Deutscher Gewerkschaftsbund

Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa

IGR

Inicjatywa transgraniczna

Międzyregionalna Rada Związkowa (MRZ) Łaba - Nysa jest wspólną, transgraniczną inicjatywą Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność, OPZZ Dolny Śląsk, Czesko - Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych ČMKOS Północne Czechy i DGB Region Saksonia.

Rada utworzona została w kwietniu 1993 r. w Szklarskiej Porębie i jest jedną z istniejących obecnie 45 międzyregionalnych rad związkowych w Europie.


Wyrównanie społeczne dla regionu

Międzyregionalne rady związkowe rozumieją się jako podmioty działające w regionach przygranicznych i są zrzeszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Celem priorytetowym MRZ Łaba – Nysa jest wniesienie wkładu do wyrównania stosunków pracy i życia mieszkających w regionie ludzi oraz podejmowanie wysiłków, aby Trójstyk stał się modelowym regionem partnerstwa społecznego i partycypacji społecznej.


Partnerzy MRZ Łaba-Nysa

  • angażuje się na rzecz transgranicznej kooperacji reprezentując interesy pracowników na pograniczu,
  • opracowuje transgraniczne koncepcje rozwiązywania problemów regionalnych,
  • opracowuje wspólne stanowiska uczestniczących w niej związków zawodowych odnośnie ważnych kwestii dotyczących regionu, jak np. bezrobocie, zmiany strukturalne, transgraniczne stosunki pracy, różnice płacowe, środowisko,
  • wskazuje na problemy regionu na szczeblu europejskim,
  • organizuje spotkania i wymianę pracowników oraz związkowców z uczestniczących krajów
  • oraz wspomaga międzyregionalną współpracę młodzieży i wspólne działania młodych związkowców.
 

 

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Niemcy
Markus Schlimbach DGB Region Saksonia wiceprzewodniczący
Jan Otto IG Metall biuro Budziszyn członek Prezydium
Ines Kuche ver.di Region Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia członek Prezydium
Polska
Andrzej Otrᶒba OPZZ Dolny Śląsk wiceprzewodniczący
Franciszek Kopeć NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Bogusław Wojtas NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Czechy
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK przewodniczący
Miroslav Tlapák SčSOO DP członek Prezydium
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK członek Prezydium

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa - 2019

Präsidium

od lewej do prawej: Andrzej Otrᶒba, przewodniczący OPZZ Dolny Śląsk, Markus Schlimbach, przewodniczący DGB Saksonia, Bogusław Wojtas, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Franciszek Kopeć, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Josef Slunečka, przewodniczący SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Brakuje: Jan Otto, pierwszy pełnomocnik IG Metall Budziszyn, Ines Kuche, wicekierownik Regionu ver.di Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia.

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2020
Od 1. ledna 2020 činí výše zákonné minimální mzdy v Německu 9,35 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje několik odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i na ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná. weiterlesen …
Artikel
Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2020 r. w Niemczech
Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustawowa płaca minimalna wynosi w Niemczech 9,35 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. Obowiązują dla wszystkich zakładów branży - również tych, które nie są związane układem zbiorowym. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2020 in Deutschland
Seit dem 1. Januar 2020 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,35 Euro. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten