Deutscher Gewerkschaftsbund

05.06.2013

IGR Elbe-Neiße: Mobilität fair gestalten!

 

Offener Brief zum Vorschlag für eine Richtlinie zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Ent­sendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen KOM (2012)131

Derzeit wird im Europäischen Parlament die sog. Richtlinie zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen verhandelt, mit der die Entsenderichtlinie ergänzt werden soll.

Der IGR Elbe-Neiße setzt sich bereits seit vielen Jahren für die Verbesserung der Arbeitssituation mobiler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein und mahnt eine Überarbeitung der Entsenderichtlinie an, um Missbrauch zu bekämpfen.

Anstatt gegen die unhaltbaren Zustände in der Europäischen Union vorzugehen, indem die Rechte entsandter Beschäftigter gestärkt und Kontrollen gegen missbräuchliche Entsendefirmen verschärft und ausgeweitet werden, drohen mit der Durchsetzungsrichtlinie nun weitere Verschlechterungen. Scheinbar will die Europäische Kommission nicht die Beschäftigten schützen, sondern die Unternehmen - vor zu scharfen Kontrollen! 

Die Delegierten der gemeinsamen Konferenz des Interregionalen Gewerkschaftsrates (IGR) Elbe-Neiße aus Deutschland, Polen und Tschechien fordern die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und die Europäische Kommission auf, die Rechte mobiler Beschäftigter in Europa zu stärken und die Kontrollen gegen missbräuchliche Entsendung zu verschärfen. 

Damit die Durchsetzungsrichtlinie Fortschritte für die Beschäftigten bringt, müssen zumindest die folgenden Forderungen umgesetzt werden:

 • Wirksame Kontrollen und Sanktionen zur Bekämpfung von Missbrauch
 • Klare Rechtsfolge bei Scheinentsendungen und Missbrauch durch Briefkastenfirmen
 • Wirksame Generalunternehmerhaftung
 • Information und Beratung von entsandten Beschäftigten

Für die Gewerkschaften ist die soziale Gestaltung des Binnenmarktes und die Entsenderichtlinie ein Kernthema. Wir werden uns weiterhin für eine Soziale Fortschrittsklausel in den Europäischen Verträgen und eine Revision der Entsenderichtlinie stark machen. 

 

List otwarty w sprawie propozycji dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług KOM (2012)131

Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają negocjacje tzw. dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która stanowić ma uzupełnienie dyrektywy o delegowaniu pracowników.

MRZ Łaba-Nysa już od wielu lat angażuje się na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia mobilnych pracowników i apeluje o zmianę dyrektywy o delegowaniu pracowników, w celu zwalczania nadużyć.

Zamiast przeciwdziałać tym niesłychanym warunkom w Unii Europejskiej, wzmacniając prawa pracowników delegowanych oraz zaostrzając i rozszerzając kontrole nieuczciwych firm delegujących, dyrektywa wykonawcza grozi nam teraz dalszym pogarszaniem warunków. Najwyraźniej Komisja Europejska nie chce chronić zatrudnionych, tylko przedsiębiorstwa – przed zbyt surowymi kontrolami!

Delegaci wspólnej konferencji Międzyregionalnej Rady Związkowej (MRZ) Łaba-Nysa z Polski, Niemiec i Czech wzywają posłów do Parlamentu Europejskiego, państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską do wzmocnienia praw pracowników mobilnych w Europie i zaostrzenia kontroli nadużyć przy delegowaniu pracowników.

Aby dyrektywa wykonawcza przyniosła postępy dla zatrudnionych, należy zrealizować co najmniej następujące postulaty:

 • Skuteczne kontrole i sankcje w celu zwalczania nadużyć
 • Jasne konsekwencje prawne w przypadku pozornego delegowania i nadużyć przedsiębiorstw działających na zasadzie skrzynki pocztowej
 • Skuteczna odpowiedzialność generalnego wykonawcy
 • Informowanie pracowników delegowanych i doradzanie im

Dla związków zawodowych prospołeczne kształtowanie rynku wewnętrznego oraz dyrektywa o delegowaniu pracowników to tematy zasadnicze. Nadal będziemy angażować się na rzecz klauzuli postępu w sprawach społecznych w traktatach europejskich oraz na rzecz rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników.

 

Otevřený dopis k návrhu směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, KOM (2012)131

Aktuálně se v Evropském parlamentu projednává tzv. směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která má stávající směrnici o vysílání pracovníků doplnit.

MEROR Labe-Nisa se už mnoho let zasazuje za zlepšení pracovní situace mobilních pracovníků a urguje přepracování směrnice o vysílání pracovníků, aby se zabránilo dalšímu zneužívání režimu vysílání.

Místo toho, aby se prostřednictvím posílení práv vyslaných pracovníků a zpřísnění a rozšíření kontrol vysílajících firem, které obcházejí platné předpisy, zakročilo proti tomuto neúnosnému stavu vládnoucímu v Evropské unii, přináší nová směrnice o prosazování hrozbu dalšího zhoršení aktuálního stavu. Zdá se, že Evropská komise nechce chránit pracovníky, nýbrž pouze podniky, a sice před příliš přísnými kontrolami!

Delegáti společné konference Meziregionální odborové rady (MEROR) Labe-Nisa z České republiky, Německa a Polska vyzývají poslance Evropského parlamentu, členské státy Evropské unie a Evropskou komisi, aby posílili práva mobilních pracovníků v Evropě a zpřísnili kontroly zaměřené proti zneužívání vysílání pracovníků.

Má-li nová směrnice o prosazování přinést pokrok z hlediska zaměstnanců, musí být implementovány přinejmenším tyto požadavky:

 • Účinné kontroly a sankce pro boj proti zneužívání
 • Jasné právní následky v případech fiktivního vysílání pracovníků a zneužívání režimu vysílání fiktivními společnostmi typu „poštovní schránky“
 • Účinná odpovědnost generálního dodavatele
 • Informace a poradenství pro vyslané pracovníky

Sociální nastavení společného vnitřního trhu a směrnice o vysílání pracovníků je z hlediska odborů jedním z hlavní témat. I nadále se budeme zasazovat za začlenění Protokolu o sociálním pokroku do Evropských smluv a za revizi směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Deutsche, Polen, Tschechen: Gewerkschafter zur Europawahl
Aus Polen? Deutschland? Tschechien? Unter Gewerkschaftsmitgliedern spielt daskeine Rolle. Im Zeichen der bevorstehenden Europawahl Ende Mai treffen sich am 12./13. April Mitglieder des interregionalen Gewerkschaftsrats (IGR) Elbe-Neiße in Dresden."Europa.Jetzt aber richtig!" ist ihr Motto, Solidarität ist ihr Thema. Und Austausch darüber, wie sich die Arbeitsbedingungen in den drei Ländern verbessern lassen. Der IGR Elbe-Neiße ist einer von 45 Interregionalen Gewerkschaftsräten in Europa. weiterlesen …
Artikel
Sociální zabezpečení v Německu, v Polsku, v Česku
Nástup do zaměstnání v sousedním státě je spojen s mnoha otázkami ohledně zdravotního pojištění, příspěvků na děti, důchodového pojištění či úrazového pojištění zaměstnanců. Platí to zejména pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují v jedné zemi a bydlí v jiné zemi. Na této stránce jsou stručně a konkrétně zodpovězeny nejdůležitější otázky. weiterlesen …
Artikel
Soziale Sicherheit in Deutschland, Polen und Tschechien
Bei der Aufnahme einer Arbeit im Nachbarland, entstehen viele Fragen. Zur Krankenversicherung, zum Kindergeld, zur Rentenversicherung oder zur Unfallversicherung. Das gilt besonders für Grenzgänger, die in einem Land arbeiten und in einem anderen Land wohnen. Auf dieser Seite werden die wichtigsten Fragen kurz und konkret beantwortet. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten