Deutscher Gewerkschaftsbund

15.10.2020
Stan 18.3.2022

Wjazd do Niemiec: Ważne informacje dla zatrudnionych z Polski, którzy pracują w Saksonii

Uwaga: Niniejsza strona informacyjna jest aktualizowana po nastąpieniu zmian.

Na tej stronie informujemy o warunkach wjazdu dla pracowników przygranicznych, którzy pracują w Saksonii a wjeżdżają z Polski. Ponieważ przepisy bardzo szybko się zmieniają, sprawdzaj informacje regularnie.


Wjazd z Polski do Niemiec - aktualne wskazówki:

Od 26.02.2022, godz. 24:00 (=27.02.2022, godz. 0:00) Polska nie jest już uważana w Niemczech za obszar wysokiego ryzyka. Tym samym zmieniają się regulacje wjazdowe. Nie ma już obowiązkowej kwarantanny, a wjazdu nie trzeba już rejestrować. Nadal obowiązuje obowiązek okazania zaświadczenia. Dla niektórych grup istnieją jednak wyjątki. 

Pracownicy przygraniczni są wyłączeni z obowiązku okazania zaświadczenia. Czyli nie muszą przedkładać dowodu zaszczepienia, ozdrowienia czy testu.

Ważne: W razie kontroli musisz być w stanie udowodnić, że jesteś pracownikiem przygranicznym, a Twoja praca jest pilnie potrzebna do podtrzymania procesów zakładowych. W tym celu wystarczy pismo od pracodawcy.

W dniu 13.05.2021 weszło w życie zaktualizowane rozporządzenie w sprawie wjazdu w związku z koronawirusem. Oznacza to, że obowiązki w zakresie rejestracji, dokumentowania i izolacji przy wjeździe do Niemiec regulowane są jednolicie dla całych Niemiec. Czyli nie ma już różnych przepisów w zależności od kraju związkowego. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 28.4.2022.

Uwaga:

Zwracajcie uwagę również na regulacje w krajach związkowych i powiatach. Nie dotyczą one wjazdu, ale wszystkich osób przebywających w tych krajach związkowych i powiatach. Obowiązują one zatem również wszystkich pracujących tam zatrudnionych. Zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w miejscowości wykonywania pracy. Istnieją różne wymogi dotyczące przedstawiania dowodu szczepienia, ozdrowienia lub testu w zależności od kraju związkowego lub powiatu.

DO 19.03.2022

3G w miejscu pracy w Niemczech: Co zatrudnieni powinni wiedzieć.

W Niemczech w dniu 24.11.2021 wprowadzono nowe zasady. Zatrudnionych obowiązuje zasada 3G w zakładach pracy. W naszej krótkiej informacji odpowiadamy na najważniejsze pytania. https://sachsen.dgb.de/-/bWQ

OD 20.03.2022

Nowe regulacje dot. BHP w związku z koronawirusem

W dniu 20.03.2022 przestaje obowiązywać zasada 3G w miejscu pracy. W związku z tym nie ma już zasadniczego obowiązku przedstawiania dowodu szczepienia, ozdrowienia lub testu w celu wejścia na teren zakładu pracy. Ponadto od 20.03.2022 obowiązują nowe przepisy rozporządzenia o ochronie pracy w związku z koronawirusem. Pracodawca nie jest już zasadniczo zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym pracy zdalnej ani do bezpłatnych dwóch szybkich testów tygodniowo. Nowe regulacje dot. BHP w związku z koronawirusem


Wjazd do Niemiec

Informacje dotyczące obowiązku rejestracji, kwarantanny i dokumentacji w Niemczech:

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni nie byłaś/byłeś na obszarze wysokiego ryzyka lub obszarze występowania wariantów wirusa, musisz przy wjeździe do Niemiec posiadać zaświadczenie o teście, ozdrowieniu czy zaszczepieniu. Nie masz tego obowiązku, gdy należysz do określonej grupy osóbPracownicy przygraniczni są taką grupą osób. Pracownicy przygraniczni mogą wjeżdżać do Niemiec bez zaświadczenia, jeżeli nie mają żadnych objawów. Dzieci poniżej 12. roku życia również nie potrzebują zaświadczenia.

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywał/a Pan/i w obszarze, który w chwili wjazdu opublikowany jest przez Instytut Roberta Kocha jako obszar wysokiego ryzyka lub obszar występowania wariantów wirusa, to przed dokonaniem wjazdu do Niemiec jest Pan/i zobowiązany/a do wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu i do udania się kwarantannę.

Obszary wysokiego ryzyka oraz obszary występowania wariantów wirusa znajdziesz na stronie RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Rejestracji dokonuje się elektronicznie przed wjazdem pod adresem https://www.einreiseanmeldung.de

Pracownicy przygraniczni są zwolnieni z obowiązku rejestracji i kwarantanny, jeżeli ich działalność jest pilnie potrzebna do podtrzymania procesów operacyjnych. Muszą 2 razy w tygodniu przedłożyć wynik testu, jeśli nie mają zaświadczenia o zaszczepieniu lub ozdrowieniu. Dojeżdżający tygodniowo muszą przedkładać jeden wynik testu.

Obowiązek kwarantanny: Kwarantanna musi nastąpić na własny koszt niezwłocznie po wjeździe. W przypadku wjazdu z obszarów wysokiego ryzyka okres ten trwa 10 dni. W przypadku przetestowanych, ozdrowieńców i zaszczepionych, kwarantanna kończy się wraz z przekazaniem organowi dokumentu o teście, ozdrowieniu lub zaszczepieniu. Test może nastąpić najwcześniej 5 dni po wjeździe. Czyli skrócenie kwarantanny możliwe jest dopiero po 5 dniach. W przypadku dzieci poniżej 12 lat kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach od wjazdu lub wraz z przedłożeniem wyniku testu przed upływem 5 dni. Kwarantanna nie obowiązuje dzieci poniżej 6 lat. W przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa kwarantanna trwa 14 dni i niemożliwe jest jej skrócenie.

Obowiązek udokumentowania: Dokument o teście, ozdrowieniu lub zaszczepieniu musi być dostępny w momencie wjazdu.. Zaświadczenia te muszą być wystawione w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. Mogą być dostępne w formie fizycznej lub cyfrowej. Szczegóły dotyczące zaświadczeń uregulowane są w ustawie o ochronie przed zakażeniami.

Jako dokument testu uważa się zaświadczenie o braku występowania infekcji. Test nie może być starszy niż 24 godziny. Jeżeli test przeprowadzono za granicą, to nie może mieć więcej niż 48 godzin. Nie uznaje się autotestów. Testy mogą być również przeprowadzane lub nadzorowane w ramach zakładowego badania przez personel posiadający niezbędne przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie. W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa konieczny jest test PCR.

Jako zaświadczenie o ozdrowieniu uznaje się dowód wcześniejszego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jeżeli od czasu odnośnego testu minęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 90 dni.

Jako zaświadczenie o zaszczepieniu uznaje się dowód, że zostało się w pełni zaszczepionym przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną w Unii Europejskiej. Szczegóły znajdziesz w ustawie o ochronie przed zakażeniami lub tutaj Aktualne informacje dla podróżnych – Federalne Ministerstwo Zdrowia

Osoby zobowiązane do rejestracji wjazdu muszą przedłożyć właściwemu organowi dowód ozdrowienia, dowód zaszczepienia lub dowód testu, korzystając z portalu wjazdowego.

Wjazd do Niemiec (NIE z obszaru wysokiego ryzyka lub obszaru występowania wariantów wirusa)

Einreise normales Gebiet Beschäftigte

DGB Sachsen

Einreise normales Gebiet Familie

DGB Sachsen

WSKAZÓWKA: Jeśli są kontrole, musicie być w stanie udowodnić, że jesteście pracownikami przygranicznymi. Miejcie ze sobą zaświadczenie od pracodawcy, Pendlerkarte lub ksero umowy o pracę.


Kto w ciągu ostatnich 10 dni przebywał w obszarze o wysokiej zachorowalności lub obszarze występowania wariantów wirusa i chce jechać do pracy do Niemiec jako pracownik przygraniczny, może wjechać tylko wtedy, gdy jego praca jest pilnie konieczna do podtrzymania procesów operacyjnych i dwa razy w tygodniu musi przedkładać test, jeżeli nie ma zaświadczenia o zaszczepieniu lub ozdrowieniu. Osoby dojeżdżające do pracy raz w tygodniu potrzebują tylko testu. Należy mieć te dokumenty przy sobie na wypadek kontroli.

Wskazówka dotycząca tabel:

Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna dotyczy wszystkich osób, które nie należą do żadnej grupy objętej wyjątkiem. Przedkładając zaświadczenie o ozdrowieniu lub zaszczepieniu można natychmiast skrócić kwarantannę. Przy pomocy testu można ją jednak skrócić najwcześniej po 5 dniach.

Osoby zobowiązane do rejestracji wjazdu muszą przedłożyć właściwemu organowi dowód ozdrowienia, dowód zaszczepienia lub dowód testu, korzystając z portalu wjazdowego.

Dzieci poniżej 12. roku życia co do zasady również podlegają obowiązkowi kwarantanny. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których pobyt objęty jest wyjątkiem (np. odwiedziny krewnych 1. stopnia do 72 godzin).

W skrócie dla pracowników przygranicznych: Jesteś zwolniony z wymogu kwarantanny i z wymogu rejestracji. Jednakże celem wjazdu musisz udokumentować pełne zaszczepienie, ozdrowienie lub dwa negatywne testy w tygodniu. Jeśli nie jesteś zaszczepiony lub ozdrowiały i codziennie dojeżdżasz przez granicę, potrzebujesz dwóch testów tygodniowo. Wynik testu nie musi być dostępny w momencie wjazdu; test może być też przeprowadzony w zakładzie. Jeśli nie jesteś zaszczepiony lub ozdrowiały, a dojeżdżasz do pracy co tydzień, a tym samym wjeżdżasz do Niemiec tylko raz w tygodniu, to potrzebujesz tylko jednego testu. Można go też wykonać po wjeździe, w zakładzie.

Wjazd do Niemiec po pobycie na obszarze wysokiego ryzyka

Einreise Hochrisikogebiet Beschäftigte

DGB Sachsen

Einreise Hochrisikogebiet Familie

DGB Sachsen

Wszystkie informacje znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie wjazdu w związku z koronawirusem Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) (bundesgesundheitsministerium.de)

Zwracajcie uwagę na panujący w Saksonii obowiązek wykonywania testów przez wszystkich zatrudnionych powracających z urlopu. 

Ale przy wjeździe do Niemiec po urlopie uważajcie na to, że liczą się wasze pobyty z ostatnich 10 dni.

Dla wyjaśnienia: musicie zwracać uwagę na zaklasyfikowanie wszystkich krajów i regionów, w których przebywaliście przez ostatnie 10 dni przed wjazdem do Niemiec. Kto przebywał na urlopie w obszarze wysokiego ryzyka lub obszarze występowania wariantów wirusa i po powrocie do Polski chce jechać do Niemiec jako pracownik przygraniczny, może wjechać tylko wtedy, gdy jego praca jest pilnie konieczna do podtrzymania procesów operacyjnych i dwa razy w tygodniu musi przedkładać test, jeżeli nie ma zaświadczenia o zaszczepieniu lub ozdrowieniu. Obowiązuje to przez 10 dni. Zawsze decydujące jest to, gdzie przebywaliście w ciągu ostatnich 10 dni.

 

UWAGA: W Niemczech obowiązują odrębne przepisy dla pracowników sezonowych, którzy wjeżdżają do kraju z obszaru ryzyka do pracy na okres co najmniej trzech tygodni i są zakwaterowani w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 18.3.2022

Redakcja: Anna Bernstorf

Niniejsza publikacja została współfinansowana z Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022
Od 1. 1. 2022 činí výše zákonné minimální mzdy v Německu 9,82 €/hod. Kromě zákonné minimální mzdy existuje několik odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i na ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2022 in Deutschland
Ab dem 1.1.2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,82 €. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. weiterlesen …
Artikel
3G am Arbeitsplatz in Deutschland: Was Beschäftigte wissen sollten!
In Deutschland wurden am 24.11.2021 neue Regelungen eingeführt. Für Beschäftigte gilt 3G in Arbeitsstätten. Wir beantworten in dieser kurzen Information die wichtigsten Fragen. Die Information steht in deutscher, tschechischer, polnischer und rumänischer Sprache zur Verfügung. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten