystawione na maksymalizację zysków wskutek prywatyzacji. W przypadku przyznawania środków publicznych oraz funduszy unijnych żądamy przestrzegania układów zbiorowych i standardów socjalnych! Nie dla publicznie dofinansowanego dumpingu!

Przemiany strukturalne w Europie. Ale teraz sprawiedliwie!

Transformacje do niskoemisyjnej i cyfrowej gospodarki muszą być sterowane tak, by nie było w nich przegranych. Przemiany strukturalne muszą być kształtowane wspólnie przez związki zawodowe, pracodawców i politykę i nie mogą być pozostawione rynkowi. Żądamy nowej polityki przemysłowej dla UE, aby stworzyć nowe miejsca pracy i szanse, a równocześnie zapewnić, by nie pomniejszano praw pracowniczych i związkowych. Żądamy silnych praw do współdecydowania zatrudnionych przy przemianach świata pracy oraz ofensywy do kształcenia i doskonalenia zawodowego w kontekście cyfryzacji, automatyzacji i transformacji energetycznej we wszystkich branżach. Musi być to punktem ciężkości przyszłego wsparcia z EFS+. Dla zatrudnionych w ramach platform cyfrowych żądamy dobrych płac, dostępu do zabezpieczenia społecznego i praw pracowniczych. 

Młodzież w Europie. Ale teraz z perspektywą!

Odsetek młodych ludzi w niepewnych stosunkach zatrudnienia w minionych latach poważnie wzrósł. Żądamy prawdziwych perspektyw dla młodzieży dzięki dobrej pracy i wykształcenia zamiast niepłatnych staży, umów na czas określony i czekania w kolejce! Potrzebujemy do tego standardów minimalnych w UE, które będą egzekwowane. Wiele młodych ludzi zainteresowanych jest zebraniem doświadczeń w innych krajach UE. Pobyty za granicą są zyskiem dla młodzieży oraz dla otwartości na świat w Europie. Dlatego żądamy lepszego wyposażenia programu Erasmus oraz wyraźnej poprawy wsparcia wymiany uczniów zawodu – ErasmusPro. Trzeba uprościć i ułatwić uznawanie dyplomów i kompetencji uzyskanych za granicą.

Jetzt aber richtig

DGB


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Erweiterung der EU 2004: Auch nach 20 Jahren viele Hoffnungen noch nicht erfüllt
Am 1. Mai 2024 sind unserer Nachbarländer Tschechien und Polen 20 Jahre in der Europäischen Union. Als Gewerkschaften im Grenzraum hatten wir uns bereits seit vielen Jahren für einen schnellen Beitritt Tschechiens und Polens in die EU stark gemacht. Die Menschen hatten große Hoffnungen mit dem Beitritt zur EU verbunden. Die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen war dabei zentral. Zur Pressemeldung
Pressemeldung
DGB Sachsen lehnt stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen ab
Wir lehnen stationäre Grenzkontrollen strikt ab. Die politischen Akteure insbesondere auch in Sachsen sollten auf Stimmungsmache und haltlose Forderungen verzichten. Die Freizügigkeit innerhalb der EU ist ein Recht, dass nicht leichtfertig den Populisten geopfert werden darf. Die Rechte der grenzüberschreitend mobilen Beschäftigten müssen gewahrt werden. Zur Pressemeldung
Pressemeldung
DGB Sachsen fordert Ende der stationären Grenzkontrollen
Die Belastungen für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler sowie im LKW-Verkehr in internationalen Lieferketten wachsen zunehmend und sind unerträglich geworden. Gleichzeitig stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei sind durch die ständigen Einsätze dauerüberlastet. Die EU-Freizügigkeitsrechte dürfen nicht weiter mit Füßen getreten werden. Zur Pressemeldung