Deutscher Gewerkschaftsbund

Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa

IGR

Inicjatywa transgraniczna

Międzyregionalna Rada Związkowa (MRZ) Łaba - Nysa jest wspólną, transgraniczną inicjatywą Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność, OPZZ Dolny Śląsk, Czesko - Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych ČMKOS Północne Czechy i DGB Region Saksonia.

Rada utworzona została w kwietniu 1993 r. w Szklarskiej Porębie i jest jedną z istniejących obecnie 45 międzyregionalnych rad związkowych w Europie.


Wyrównanie społeczne dla regionu

Międzyregionalne rady związkowe rozumieją się jako podmioty działające w regionach przygranicznych i są zrzeszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Celem priorytetowym MRZ Łaba – Nysa jest wniesienie wkładu do wyrównania stosunków pracy i życia mieszkających w regionie ludzi oraz podejmowanie wysiłków, aby Trójstyk stał się modelowym regionem partnerstwa społecznego i partycypacji społecznej.


Partnerzy MRZ Łaba-Nysa

  • angażuje się na rzecz transgranicznej kooperacji reprezentując interesy pracowników na pograniczu,
  • opracowuje transgraniczne koncepcje rozwiązywania problemów regionalnych,
  • opracowuje wspólne stanowiska uczestniczących w niej związków zawodowych odnośnie ważnych kwestii dotyczących regionu, jak np. bezrobocie, zmiany strukturalne, transgraniczne stosunki pracy, różnice płacowe, środowisko,
  • wskazuje na problemy regionu na szczeblu europejskim,
  • organizuje spotkania i wymianę pracowników oraz związkowców z uczestniczących krajów
  • oraz wspomaga międzyregionalną współpracę młodzieży i wspólne działania młodych związkowców.
 

 

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Niemcy
Markus Schlimbach DGB Region Saksonia wiceprzewodniczący
Jan Otto IG Metall biuro Budziszyn członek Prezydium
Ines Kuche ver.di Region Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia członek Prezydium
Polska
Andrzej Otrᶒba OPZZ Dolny Śląsk wiceprzewodniczący
Franciszek Kopeć NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Bogusław Wojtas NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Czechy
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK przewodniczący
Miroslav Tlapák SčSOO DP członek Prezydium
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK członek Prezydium

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa - 2019

Präsidium

od lewej do prawej: Andrzej Otrᶒba, przewodniczący OPZZ Dolny Śląsk, Markus Schlimbach, przewodniczący DGB Saksonia, Bogusław Wojtas, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Franciszek Kopeć, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Josef Slunečka, przewodniczący SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Brakuje: Jan Otto, pierwszy pełnomocnik IG Metall Budziszyn, Ines Kuche, wicekierownik Regionu ver.di Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia.

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022
Zákonná minimální mzda se od 1. října zvyšuje na 12 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje řada odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví. weiterlesen …
Artikel
Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2022 r. w Niemczech
W Niemczech obowiązuje powszechna ustawowa płaca minimalna jako dolna granica. Z dniem 1.10.2022 wzrasta ona do 12 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2022 in Deutschland
In Deutschland gibt es einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn als Untergrenze. Am 1.10.2022 wird er auf 12 Euro angehoben! Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. weiterlesen …