Deutscher Gewerkschaftsbund

18.03.2020
Stan: 10.6.2020

Korona: Co powinni wiedzieć pracownicy przygraniczni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!

DGB Sachsen

Dla pracowników przygranicznych mieszkających w Polsce i w Czechach i pracujących u pracodawcy w Saksonii, zebraliśmy kilka istotnych pytań i odpowiedzi. Zalecamy śledzenie aktualnej sytuacji zarówno w kraju, w którym pracujesz, jak i w kraju, w którym mieszkasz.

Jeśli pracujesz w Saksonii, to w przypadku konkretnych pytań dotyczących swojej pracy lub ubezpieczenia społecznego skontaktuj się z poradniami wymienionymi na ostatniej stronie niniejszej informacji. Jeśli masz problemy z dotarciem do pracy w Niemczech, skontaktuj się ze swym pracodawcą, aby nie dawać mu powodu wypowiedzenia.

 

Co mam robić, jeśli zauważę u siebie objawy koronawirusa?

Jeżeli stwierdzisz u siebie objawy takie jak kaszel, szczypiące gardło i gorączka, zalecamy zgłosić nie-zdolność do pracy i skonsultować się z lekarzem w celu wyjaśnienia, czy rzeczywiście może to być koro-nawirus. Początkowo należy skontaktować się z leka-rzem tylko telefonicznie, aby uzgodnić dalsze postę-powanie.

W przypadku niezdolności do pracy, niezależnie od tego, czy to koronawirus czy inne zachorowanie, otrzymasz pełne wynagrodzenie przez okres maksymalnie 6 tygodni, pod warunkiem, że stosunek pracy istniał od co najmniej 4 tygodni. Po tych 6 tygodniach otrzymasz zasiłek chorobowy od swej kasy chorych. Swą niezdolność do pracy musisz niezwłocznie zgłosić swemu pracodawcy. Zgodnie z regulacją ustawową, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 3 dni kalendarzowe, musisz najpóźniej w kolejnym dniu przedłożyć swemu pracodawcy zwolnienie lekarskie. W umowach o pracę i porozumieniach zakładowych moment ten może zostać przyspieszony. Dowiedz się o regulacjach panujących w Twoim zakładzie. Patrz: www.sachsen.dgb.de/cross-border-workers

Uwaga pracownicy przygraniczni z Czech

W Czechach z dniem 1.1.2020 wprowadzono elektroniczne zgłoszenie zwolnienia chorobowego. Nie działa ono transgranicznie. Do zgłoszenia zwolnienia chorobowego u swego pracodawcy w Niemczech nadal potrzebujesz pisemnego zaświadczenia o niezdolności do pracy. Jeśli nie jest to znane w gabinecie lekarskim, powołaj się na regulacje Czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ČSSZ. Tu znajdziesz właściwe przepisy: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/nejcastejsi-dotazy

Czy pracodawca może mnie spytać, na co zachorowałem/zachorowałam?

Co do zasady nie masz obowiązku informowania pracodawcy o rodzaju choroby. Aby jednak odpowiednio wcześnie ostrzec współpracowników, wskazane jest poinformowanie pracodawcy o zdiagnozowaniu koronawirusa. W przypadku zdiagnozowania chorób zakaźnych wywołanych koronawirusem, lekarz poinformuje o tym organy służby zdrowia, które następnie zwrócą się do pracodawcy, aby mógł podjąć działania mające na celu ochronę innych pracowników.

Czy mogę zostać w domu, ponieważ boję się zarażenia w pracy?

Sam strach przed możliwym zakażeniem koronawirsuem w drodze do pracy lub w miejscu pracy nie wystarcza, aby móc wstrzymać się od świadczenia pracy. Zwykłe potencjalne ryzyko zakażenia jest częścią ogólnego ryzyka życiowego, a ryzyko to ponosi każdy pracownik. Jednak w wielu firmach istnieją regulacje dotyczące pracy w Home Office / z domu; można z nich korzystać. Sprawdź, jakie ustalenia mogą być konieczne. Dopytaj w zakładzie o takie możliwości. W przedsiębiorstwach, w których istnieje rada zakładowa lub reprezentacja pracownicza, mogą być zawierane porozumienia między nimi a przedsiębiorstwem.

Uwaga: Możesz ze swym pracodawcą omówić możliwości Home Office / pracy z domu.

Co robić, jeśli podejrzewam, że zaraziłem/zaraziłam się koronawirusem?

Jeśli podejrzewasz, że zaraziłeś/zaraziłaś się koronawirusem - na przykład dlatego, że miałeś/miałaś kontakt z osobą, u której zdiagnozowano infekcję - i jeżeli w celu medycznego wyjaśnienia podejrzenia o infekcję konieczna jest absencja w pracy - ponieważ wizyta u lekarza może odbyć się tylko w godzinach pracy - to występuje tak zwany tymczasowy osobisty powód uniemożliwiający świadczenie pracy (§ 616 zdanie 1 BGB). Wtedy możesz być nieobecny/nieobecna w pracy i mimo to nadal otrzymywać swe wynagrodzenie, chyba że zostało to wykluczone w układzie zbiorowym lub w umowie o pracę.

Pracodawca musi zostać niezwłocznie poinformowany o nieobecności w pracy.

Zwracaj również uwagę na publicznie dostępne wskazówki lekarzy i organów służby zdrowia w miejscu zamieszkania na temat sposobu postępowania w przypadkach podejrzenia. W większości przypadków informacja powinna być najpierw przekazana telefonicznie, bez osobistego odwiedzania gabinetu lekarskiego. Następnie lekarz lub inna placówka, w której przeprowadzono wizytę, potwierdzi na piśmie, że istniało wskazanie medyczne do wykonania badania.

Właściwy organ poddał mój zakład kwarantannie i nakazał jego zamknięcie. Czy nadal będę otrzymywać swoje wynagrodzenie, nawet jeżeli sam nie zachorowałem/zachorowałam?

Tak. Co do zasady pracodawcy ponoszą ryzyko, a tym samym również koszty wynagrodzenia, nawet w przypadku nieoczekiwanych i przez nich niezawinionych zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu, do których należy także zamknięcie zakładu wskutek zewnętrznego zarządzenia (§ 615 BGB).

Niezależnie od tego, ustawa o ochronie przed zakażeniami reguluje roszczenie wobec właściwego organu o tzw. odszkodowanie za utratę zarobków za tych pracowników, którym organ wydał zakaz pracy (§ 56 ustawy o ochronie przed zakażeniami (IfSG)). Odszkodowanie w wysokości utraconych zarobków (w ciągu pierwszych sześciu tygodni) wypłaca pracodawca, § 56 ust. 5 IfSG. Pracodawcy przysługuje wówczas od władz zwrot wypłaconych utraconych zarobków. Jednakże aby pracownicy otrzymali swoje pieniądze w jak najpełniejszym zakresie, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z góry - ale tylko za okres nie dłuższy niż sześć tygodni, po upływie którego organ wypłaca odszkodowanie bezpośrednio pracownikom. Jeśli pracodawca nie płaci z góry, na przykład ponieważ odmawia wypłaty, pracownicy mogą zwrócić się z roszczeniem o odszkodowanie bezpośrednio do urzędu/organu krajowego. Jeśli pracownicy rzeczywiście zachorują podczas kwarantanny, to nadal będą otrzymywać wynagrodzenie chorobowe, a następnie (po 6 tygodniach) zasiłek chorobowy z kasy chorych.

Kiedy przedszkole lub szkoła mojego dziecka zostały zamknięte z powodu koronawirusa - czy mogę zostać w domu i nadal otrzymywać swoje pieniądze?

Zasadniczo pracownicy są zobowiązani do dołożenia starań, aby dziecko zostało objęte opieką w inny sposób. Nie jest to jednak łatwe, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Należy jak najszybciej porozmawiać z pracodawcą i wspólnie zastanowić się, czy możliwa jest na przykład praca w domu.

Jeśli nie masz możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w inny sposób, to występuje niezawiniony osobisty powód uniemożliwiający świadczenie pracy w myśl § 616 BGB. Na tej podstawie masz prawo do wzięcia wolnego od pracy na krótki okres czasu i dalszego otrzymywania wynagrodzenia. Należy jednak sprawdzić, czy § 616 BGB nie został wykluczony na mocy układu zbiorowego pracy lub umowy o pracę.

W przypadku zachorowania dziecka obowiązują ogólne zasady: Pracownicy mają wówczas prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z tytułu choroby dziecka, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa socjalnego. Patrz www.sachsen.dgb.de/cross-border-workers

Czy mój pracodawca może odesłać mnie do domu, ponieważ myśli lub podejrzewa, że jestem chory/chora?

Jeśli pracodawca ma uzasadnione powody, by sądzić, że jesteś zarażony koronawirusem, może dla Twojej własnej ochrony i ochrony pozostałej załogi odesłać Cię do domu w celu leczenia. W przypadku niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe (§ 3 EFZG).

W przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie niejasnego domniemania pracodawcy, że możesz jako pracownik zachorować, pracodawca z racji Twojej zdolności i woli do pracy znajduje się w tzw. zwłoce w odbiorze pracy (Annahmeverzug) i nadal jest ci winien wynagrodzenie zgodnie z § 615 BGB.

Pracodawca nie może jednostronnie zarządzić pracy w domu, lecz wymagane jest porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. Aby uniknąć zarażenia, sensowne może być jednak zasadnicze i szersze uzgodnienie możliwości pracy w domu.

Mój szef chce tymczasowo zamknąć firmę i wysłać załogę na urlop/do domu. Czy może to zrobić?

Jeżeli przedsiębiorstwa z powodu ogólnoświatowych przypadków zachorowania wskutek koronawirusa zarządzą skrócony czas pracy (Kurzarbeit) i spowoduje to utratę wynagrodzenia, to poszkodowani pracownicy mogą otrzymać zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld). Pracodawca musi wnioskować o to świadczenie. Warunkiem otrzymania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy jest tymczasowe znaczne skrócenie normalnych godzin pracy. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy z powodu koronawirusa nie dotrą dostawy i w związku z tym godziny pracy muszą zostać skrócone lub gdy państwowe działania ochronne spowodują czasowe zamknięcie przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może tak po prostu wysłać swych pracowników do domu, bez zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy.

„Przymusowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy“ wbrew woli pracowników jest co do zasady niedopuszczalne, ponieważ pracownik ma prawo do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (§§ 611, 611a BGB). Wręcz przeciwnie to pracodawca ponosi tzw. ryzyko ekonomiczne w postaci nierentownego zatrudnienia (§ 615 zdanie 3 BGB). To samo dotyczy redukcji godzin nadliczbowych zarządzonej przymusowo przez pracodawcę. Pracodawcy dotknięci wahaniami zamówień wskutek koronawirusa nie są też tak po prostu uprawnieni do obciążania kont czasu pracy ujemnymi godzinami.

Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby pracownik mógł samodzielnie zdecydować, że będzie pracował mniej niż wymaga tego regulamin czasu pracy. Możliwe jest jednak, że układy zbiorowe pracy lub umowy o pracę przewidują wykorzystanie kont czasu pracy w celu przezwyciężenia wahań zamówień. Jeżeli pracodawca z własnej woli zdecyduje o tymczasowym zamknięciu zakładu na podstawie jedynie niejasnych podejrzeń o koronawirusa lub czystej troski, to oczywiście może to zrobić. W takim przypadku musi on jednak nadal wypłacać wynagrodzenie (§ 615 BGB) i nie może też bez wyraźnej zgody korzystać z kont godzinowych pracowników.

Co się stanie, gdy zamknięte zostaną granice?

Jeśli nie możesz dotrzeć do swojego miejsca pracy w Niemczech, skontaktuj się z pracodawcą i poinformuj go o tym. Omów z nim możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją.

Skontaktuj się z poradnią, aby dowiedzieć się o swoich możliwościach, prawach i obowiązkach.

Źródła i dalsze informacje:

https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada

https://igbce.de/igbce/was-beschaeftigte-zum-coronavirus-wissen-sollten-34184

Informacje i doradztwo:

www.eures-triregio.eu www.babs.sachsen.de

 

Poradnie w Saksonii:

EURES-TriRegio

Kristian Kunz, DGB Rechtsschutz GmbH
Telefon: +49 351 8503490
E-Mail: Kristian.Kunz@dgbrechtsschutz.de
Języki: niemiecki, angielski

Sebastian Klähn, koordynator EURES-TriRegio
Tel.: +49 351 8633116
Mail: sebastian.klaehn@dgb.de
Języki: niemiecki, angielski, polski, czeski

 

BABS - Poradnia dla zagranicznych pracowników w Saksonii

Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
Mail: leona.blahova@babs-online.eu
Języki: niemiecki, czeski, słowacki, angielski

Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Języki: niemiecki, słowacki, polski, czeski, angielski

Paulina Krimmling
Tel.: +49 341 68413085
Mail: paulina.krimmling@babs-online.eu
Języki: niemiecki, polski, angielski

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 10.6.2020.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Volby rad zaměstnanců 2022. Rady zaměstnanců – důležití aktéři v Německu!
Od 1. března do 31. května 2022 v Německu proběhnou volby rad zaměstnanců. V desetitisících podniků si zaměstnanci zvolí své zástupkyně a zástupce v radách zaměstnanců. Rada zaměstnanců je orgánem zastupujícím zájmy zaměstnankyň a zaměstnanců vůči zaměstnavateli a zajišťuje tak spolurozhodování a demokracii na pracovišti. weiterlesen …
Artikel
Zabezpieczenie społeczne w Niemczech, w Polsce i w Czechach
Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku rodzinnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego czy ubezpieczenia wypadkowego. Dotyczy to w szczególności pracowników przygranicznych, mieszkających w jednym kraju i pracujących w drugim. Na tej stronie w sposób krótki i konkretny odpowiadamy na najważniejsze pytania. weiterlesen …
Artikel
Betriebsratswahl 2022: Betriebsräte – Wichtige Akteure in Deutschland!
Vom 1. März bis zum 31. Mai 2022 finden in Deutschland Betriebsratswahlen statt. In zehntausenden Betrieben wählen die Beschäftigten ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Betriebsrat. Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber Arbeitgebern – und sorgt für Mitbestimmung und Demokratie im Betrieb. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten