Deutscher Gewerkschaftsbund

15.02.2022

Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2022 r. w Niemczech

Od 1.1.2022 ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,82 euro. Z dniem 1.7.2022 wzrasta ona do 10,45 euro. Dnia 1.10.2022 ma zostać podniesiona do 12 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. Obowiązują dla wszystkich zakładów branży - również tych, które nie są związane układem zbiorowym.

Jak regulowana jest wysokość wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia jest albo uregulowana w układach zbiorowych pracy, albo negocjowana z pracodawcą. Dotyczy to również wypłat specjalnych, np. trzynastej pensji. W Niemczech obowiązują wiążące płace minimalne, poniżej których wynagrodzenie wypłacane przez twojego pracodawcę nie może spaść.

Powszechna ustawowa płaca minimalna

Istnieje ustawowa płaca minimalna w wysokości 9,82 euro za godzinę pracy. Z dniem 1.7.2022 wzrasta ona do 10,45 euro. Dnia 1.10.2022 ma zostać podniesiona do 12 euro. Wyjątek stanowi obecnie młodzież poniżej 18 lat, określone grupy stażystów, uczniów zawodu oraz zarejestrowani w Niemczech długotrwale bezrobotni. Więcej informacji o wyjątkach: www.dgb.de pod hasłem: „Płaca minimalna”

Branżowe płace minimalne z układów zbiorowych

Dla pewnych prac obowiązują branżowe płace minimalne z układów zbiorowych, które przewyższają ustawową płacę minimalną. Układy zbiorowe zawierające stawki poniżej ustawowej płacy minimalnej są niedopuszczalne. Wyjątki od ustawowej płacy minimalnej nie obowiązują w przypadku płac minimalnych z układów zbiorowych! Dotyczą one wszystkich zakładów branży – także tych niezwiązanych układem zbiorowym.

Uwaga: Płaca minimalna obowiązuje za każdą godzinę pracy nawet wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie osiągniętej wydajności. Te tzw. porozumienia o wynagrodzeniu akordowym/ jednostkowym są dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy nie wynosi mniej niż ustawowa płaca minimalna lub płace minimalne z układu zbiorowego. To oznacza, że sprzątaczka za każdą godzinę pracy musi dostać płacę minimalną dla branży sprzątania budynków, niezależnie od tego, ile pokoi czy metrów kwadratowych wysprząta.

W przypadku regularnej wypłaty wynagrodzenia pracodawca musi wręczać pracownikom pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych rodzajów dokonanych potrąceń.

Wskazówka: Dokumentuj przepracowane godziny i jeśli możliwe, dawaj ten dokument do podpisu pracodawcy. Przy rozliczaniu wynagrodzenia zwracaj uwagę na to, czy płaca minimalna wypłacana jest za wszystkie przepracowane godziny i zwracaj się do swej organizacji związkowej, jeśli w rozliczeniu coś się nie zgadza.

 

Płace minimalne w Niemczech:

Placa minimalne

DGB Sachsen

 

Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2022 in Deutschland

Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022

 

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 27.12.2021.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022
Od 1. 1. 2022 činí výše zákonné minimální mzdy v Německu 9,82 €/hod. Kromě zákonné minimální mzdy existuje několik odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i na ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2022 in Deutschland
Ab dem 1.1.2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,82 €. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. weiterlesen …
Artikel
Zabezpieczenie społeczne w Niemczech, w Polsce i w Czechach
Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku rodzinnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego czy ubezpieczenia wypadkowego. Dotyczy to w szczególności pracowników przygranicznych, mieszkających w jednym kraju i pracujących w drugim. Na tej stronie w sposób krótki i konkretny odpowiadamy na najważniejsze pytania. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten