Deutscher Gewerkschaftsbund

15.10.2020
Stan 01.04.2021, godz. 21:00

Ważne informacje dla zatrudnionych z Polski, którzy pracują w Saksonii

Uwaga: Niniejsza strona informacyjna jest aktualizowana po nastąpieniu zmian.

Na tej stronie informujemy o warunkach wjazdu dla pracowników przygranicznych, którzy pracują w Saksonii a wjeżdżają z Polski. Ponieważ przepisy bardzo szybko się zmieniają, sprawdzaj informacje regularnie.

********************************************

Niemcy w dniu 19.03.2021 zaklasyfikowały Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności. Tym samym zmieniają się warunki dla zatrudnionych wjeżdżających do pracy do Niemiec. Zmiany obowiązują od dnia 20.03.2021, godz. 24:00.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu federalnego w sprawie wjazdów, już w momencie wjazdu należy posiadać test, który nie może być starszy niż 48 godzin. Ważny jest moment wykonania wymazu, a nie przekazania wyniku. W SAKSONII należy wykonywać dwa testy tygodniowo, można również wykonać test bezpośrednio po wjeździe, ale przed podjęciem pracy.

UWAGA: Zmiana wyjątku od obowiązku kwarantanny dla pracowników przygranicznych z obszarów o wysokiej zachorowalności (Polska). Od dnia 1.4.2021 trzeba poddawać się testom 3 razy w tygodniu, aby być zwolnionym z obowiązku kwarantanny.

Zwróć się do swego pracodawcy, czy sam przeprowadza testy w zakładzie, czy też zorganizuje dla Ciebie możliwość wykonania testu i pokryje koszty. Twój pracodawca może wystąpić do władz Saksonii o dofinansowanie w wysokości 10 euro na test. Niestety nie jest możliwe złożenie samemu takiego wniosku o dofinansowanie.

Nie ma zamkniętych granic z Polską i nadal obowiązują wyjątki od obowiązku kwarantanny w Saksonii. Dowiaduj się regularnie.

Co powinnaś/powinieneś mieć przy sobie: umowę o pracę, negatywny wynik testu, cyfrową deklarację wjazdu (jeśli wymagana).

Należy przestrzegać następujących informacji dotyczących wjazdu do Saksonii z obszarów o wysokiej zachorowalności. Obowiązują regulacje rozporządzenia rządu federalnego w sprawie wjazdów, w powiązaniu z rozporządzeniami ogólnymi w Saksonii dotyczącymi rejestracji wjazdu i obowiązkowych testów oraz saksońskimi rozporządzeniami w sprawie kwarantanny. Dla określonych grup osób istnieją wyjątki od obowiązku kwarantanny (np. pracownicy przygraniczni).

Zapoznaj się również ze szczegółami dotyczącymi Ciebie. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni byłaś/byłeś na obszarze występowania wariantów wirusa, to obowiązują odrębne regulacje i praktycznie brak jest wyjątków od obowiązku kwarantanny. Patrz poniżej.

Rozporządzenie w sprawie wjazdu zmieniono z dniem 30.03.2021. Pracownicy przygraniczni muszą raz w tygodniu dokonać cyfrowej rejestracji. Również wtedy, gdy wjeżdżają na mniej niż 24 godziny.

Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje.

 

*****************************************************

Wersja krótka:

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni nie byłaś/byłeś na obszarze ryzyka, to możesz wjeżdżać bez ograniczeń. Bez kwarantanny i bez przedkładania negatywnego testu na COVID-19.

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni byłaś/byłeś na obszarze ryzyka, to z reguły istnieje obowiązek kwarantanny. Bez kwarantanny wjechać możesz tylko wtedy, gdy należysz do określonej grupy osób i nie masz objawów choroby. Pracownicy przygraniczni są taką grupą osób. Pracownicy przygraniczni mogą wjeżdżać do Saksonii bez kwarantanny, jeżeli nie mają żadnych objawów. Obowiązuje to również wtedy, gdy mieszkasz na obszarze ryzyka.

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni byłaś/byłeś na obszarze występowania wariantów wirusa, to obowiązują odrębne regulacje i praktycznie brak jest wyjątków od obowiązku kwarantanny. Patrz poniżej.

Uwaga: Nawet jeżeli kwalifikujesz się do jednego z wyjątków od obowiązku kwarantanny, może dotyczyć Cię obowiązek rejestracji przyjazdu oraz obowiązek przedłożenia testu na COVID-19.

Obowiązujący w Saksonii opis grup osób wraz z wyjątkami od obowiązku kwarantanny oraz informacjami o obowiązkowych testach znajdziesz na niniejszej stronie.

Obszary ryzyka: Obszary ryzyka, obszary o wysokiej zachorowalności oraz obszary występowania wariantów wirusa znajdziesz na stronie RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Ważne uwagi: Granice nie są zamknięte. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących odstępów i noszenia maski. Uprasza się o podejmowanie tylko niezbędnych podróży. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach.

Informacje dotyczące cyfrowej deklaracji wjazdu w Niemczech:

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywał/a Pan/i w jednym z obszarów ryzyka wymienionych w informacji opublikowanej przez Instytut Roberta Kocha na stronie https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html to przed dokonaniem wjazdu do Niemiec jest Pan/i zobowiązany/a do wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu.

Z obowiązku tego wyłączone są następujące grupy osób:

 • osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar ryzyka, nie mając tam postoju,
 • osoby wjeżdżające do Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych,
 • osoby, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiadującymi przebywały w obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godziny, lub które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec na mniej niż 24 godziny,
 • osoby, które ze względów zawodowych wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec w związku z przewozem przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osób, towarów lub dóbr,
 • Pracownicy przygraniczni muszą raz w tygodniu dokonać cyfrowej rejestracji. Również wtedy, gdy wjeżdżają na mniej niż 24 godziny.

Właściwie przy pomocy deklaracji wjazdu ma być monitorowana kwarantanna. W krajach związkowych istnieją dalsze wyjątki od obowiązku kwarantanny. Obowiązują one nadal!

Ale najwyraźniej według Federalnego Ministerstwa Zdrowia również ci, którzy są zwolnieni z obowiązku kwarantanny zgodnie z wyjątkami krajów związkowych, powinni złożyć cyfrową deklarację wjazdu.

Wniosek: Wyjątki od obowiązku kwarantanny poszczególnych krajów związkowych obowiązują nadal! Nie musisz iść na kwarantannę. Aby być jednak pewnym, że nie naruszasz zarządzenia Federalnego Ministerstwa Zdrowia przy rejestracji wjazdu, powinno się zarejestrować cyfrowo jeszcze przed wjazdem, jeśli nie należysz do jednego z wyżej wymienionych wyjątków.

UWAGA: W przypadku wjazdu z obszarów o wysokiej zachorowalności, rejestracji muszą dokonać też osoby, które ze względów zawodowych wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec w związku z przewozem przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osób, towarów lub dóbr. Wyżej wymieniony wyjątek w tym przypadku nie obowiązuje.

W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa, rejestracji muszą dokonać wszystkie osoby. Wyżej wymienione wyjątki w tym przypadku nie obowiązują.

Wskazówka: Napisz w dowolnym polu formularza cyfrowego, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kwarantanny kraju związkowego podlegasz pod jeden z wyjątków. Na przykład: wyjątek jako pracownik przygraniczny.

Tu znajdziesz FAQ Federalnego Ministerstwa Zdrowia

Niemiecki: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea/faq-dea.html

Polski: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/FAQ_polnisch.pdf

Tu przejdziesz do cyfrowej deklaracji wjazdu: https://www.einreiseanmeldung.de

Wersja długa: Szczegółowy opis przepisów

Dla osób wjeżdżających na teren Republiki Federalnej Niemiec, które w dowolnym momencie w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem przebywały na obszarze ryzyka, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami o kwarantannie właściwych krajów związkowych może istnieć obowiązek izolacji.

Konkretne przepisy są różnie uregulowane w rozporządzeniach krajów związkowych.

W krajach związkowych w przypadku wjazdu z obszarów ryzyka istnieją wyjątki od obowiązku kwarantanny dla określonych grup osób. Na przykład dla pracowników przygranicznych.

Regulacje w Saksonii od 01.04.2021:

Zgodnie z saksońskim rozporządzeniem w sprawie kwarantanny, osoby wjeżdżające do Saksonii z zagranicy, które przebywały w obszarze ryzyka w dowolnym momencie w ciągu 10 dni przed wjazdem, są zobowiązane do bezpośredniego udania się do swojego mieszkania lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania niezwłocznie po wjeździe i odizolowania się tam na stałe przez okres 10 od wjazdu lub 14 dni w przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa.

Poniżej znajdziesz dalsze informacje dotyczące obowiązku przedłożenia testu przy wjeździe oraz dokonania cyfrowej rejestracji wjazdu.

Kwarantanna może zostać skrócona negatywnym testem na COVID-19 najwcześniej po 5 dniach. Test można przeprowadzić najwcześniej 5 dni po wjeździe. Wynik musi zostać przedłożony urzędowi ds. zdrowia w ciągu 10 dni od wjazdu.  Test musi zostać przedłożony w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa nie jest możliwe skrócenie kwarantanny.

Ważne: Określone grupy osób wyłączone są z obowiązku kwarantanny! Pamiętaj jednak, że może istnieć obowiązek przeprowadzenia testu. Poniżej znajdują się informacje na temat obowiązku przeprowadzenia testu w Saksonii oraz zgodnie z rozporządzeniem rządu federalnego w sprawie wjazdów.

Z obowiązku kwarantanny także w przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa wyłączone są

 • osoby wjeżdżające do Saksonii tylko celem tranzytu i ponownie opuszczające Saksonię najszybszą drogą.
 • w przypadku pobytów w Niemczech lub w innym obszarze ryzyka na mniej niż 72 godziny oraz w przypadku przestrzegania należytych koncepcji ochrony i higieny: osoby, które ze względów zawodowych transgranicznie przewożą osoby lub towary transportem drogowym, kolejowym, wodnym lub powietrznym.
 • zatrudnieni w placówkach służby zdrowia i placówkach opiekuńczych pod warunkiem codziennego wykonywania testu.
 • pracownicy zakładów hodowli zwierząt użytkowych, którzy są niezbędni do utrzymania funkcjonowania tych zakładów. Warunkiem są codzienne testy, które powinien oferować pracodawca.
 • Pracownicy, których praca jest pilnie konieczna i niezbędna do utrzymania procesów zakładowych. Warunkiem są codzienne testy, które powinien oferować pracodawca. Przestrzeganie obowiązku przeprowadzania testów jest monitorowane przez pracodawcę i należy je udokumentować na żądanie właściwego organu ds. zdrowia; Wyjątek od obowiązku kwarantanny dotyczy pracowników tylko wtedy, gdy istnieje zaświadczenie starostwa powiatowego/miasta na prawach powiatu/dyrekcji szkoły/dyrekcji przedszkola/pracodawcy, że działalność danego pracownika jest pilnie konieczna i niezbędna do utrzymania procesów zakładowych. Zaświadczenie należy mieć przy sobie przy każdym wjeździe i okazywać na żądanie właściwym władzom lokalnym, organowi przez nie wyznaczonemu lub organowi odpowiedzialnemu za kontrolę policyjną ruchu transgranicznego.
 • Osoby wjeżdżające
  • z powodu odwiedzin krewnych pierwszego stopnia, małżonka lub partnera życiowego nienależącego do tego samego gospodarstwa domowego, lub z powodu wspólnej opieki lub prawa do kontaktów. Warunkiem jest codzienny test.
  • po dniu 20.03.2021: uczennice i uczniowie uczęszczający w Saksonii do szkoły oraz ich bezpośrednie osoby towarzyszące. Warunkiem jest codzienny test.
  • po dniu 20 marca 2021 r.: dzieci do opieki w placówce dziennej opieki nad dziećmi w Saksonii oraz ich bezpośrednie osoby towarzyszące. Dzieci są wyłączone z obowiązkowych testów. Warunkiem dla osoby towarzyszącej jest codzienny obowiązkowy test.
  • wjeżdżające z pilnych powodów humanitarnych, w szczególności na konieczne leczenie medyczne. Warunkiem jest codzienny test.

Przyczyny te należy w odpowiedni sposób uwiarygodnić.

Jeżeli nie przebywały na obszarach występowania wariantów wirusa, obowiązek kwarantanny nie obowiązuje między innymi

 • osób, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiednimi z uzasadnionego powodu przebywały na obszarze ryzyka przez okres krótszy niż 12 godzin lub wjechały na terytorium Niemiec na okres krótszy niż 12 godzin, a których pobyt nie służy lub nie służył celom zakupowym, prywatnemu uczestnictwu w imprezie kulturalnej, wydarzeniu sportowym, festynie publicznym lub w innym wydarzeniu rekreacyjnym.
 • pracowników przygranicznych, studentów i uczniów zawodu mających miejsce zamieszkania na obszarze ryzyka i udających się do Saksonii w trybie pilnym do celów wykonywania zawodu, studiów czy nauki i wracających do swego miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w tygodniu. To samo dotyczy osób mających w Saksonii swe miejsce zamieszkania i udających się na obszar ryzyka z wyżej wymienionych powodów.
 • w przypadku pobytów trwających krócej niż 72 godziny: osób wjeżdżających z powodu odwiedzin krewnych pierwszego stopnia, małżonka, partnera życiowego lub konkubenta nienależącego do tego samego gospodarstwa domowego, lub z powodu wspólnej opieki lub prawa do kontaktów.
 • załogi statków żeglugi śródlądowej, pod warunkiem podjęcia środków ostrożności celem unikania kontaktu, w szczególności unikania nieobowiązkowych zejść na ląd.

Jeżeli nie przebywały na obszarach występowania wariantów wirusa, obowiązek kwarantanny nie obowiązuje następujących osób, jeżeli zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wjazdów dysponują negatywnym wynikiem testu na COVID-19:

 • osób niebędących pracownikami przygranicznymi, które w trybie pilnym do celów wykonywania zawodu, studiów czy nauki wjeżdżają do Saksonii na czas ograniczony do 72 godzin, lub przebywały w obszarze ryzyka.
 • osób, których działalność jest nieodzowna dla funkcjonalności służby zdrowia. W szczególności lekarze, personel pielęgniarsko-opiekuńczy, personel medyczny i pracownicy opieki całodobowej.
 • Osoby wjeżdżające z powodu odwiedzin krewnych drugiego stopnia, pilnego leczenia lub opieki medycznej lub opieki nad osobami wymagającymi ochrony lub pomocy.

W uzasadnionych przypadkach właściwy urząd ds. zdrowia może na wniosek zezwolić na dalsze wyjątki w razie występowania istotnego powodu.

UWAGA: jeżeli masz objawy, to niniejsze wyjątki nie obowiązują. W przypadku występowania objawów zadzwoń do właściwej placówki w miejscu pobytu lub do swego lekarza. Placówki te wymienione są w rozporządzeniu.

Saksońskie rozporządzenie w sprawie kwarantanny

Obowiązek przeprowadzania testów w Saksonii od dnia 18.01.2021 zgodnie z saksońskim rozporządzeniem w sprawie kwarantanny

W Saksonii od dnia 18.01.20201 wprowadzono obowiązek przeprowadzania testów dla pracowników przygranicznych, studentów i uczniów zawodu z obszarów ryzyka. Muszą oni w odstępach tygodniowych przedkładać negatywny wynik testu. Testy mogą być przeprowadzane w centrach testowania, u lekarzy rodzinnych i specjalistów, w niektórych aptekach, w zakładach itp. Wystarczy szybki test. Testy z Polski są uznawane.

Nie trzeba przedkładać testu pierwszego dnia po wjeździe. Czyli możesz zrobić go też w Niemczech. Spytaj swego pracodawcę, czy sam przeprowadza testy w zakładzie lub czy przejmuje koszty testu. Dalsze informacje na temat możliwości wykonywania testów, zaświadczeń testów etc. znajdziesz tu https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html

Od dnia 17.03.2021 wprowadzono obowiązek poddawania się testom dla pracowników przygranicznych, osób studiujących i uczących się zawodu z obszarów o wysokiej zachorowalności. Aby być zwolnionym z obowiązku kwarantanny, osoby te muszą poddawać się testom trzy razy tygodniowo. Zwracaj uwagę również na poniższe regulacje dot. wjazdu.

Uwaga: Zalecamy przeprowadzenie testu w Niemczech, ponieważ w tym przypadku w razie pozytywnego wyniku testu i późniejszej kwarantanny ty lub twój pracodawca macie prawo do rekompensaty zgodnie z ustawą o ochronie przed infekcjami w Niemczech. Obecnie warunkiem koniecznym jest, aby kwarantanna została zarządzona przez niemiecki urząd ds. zdrowia. Nalegaj na zarządzenie kwarantanny niemieckiego urzędu ds. zdrowia. Zarządzenie polskiego urzędu lub zaświadczenie od polskiego lekarza nie jest wystarczające. Jeżeli masz objawy, jesteś uważany za chorego. Upewnij się, że zaświadczenie o niezdolności do pracy od lekarza zawiera diagnozę, a nie kwarantannę. W przypadku choroby obowiązuje dalsza wypłata wynagrodzenia przez pracodawcę, a następnie zasiłek chorobowy z kasy chorych. W przypadku kwarantanny, kasy chorych w Niemczech nie wypłacają świadczeń. Nie uznają zaświadczeń o niezdolności do pracy ze wskazaniem na kwarantannę.

Ten obowiązek testów odnosi się jedynie do wyjątku od obowiązku kwarantanny w Saksonii. Ponadto istnieje obowiązek testów w przypadku wjazdu do Niemiec i Saksonii, uregulowany w federalnym rozporządzeniu w sprawie wjazdów oraz w saksońskim rozporządzeniu ogólnym.

Obowiązkowe testy zgodnie z rozporządzeniem rządu federalnego w sprawie wjazdów dla obszarów ryzyka, obszarów o wysokiej zachorowalności i obszarów występowania wariantów wirusa

Rozporządzenie rządu federalnego w sprawie wjazdów weszło w życie dnia 14.01.2021. W rozporządzeniu tym rozróżnia się obszary ryzyka, obszary o wysokiej zachorowalności i obszary występowania wariantów wirusa.

Osoby wjeżdżające z obszarów ryzyka muszą w ciągu 48 godzin od wjazdu przedłożyć właściwemu urzędowi wynik testu. Wymaz musi być zrobiony maksymalnie 48 godzin przed wjazdem. Wynik musi zostać przedłożony w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Z obowiązku tego wyłączone są następujące grupy osób:

 • osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar ryzyka, nie mając tam postoju,
 • osoby wjeżdżające do Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych,
 • osoby, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiadującymi przebywały w obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godziny, lub które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec na mniej niż 24 godziny,
 • osoby, które ze względów zawodowych wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec w związku z przewozem przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osób, towarów lub dóbr.
 • w przypadku pobytów na mniej niż 72 godziny
  • osoby wjeżdżające z powodu odwiedzin krewnych pierwszego stopnia, małżonka, partnera życiowego lub konkubenta nienależącego do tego samego gospodarstwa domowego, lub z powodu wspólnej opieki lub prawa do kontaktów,
  • osoby, których działalność jest pilnie konieczna i niezbędna do utrzymania służby zdrowia i które posiadają zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę.
 • funkcjonariusze policji
 • pracownicy przygraniczni mający miejsce zamieszkania na obszarze ryzyka i udający się do Niemiec w trybie pilnym do celów wykonywania zawodu, studiów czy nauki i wracający do swego miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w tygodniu. To samo dotyczy osób mających w Niemczech swe miejsce zamieszkania i udających się na obszar ryzyka z wyżej wymienionych powodów.

W przypadku wjazdów z obszarów o wysokiej zachorowalności oraz obszaru występowania wariantów wirusa wymagany wynik testu należy mieć przy sobie już podczas wjazdu i przedłożyć go na wezwanie właściwego urzędu.

Następujące grupy osób zwolnione są z tego obowiązku przy wjeździe z obszarów o wysokiej zachorowalności:

 • osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar o wysokiej zachorowalności, nie mając tam postoju,
 • osoby wjeżdżające do Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych,
 • w przypadku pobytów na mniej niż 72 godziny oraz w w przypadku przestrzegania należytych koncepcji ochrony i higieny: osoby, które ze względów zawodowych transgranicznie przewożą osoby lub towary transportem drogowym, kolejowym, wodnym lub powietrznym.

W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa nie ma żadnych wyjątków od obowiązku przeprowadzenia testu.

Dzieci poniżej 6. roku życia zwolnione są z obowiązkowego testu w przypadku wjazdu z wszystkich rodzajów obszaru.

Wykaz obszarów sporządza RKI na następującej stronie https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Jeżeli województwa lub cała Polska zostaną zaklasyfikowane jako obszar o wysokiej zachorowalności, to będą miały zastosowanie przepisy federalne zawarte w rozporządzeniu w sprawie wjazdów, w połączeniu z saksońskim rozporządzeniem ogólnym odnośnie do obowiązkowego testu przy wjeździe z obszarów o wysokiej zachorowalności. Czyli w tym przypadku cotygodniowy test nie jest wystarczający. Jeżeli miałoby to nastąpić, skontaktuj się z pracodawcą w celu wyjaśnienia sposobu postępowania. !! Niemcy w dniu 19.03.2021 zaklasyfikowały Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności. Tym samym zmieniają się warunki dla zatrudnionych wjeżdżających do pracy do Niemiec. Zmiany obowiązują od dnia 20.03.2021, godz. 24:00. !!

Obowiązkowe testy w Saksonii: Zarządzenie ogólne regulujące wyjątki od obowiązkowego testu przy wjeździe z obszarów o wysokiej zachorowalności

W SAKSONII w dniu 23.01.2021 weszło w życie zarządzenie ogólne. pracownicy przygraniczni pracujący w Saksonii z tytułu umowy o pracę, muszą poddawać się testom dwa razy w tygodniu. Przy wjeździe należy mieć ze sobą umowę o pracę. Jeżeli test wykonano przed wjazdem, to dany wymaz musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed wjazdem. W przypadku braku negatywnego testu przy wjeździe, test musi zostać przeprowadzony natychmiast po wjeździe i przed podjęciem pracy. Nie określono, kiedy należy przeprowadzić drugi test. Czyli możliwe jest zrobienie testu bezpośrednio pod wjeździe w miejscu pracy w Saksonii! Jak tylko je otrzymamy, zaświadczenia o testach należy mieć przy sobie.

Uwaga: Zgodnie z saksońskim rozporządzeniem w sprawie kwarantanny, aby być zwolnionym z obowiązku kwarantanny, musisz poddawać się testom trzy razy tygodniowo.

Zarządzenie ogólne Saksonia: https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Ausnahmeregelung-Testpflicht-Einreise-2021-01-22.pdf

Rozporządzenie rządu federalnego w sprawie wjazdów: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html#c18588

 

 

UWAGA: W Niemczech obowiązują odrębne przepisy dla pracowników sezonowych, którzy wjeżdżają do kraju z obszaru ryzyka do pracy na okres co najmniej trzech tygodni i są zakwaterowani w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 1.4.2021, godz. 20:00.

Redakcja: Anna Bernstorf

Niniejsza publikacja została współfinansowana z Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku
Důležitá informace pro přeshraniční pracovníky (pendlery) z Česka. Tato informační stránka je průběžně aktualizována, pokud dojde ke změně stavu. weiterlesen …
Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Tschechien, die in Sachsen oder Bayern arbeiten
Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Tschechien. Aktuelle Informationen hier. weiterlesen …
Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Polen, die in Sachsen arbeiten
Die Zahl der COVID19-Infektionen in Polen ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Polen. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten